Fler pressmeddelanden

Inspektioner av företag på väg

Nu tar Arbetsmiljöverket ett samlat grepp om branscher där fordon och trafik är en del av arbetsmiljön. Tre inspektionssatsningar ska hjälpa till att sprida kunskap om riskerna i samband med arbetssituationer inom transportbranschen, som till exempel bilbärgning, varuleveranser och användning av fordon i tjänst.

Under de senaste fem åren har mer än en person varannan månad omkommit i arbetsolyckor på vägar eller med fordon inblandade. De största arbetsmiljöriskerna är direkt kopplade till trafiken och då särskilt i samband med stress, arbetsmängd och väglag. För att öka medvetenheten om riskerna, genomför Arbetsmiljöverket tre inspektionssatsningar bland nästan 600 företag som befinner sig på väg

– Vi vill genom ökad kunskap hos arbetsgivare och arbetstagare om trafiksäkerhet minska olyckor med ”tjänstefordon” inblandade. Det är viktigt att det finns rutiner i arbetsmiljöarbetet för användning av till exempel bärgningsbilar eller för småföretagare som åker med bil mellan olika jobb, säger Urban Olsson, sektionschef.

Mindre företagsbilar en riskfaktor i arbetsmiljön

Olika typer av fordon används i stort sett i alla branscher och många gånger ser inte arbetsgivaren trafik som en risk i arbetsmiljön, eftersom det inte är deras huvudsakliga verksamhet. Det kan vara till exempel städfirmor, hemtjänst, säljare, budfirmor eller hantverkare. Cirka 325 företag över hela landet kommer att besökas i projektet ”Småföretag på hjul”.

– Bilkörning är en förutsättning för att dessa företag ska kunna bedriva sin verksamhet och det är inte ovanligt att medarbetarnas största risker är direkt kopplat till trafiken.  Det kan vara alltifrån att bilbälte inte används till att last som till exempel verktyg och material inte är ordentligt lastsäkrad, säger Gabriel Sanz, arbetsmiljöinspektör.

Farligt med bärgningsarbete på vägar

Vid bilbärgning på vägar finns många faror och det finns ett flertal kända dödsolyckor och svåra påkörningsolyckor av både anställda och fordon. Ett sätt att skydda de som utför servicearbeten på väg är TMA- eller TA-skydd som fungerar som en skyddsbarriär.

– Som en del i denna inspektion kommer vi se över och ta fram förslag på var och när Arbetsmiljöverket ska ställa krav på skyddsbarriärer. Vi vill också öka branschens kunskap om risker och hur man som arbetsgivare kan göra riskbedömningar när man utför bärgningsarbeten på väg, säger Gabriel Sanz.

Inom ramen för projektet ”Säkerhet vid servicearbete på väg” ska samtliga företag inom bärgning för landtransport inspekteras i landets västra och södra delar, totalt cirka 60 företag.

Tidspress och belastningsskador vid varuleveranser

Varuleveranser och varumottagning i stadsmiljö medför många risker. Till exempel trånga gator med dåliga vändmöjligheter och brist på lastzoner. Det finns även risker för belastningsskador när tidspress och svårigheter att kunna ha rullande hantering är vardag för yrkesgruppen. Flera aktörer är ofta inblandade i leveranskedjan, från åkerier och grossister till mottagare som butiker, hotell eller restauranger. Efter sommaren kommer cirka 200 företag över hela landet att besökas i projektet ”Säkra leverensvägar och varumottagning”.

– Det finns stress och oro bland chaufförer i olika trafiksituationer, särskilt under leveranser vid skolgårdar då många barn är i rörelse. Förutom trafiken är det mycket att vara uppmärksam på, samtidigt som det ofta är ett pressat tidschema, säger Gabriel Sanz.

Samtliga inspektioner i projekten kommer att genomföras mellan 1 april och 1 november 2015. Både stora och små företag kommer besökas, men mindre företag kommer troligtvis vara mest representerade.

Läs mer om arbetsmiljöarbete inom transportbranschen på sidan om transport

Transport (och godshantering)

Kontakter på Arbetsmiljöverket

Gabriel Sanz, arbetsmiljöinspektör, telefon 010-730 9398

Urban Olsson, sektionschef, telefon 010-730 9962

Presstjänsten, telefon 010-730 9155.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Stor granskning för att alla ska hålla ett helt arbetsliv

 • 3 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart...

Äldreomsorgens riskfyllda arbetsmiljö granskas

 • 11 september 2017
 • Vård, omsorg
 • ...

Antalet arbetsskadeanmälningar inom äldreomsorgen ökar. Det handlar om både belastningsolyckor, stress och hög arbetsbelastning samt våldsrelaterade orsaker. Arbetsmiljöverket ska i en nationell tillsyn under hösten granska 455 arbetsplatser utifrån hur arbetet är organiserat och hur relatione...

Nytt digitalt verktyg synliggör ojämställdheten på jobbet

 • 6 september 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Det krävs ett genusperspektiv i det dagliga arbetsmiljöarbetet för att komma tillrätta med kvinnors ökade ohälsa. Arbetsmiljöverket har utvecklat ett digitalt verktyg som analyserar och synliggör skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer. 

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

 • 20 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

Fler nyheter och pressmeddelanden