Fler pressmeddelanden

Lean både risk och möjlighet för hälsan på jobbet

Standardisering i lean-produktion riskerar ökad arbetstakt, minskad möjlighet till variation i arbetet och minskat självbestämmande för personalen. Andra delar leder till att onödiga och krävande arbetsmoment skalas bort, vilket har positiva effekter för hälsan på jobbet.

Kunskapssammanställningen som gjorts på uppdrag av Arbetsmiljöverket visar motstridiga resultat av studierna när det gäller leans inverkan på arbetsmiljön. Det gäller både när det gjorts jämförelser inom en och samma bransch och mellan två olika branscher, exempelvis sjukvård och tillverkningsindustri.

– Det beror på att det finns en stor variation i hur lean praktiseras, vilka förutsättningarna är och vilka yrkesgrupper det rör sig om. En del arbetsplatser rullar ut ett helt koncept, medan andra nöjer sig med att implementera enstaka verktyg, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl, medicine doktor, som skrivit kunskapssammanställningen med Kerstin Ekberg, professor, båda vid Linköpings universitets Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Lean ett arbetssätt för att effektivisera

Lean-produktion är ett arbetssätt med olika verktyg som ska leda till ett jämt arbetsflöde och därmed göra arbetet mer effektivt. En grundläggande princip är att ett värde ska definieras utifrån kundens efterfrågan. Arbetsflödet kartläggs och mäts, för att standardisera det och för att eliminera onödiga moment. De anställda involveras i ett kontinuerligt förbättringsarbete, eftersom de bäst känner till var förbättringarna behövs.

– Det heter ofta att lean per automatik leder till förbättringar av arbetsmiljön. Vår genomgång visar att det inte finns något stöd för detta, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Andra slutsatser i kunskapssammanställningen är att:

 • Det finns en risk att arbete med just-in-time, reducering av slöseri och ”onödig tidsåtgång” minskar möjligheten till återhämtning och sociala interaktioner, möjlighet att få använda sina färdigheter och fatta beslut som rör det egna arbetet.
 • Arbete med ständiga förbättringar och problemlösande, i arbetslag där personer med olika yrken ingår kan förbättra både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.
 • Kvinnor riskerar att få sämre möjligheter att delta i förbättringsarbetet, jämfört med män, visar studier som gjorts inom industrisektorn.

Lean först inom tillverkning

Lean eller snarlika organisationsprinciper började få fäste inom den svenska tillverkningsindustrin i slutet av 1980-talet och slog igenom inom bland annat vården, cirka fem år senare. Närmare 90 procent av landstingen och var tredje kommun använde 2011 lean i någon form. Bland kommunerna är det främst inom äldreomsorgen som lean används.

Kunskapssammanställningen, Konsekvenser av  lean på arbetsmiljö och hälsa, omfattar både svenska och internationella vetenskapliga studier och litteratur, där man undersökt såväl offentliga som privata verksamheter och företag.

Kontakter vid Linköpings universitets Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering:
Anna-Carin Fagerlind Ståhl, medicine doktor, tel. 013 28 44 43
Kerstin Ekberg, professor, tel. 070 662 1458
Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Ruth Carlsson, handläggare, avdelningen för regler, tel. 010 730 98 34
Presstjänsten, tel. 010 730 91 55

Konsekvenser av lean på arbetsmiljö och hälsa, kunskapssammanställning, öppnas i nytt fönster.

Seminariet sänds på webben kl. 13.00–15.30 den 12 april och läggs senare ut på samma plats.

Seminarium om kunskapssammanställningen, webbsändning, Arbetsmiljöverkets webbplats, öppnas i nytt fönster


Arbete med ständiga förbättringar och problemlösande, i arbetslag där personer med olika yrken ingår kan förbättra både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Citat

Det heter ofta att lean per automatik leder till förbättringar av arbetsmiljön. Vår genomgång visar att det inte finns något stöd för detta. —Anna-Carin Fagerlind Ståhl, medicine doktor vid Linköpings universitets Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering

Relaterade pressmeddelanden

Äldreomsorgens riskfyllda arbetsmiljö granskas

 • 11 september 2017
 • Vård, omsorg
 • ...

Antalet arbetsskadeanmälningar inom äldreomsorgen ökar. Det handlar om både belastningsolyckor, stress och hög arbetsbelastning samt våldsrelaterade orsaker. Arbetsmiljöverket ska i en nationell tillsyn under hösten granska 455 arbetsplatser utifrån hur arbetet är organiserat och hur relatione...

Nytt digitalt verktyg synliggör ojämställdheten på jobbet

 • 6 september 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Det krävs ett genusperspektiv i det dagliga arbetsmiljöarbetet för att komma tillrätta med kvinnors ökade ohälsa. Arbetsmiljöverket har utvecklat ett digitalt verktyg som analyserar och synliggör skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer. 

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

 • 20 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

Upp för arbetsolyckor och ner för arbetssjukdomar

 • 7 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016 visar på en uppgång av anmälda arbetsolyckor. Samtidigt minskade de anmälda arbetssjukdomarna totalt sett. Men anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem runt om på landets arbetsplatser ökad...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning