Fler pressmeddelanden

Långsamma men klara förbättringar enligt färsk arbetsmiljöundersökning

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivs nu i högre utsträckning än tidigare ute på arbetsplatserna, enligt den senaste arbetsmiljöundersökningen som publiceras på onsdagen. Fortfarande är det bara 56 procent av de sysselsatta som uppger detta, vilket ändå innebär en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2005.
Det är också en mindre andel, 23 procent (26 procent, 2005) som uppger att arbetsmiljöproblem aldrig eller för det mesta inte åtgärdas.
Mellan de senaste undersökningarna 2005, 2007 och 2009 är förändringarna av arbetsförhållandena små. Fyra av tio arbetar fortfarande rent kroppsligt minst en fjärdel av arbetstiden. Drygt hälften av kvinnorna anser sig ha för mycket att göra mot knappt hälften av männen. Var fjärde anser att de har för litet inflytande.

En mindre andel än i tidigare undersökningar upplever jobbet som psykiskt påfrestande. Drygt 40 procent av kvinnorna och 32 procent av männen anser det, vilket innebär en minskning på cirka fem procentenheter för bägge könen på fyra år och ännu mer jämfört med 2001.

Hur man har det på jobbet påverkar också fritiden. Tid för återhämtning och att ägna sig åt annat är viktigt. Varannan sysselsatt kvinna känner sig kroppsligt uttröttad efter arbetet varje vecka. För männen är andelen något lägre, 44 procent. Det är en minskning på totalnivå med 5 procent för bägge könen sedan 2005.

Sömnproblem varje vecka på grund av tankar på jobbet uppger sig 22 procent av samtliga kvinnor och 18 procent av samtliga män ha 2009. Jämfört med 2005 är det en minskning för bägge könen med några procentenheter. Knappt hälften av kvinnorna har svårt att koppla bort tankarna från jobbet när de är lediga. För männen är andelen nästan lika hög, vilket innebär oförändrade nivåer jämfört med både 2007 och 2005.

Tillgången till företagshälsovård har fortsatt att minska under hela 2000-talet. 2001 hade drygt 70 procent det. 2009 uppger 65 procent att det finns en sådan resurs på arbetsplatsen.

Arbetstidens förläggning har förändrats en hel del sedan sekelskiftet 2000. 2001 arbetade fortfarande cirka 80 procent av såväl kvinnor som män endast dagtid. Nu har andelen sjunkit med drygt 15 procent.

De som anser sig ”i det stora hela mycket nöjd med arbetet” har ökat successivt från 74 procent 2001 till 78 procent 2009.

Arbetsmiljöundersökningen har genomförts vartannat år sedan 1989 av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket. De flesta aspekter som gäller arbetet finns med. Frågor har ställts till ett statistiskt urval av sysselsatta personer i åldern 16-64 år. Svaren finns nedbrutna på kön, ålder, yrke, näringsgren och efter socioekonomisk indelning.

Hela rapporten med diagram och tabeller (ca 200 sidor) finns att läsa på www.av.se /statistik/officiell statistik

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket: Gunnel Crona, avdelningschef, tel 0611- 885 15 Robert Linder, statistiker, tel 08-730 91 24 Börje Bengtsson, statistiker, tel 08-730 95 78

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Arbetsmiljöverket kraftsamlar mot hot och våld i arbetslivet

 • 10 april 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Hot och våld på arbetsplatser breder ut sig. Anställda inom vård- och omsorg är särskilt utsatta och mest de som arbetar inom HVB-hem och LSS-boenden. Här ligger hot och våld bakom fyra av tio arbetsskadeanmälningar. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektion av HVB och LSS för ...

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Fler nyheter och pressmeddelanden