Fler pressmeddelanden

Långsamma men klara förbättringar enligt färsk arbetsmiljöundersökning

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivs nu i högre utsträckning än tidigare ute på arbetsplatserna, enligt den senaste arbetsmiljöundersökningen som publiceras på onsdagen. Fortfarande är det bara 56 procent av de sysselsatta som uppger detta, vilket ändå innebär en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2005.
Det är också en mindre andel, 23 procent (26 procent, 2005) som uppger att arbetsmiljöproblem aldrig eller för det mesta inte åtgärdas.
Mellan de senaste undersökningarna 2005, 2007 och 2009 är förändringarna av arbetsförhållandena små. Fyra av tio arbetar fortfarande rent kroppsligt minst en fjärdel av arbetstiden. Drygt hälften av kvinnorna anser sig ha för mycket att göra mot knappt hälften av männen. Var fjärde anser att de har för litet inflytande.

En mindre andel än i tidigare undersökningar upplever jobbet som psykiskt påfrestande. Drygt 40 procent av kvinnorna och 32 procent av männen anser det, vilket innebär en minskning på cirka fem procentenheter för bägge könen på fyra år och ännu mer jämfört med 2001.

Hur man har det på jobbet påverkar också fritiden. Tid för återhämtning och att ägna sig åt annat är viktigt. Varannan sysselsatt kvinna känner sig kroppsligt uttröttad efter arbetet varje vecka. För männen är andelen något lägre, 44 procent. Det är en minskning på totalnivå med 5 procent för bägge könen sedan 2005.

Sömnproblem varje vecka på grund av tankar på jobbet uppger sig 22 procent av samtliga kvinnor och 18 procent av samtliga män ha 2009. Jämfört med 2005 är det en minskning för bägge könen med några procentenheter. Knappt hälften av kvinnorna har svårt att koppla bort tankarna från jobbet när de är lediga. För männen är andelen nästan lika hög, vilket innebär oförändrade nivåer jämfört med både 2007 och 2005.

Tillgången till företagshälsovård har fortsatt att minska under hela 2000-talet. 2001 hade drygt 70 procent det. 2009 uppger 65 procent att det finns en sådan resurs på arbetsplatsen.

Arbetstidens förläggning har förändrats en hel del sedan sekelskiftet 2000. 2001 arbetade fortfarande cirka 80 procent av såväl kvinnor som män endast dagtid. Nu har andelen sjunkit med drygt 15 procent.

De som anser sig ”i det stora hela mycket nöjd med arbetet” har ökat successivt från 74 procent 2001 till 78 procent 2009.

Arbetsmiljöundersökningen har genomförts vartannat år sedan 1989 av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket. De flesta aspekter som gäller arbetet finns med. Frågor har ställts till ett statistiskt urval av sysselsatta personer i åldern 16-64 år. Svaren finns nedbrutna på kön, ålder, yrke, näringsgren och efter socioekonomisk indelning.

Hela rapporten med diagram och tabeller (ca 200 sidor) finns att läsa på www.av.se /statistik/officiell statistik

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket: Gunnel Crona, avdelningschef, tel 0611- 885 15 Robert Linder, statistiker, tel 08-730 91 24 Börje Bengtsson, statistiker, tel 08-730 95 78

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet

 • 19 februari 2019
 • Handel
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket genomför nära 2 000 inspektioner i år för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheter som inspekteras är bland annat hem för vård eller boende, ambulans och vårdcentraler, men även reklam- och webbyråer.

Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen

 • 14 februari 2019
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar kraftigt. I fjol anmäldes totalt 106 799 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Det är en markant ökning jämfört med 2017. De allra flesta arbetar inom bygg- och i tillverkningsindustrin. Drygt fyra av...

Alla socialkontor fick krav – hot och våld vardag för socialsekreterare

 • 14 december 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Tillsynen visar på allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt f...

Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

 • 28 november 2018
 • Pressmeddelande

Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet. Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets und...

Fler nyheter och pressmeddelanden