Fler pressmeddelanden

Högriskföretag inspekteras av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket inleder nu inspektioner av Sveriges tunga industrier. Det handlar om kemi-och processintensiva företag, som hanterar stora mängder explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen där det finns risk att allvarliga kemikalieolyckor drabbar personalen.

Process- och kemiintensiva företag
Arbetsmiljöverket inspekterar nu högriskföretag.

I år kommer cirka 400 inspektioner genomföras i hela landet, bland annat inom tillverkning av bränsle och kemiska produkter, stål- och papperstillverkning, raffinaderier, gruv- och sprängverksamhet, läkemedelsindustri samt företag som hanterar gas och gasol. Flera av företagen som ingår är stora och välkända.

Inspektionerna pågår i totalt tre år och runt 1000 företag kommer att ha inspekterats när projektet avslutas.

– Målet är att se till att arbetsgivarna jobbar systematiskt med arbetsmiljön så att ohälsa, olycksfall och allvarliga kemikalieolyckor förebyggs, säger Sabiha Hajdarevic, projektledare vid Arbetsmiljöverket.

Rutiner och risker granskas

Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer att titta på hur arbetsgivarna jobbar med kemiska arbetsmiljörisker, användning och besiktning av trycksatta anordningar som tryckkärl, rörledningar, pannor och cisterner.

Granskningen omfattar också användningen av arbetsutrustning och rutiner kring arbete i en miljö där arbetstagarna kan utsättas för faror orsakade av den explosiva atmosfären. Därtill kommer inspektörerna att syna om det finns tillgång till första hjälpen och krisstöd.

Också den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kommer att granskas.

– Sådant kan vara hur arbetsgivaren organiserar arbetet om någon eller några är sjuka eller tjänstlediga, så att personalstyrkan inte utsätts för ohälsosam stress. Stress kan leda till misstag som får förödande konsekvenser, säger Sabiha Hajdarevic.

Inhyrd personal

Många av företagen anlitar entreprenörer och hyr in personal.

– Vi kommer att titta på om uppdragsgivaren informerar och utbildar den inhyrda personalen om risker vid arbetsplatsen och att riskbedömningar görs så att arbetet utförs på ett säkert sätt, säger Sabiha Hajdarevic.

Om inspektörerna upptäcker brister kommer det att ställas krav på åtgärder. Ytterst kan Arbetsmiljöverket yrka böter som påföljd, om företaget inte åtgärdar bristerna. Vissa brister kan även leda till sanktionsavgifter.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Sabiha Hajdarevic, projektledare, telefon 010-730 98 37
Presstjänsten, telefon 010-730 91 55

Citat

Stress kan leda till misstag som får förödande konsekvenser —Sabiha Hajdarevic

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Kemi, biologi