Fler pressmeddelanden

Nio av tio anställda som dör i en arbetsolycka är män

Nio av tio arbetsrelaterade dödsolyckor drabbar män. Dödsolyckor drabbar också i högre grad äldre personer än yngre. Könsnormer och en machokultur på arbetsplatser påverkar attityder till säkerhet och risker i arbetsmiljön. Det visar fyra forskningsrapporter som Arbetsmiljöverket presenterar idag.
Byggnadsarbetare på byggställning på hög höjd
En omfattande forskning visar att ledningens motivation och engagemang för säkerhetsfrågor har betydelse för säkerheten på arbetsplatsen.

Kvinnor och män har liknande risk att drabbas av en dödsolycka om förhållandena i arbetsmiljön är likartade. Men mönstret under de senaste tio åren är tydligt – bland dem som dör till följd av arbetsolyckor är en stor majoritet män.

– Att könsfördelningen ser ut som den gör beror på att män i högre grad än kvinnor finns i de branscher där olycksfrekvensen är hög. Vi behöver öka kunskapen om vilka riskfaktorerna är och hur arbetsgivare tillsammans med de anställda kan förebygga och minimera antalet arbetsrelaterade dödsfall, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Varje år drabbas omkring 10 000 personer av en allvarlig arbetsolycka med minst 14 dagars sjukskrivning. Omkring 50 personer per år omkommer på jobbet.  Dödsolyckor drabbar i högre grad äldre personer än yngre, och mer än hälften av männen som omkom var över 50 år. En förklaring är att äldre oftare får svårare skador och har högre risk för dödlig utgång än yngre om de utsätts för samma typ av skadevåld.

Machokultur ökar risktagande

Föreställningar om kön har betydelse för säkerhetsarbetet och arbetsrelaterade olyckor, särskilt inom mansdominerade yrken med hög andel olyckor och dödsolyckor. Könsnormer och yrkesidentiteter som framhåller fysisk styrka, uthållighet, risktagande och praktisk kompetens påverkar attityder till säkerhet, risktagande och arbetsmiljö.

– Forskningen visar att det i vissa fall kan handla om köns- och yrkesideal från en industriarbetartradition, där fysisk styrka, uthållighet, förmåga att utstå smärta och praktisk kompetens är viktiga ingredienser. Därför är det viktigt att arbetsgivare i styrning och ledning har ett genustänk i sitt arbete för att se vilka specifika risker det finns, säger Erna Zelmin-Ekenhem.  

En omfattande forskning visar att ledningens motivation och engagemang för säkerhetsfrågor har betydelse för antalet skador och olyckor på arbetsplatsen.

Branscher med flest dödsfall på jobbet

Byggindustrin är den hårdast drabbade sektorn när det gäller dödsfall på jobbet. Andra olycksdrabbade branscher är transport och jordbruk- och skogsindustrin.

Fordonsrelaterade olyckor utgör cirka hälften av alla dödsolyckor, och hälften av dem sker i vägtrafikområden. Fallolyckor är en vanlig orsak till dödsolyckor och då främst fall från höjd. Många sådana olyckor inträffar inom byggverksamhet, och analysen tyder på att tekniska brister i byggställningar kan vara ett område för förbättringar.

 

För mer information kontakta Arbetsmiljöverkets presstjänst, 010-730 91 55.

 

Gunilla Olofsdotter, docent vid Mittuniversitetet:

Bild på forskare Gunilla Olofsdotter– Kunskap och värderingar om risker och säkerhet lärs ofta ut mellan generationer av anställda. Det bidrar till att skapa praktikgemenskaper, vilket leder till normalisering av risker som rimliga eller något som inte händer mig. För att minska risker och olyckor, särskilt i de utsatta mansdominerade yrkena, är det viktigt att ha ett genusperspektiv i det olycksförebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.

 ”Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet”.

 

Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet:

Bild på forskaren Jan Johansson– Byggbranschen har under det senaste decenniet uppvisat en positiv trend när det gäller arbetsolycksfall. Samtidigt konstaterar vi vid jämförelse med andra industriverksamheter att branschen ligger högt i skadestatistiken. Det finns olika uppfattningar om orsakerna till säkerhetsbristerna inom branschen, vilket hindrat att effektiva gemensamma åtgärder sätts in.

”Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen”.

 

Bengt Järvholm, professor i yrkes och miljömedicin vid Umeå universitet:

Bild på forskaren Bengt Järvholm– Genom att enbart analysera olycksstatistiken går det inte att säga vilka lämpliga åtgärder som behöver sättas in för att förebygga dödsfall i arbetet. Däremot behöver det förebyggande arbetet fokuseras mer på situationer där dödsolyckor är vanligt förekommande som till exempel där det finns fordon i rörelse och fall från hög höjd.

 ”Dödsolyckor i arbetslivet del 1” och ”Dödsolyckor i arbetslivet del 2”

Citat

Forskningen visar att det i vissa fall kan handla om köns- och yrkesideal från en industriarbetartradition, där fysisk styrka, uthållighet, förmåga att utstå smärta och praktisk kompetens är viktiga ingredienser. Därför är det viktigt att arbetsgivare i styrning och ledning har ett genustänk i sitt arbete för att se vilka specifika risker det finns. —Erna Zelmin-Ekenhem

Citat

Att könsfördelningen ser ut som den gör beror på att män i högre grad än kvinnor finns i de branscher där olycksfrekvensen är hög. Vi behöver öka kunskapen om vilka riskfaktorerna är och hur arbetsgivare tillsammans med de anställda kan förebygga och minimera antalet arbetsrelaterade dödsfall. —Erna Zelmin-Ekenhem

Relaterade pressmeddelanden

Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet

 • 19 februari 2019
 • Handel
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket genomför nära 2 000 inspektioner i år för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheter som inspekteras är bland annat hem för vård eller boende, ambulans och vårdcentraler, men även reklam- och webbyråer.

Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen

 • 14 februari 2019
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar kraftigt. I fjol anmäldes totalt 106 799 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Det är en markant ökning jämfört med 2017. De allra flesta arbetar inom bygg- och i tillverkningsindustrin. Drygt fyra av...

Alla socialkontor fick krav – hot och våld vardag för socialsekreterare

 • 14 december 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Tillsynen visar på allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt f...

Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

 • 28 november 2018
 • Pressmeddelande

Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet. Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets und...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning