Fler pressmeddelanden

Krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen

Arbetsmiljöverket inledde hösten 2017 en nationell tillsyn av äldreomsorgen som ska sträcka sig över tre år. Hittills har myndigheten gjort drygt 1 200 besök hos drygt 150 arbetsgivare. Sammanlagt har de fått närmare 3 500 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Tunga lyft i äldreomsorgen
Arbetsmiljöverket inspekterar äldreomsorgen i syfte att minska den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor.

– Det finns ett stort behov av att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen. Många av bristerna vi sett handlar om att arbetsgivaren inte har undersökt, riskbedömt och åtgärdat risker i arbetet. Våra krav gäller därför förbättringar i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket också innefattar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, säger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för inspektionsinsatsen. 

Påfrestande och belastande arbetsmiljö leder till sjukdom

Hittills har 760 arbetsställen, såväl inom hemtjänst som inom särskilda boendeformer, inspekterats för att kontrollera att det förebyggande arbetsmiljöarbetet genomförs enligt de lagar och regler som gäller. Inspektionerna fokuseras särskilt på personalens delaktighet och medverkan i arbetsmiljöarbetet samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som hög arbetsbelastning och kränkningar. Dessa faktorer ligger bakom en växande andel av de anmälda arbetssjukdomarna inom äldreomsorgen.  

– En sjukdom eller en olycka påverkar inte bara en person utan även familjen, kollegorna och arbetsplatsen. Exempelvis kan stress på grund av för hög arbetsbelastning öka risken för att medarbetare utför arbetsuppgifter på ett riskfyllt sätt så att de skadar sig allvarligt, säger Peter Burman och tillägger att arbetsgivare måste skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där ingen behöver bli sjuk, skadas eller slås ut för tidigt från arbetslivet.

Höga krav och begränsade resurser 

En viktig förutsättning är att det finns en balans mellan arbetsbelastning och de resurserna som finns inom äldreomsorgen.

– Många upplever att arbetsbelastningen är för hög i förhållande till de resurser som finns, att tempot är högt och att tiden inte räcker till. Arbetsgivare ska ha koll på och undersöka vilka krav som ställs på arbetstagarna, om resurserna är tillräckliga och om vissa uppgifter eller arbetssituationer är psykiskt påfrestande och åtgärda det, säger Peter Burman. 

Personalen inom äldreomsorgen riskerar sin hälsa om arbetsbelastningen inte anpassas efter resurserna, påpekar Peter Burman.

Ledningens engagemang avgör balansen mellan krav och resurser

Inspektionsinsatsen omfattar, förutom enskilda omsorgsenheter, även tjänstemannaledning och politisk ledning eller företagsstyrelse inom äldreomsorgsorganisationer. 

– Ledningens engagemang är avgörande för att ge personalen de rätta förutsättningarna för balansen mellan resurser och krav. Det gäller givetvis ledningens stöd både för chefer och omvårdnadspersonal.

Som arbetsgivare måste man också kontrollera att de anställda vet vilka arbetsuppgifter de faktiskt ska utföra och att man vet vilka uppgifter som ska prioriteras när inte tiden räcker till. Nyanställda eller de som varit borta från arbetet under en längre tid måste få en bättre introduktion när de börjar arbeta och hur de ska utföra arbetet på ett säkert sätt. Det krävs också rutiner för hur ofta personalen behöver kunskapspåfyllnad och kompetensutveckling inom olika områden. Allt för att de inte ska utsätta sig själva eller andra för risker.

Utvecklingsområden som Arbetsmiljöverket pekat på:

•Rutiner för introduktion och kompetensutveckling av medarbetarna, bland annat när det gäller belastningsergonomi och andra faktorer som påverkar arbetsmiljön.

•Dokumentation och skriftliga rutiner kring riskbedömningar

•Riskbedömning gällande chefers arbetsmiljö.

•Tydlig balans mellan krav och resurser.

•Arbetstagare ska känna till vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilket resultat som ska uppnås samt om arbetet ska utföras på ett särskilt sätt. 

•Att stöd finns för prioriteringar vid resurs- och tidsbrist. 

Syftet med inspektionerna 

Arbetsmiljöverket har regeringens uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av äldreomsorgen i syfte att minska den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor. Tillsynen fortsätter under hela 2019 och totalt kommer omkring 200 arbetsgivares förebyggande arbetsmiljöarbete att inspekteras. 

Tillsynsinsatserna ska bidra till förbättrade arbetsmiljöförhållanden för personal i äldreomsorgen inom såväl hemtjänsten som på äldreboenden. Kvinnor och män som arbetar i äldreomsorgen ska uppleva en förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö och arbetsgivarna ska ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Tillsynen ska också synliggöra och skapa ett genusmedvetande hos huvudmännen. Inspektionerna inriktas både mot tjänstemannaledning och politisk ledning eller företagsstyrelse inom äldreomsorgsorganisationer och mot enskilda omsorgsenheter.

Rapporten: Tillsyn av psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgen

Kontakt

Britt-Marie Henriksson, projektledare för tillsynsinsatsen på Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 9296.

Presstjänsten, telefon 010-730 9155

Citat

En sjukdom eller en olycka påverkar inte bara en person utan även familjen, kollegorna och arbetsplatsen. Exempelvis kan stress på grund av för hög arbetsbelastning öka risken för att medarbetare utför arbetsuppgifter på ett riskfyllt sätt så att de skadar sig allvarligt. —Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för inspektionsinsatsen.

Citat

Många upplever att arbetsbelastningen är för hög i förhållande till de resurser som finns, att tempot är högt och att tiden inte räcker till. Arbetsgivare ska ha koll på och undersöka vilka krav som ställs på arbetstagarna, om resurserna är tillräckliga och om vissa uppgifter eller arbetssituationer är psykiskt påfrestande och åtgärda det. —Peter Burman

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Vård, omsorg