Fler pressmeddelanden

God arbetsmiljö - avgörande för att behålla personal i äldreomsorgen

Hög arbetsbörda och sjukfrånvaro. Bristande rutiner för förankring, delaktighet, riskbedömning, tidsbrist, vakanser, hot, våld och omorganisationer. Det är vanliga inslag i personalens vardag inom äldreomsorgen. En ny inspektionsrapport visar på allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet. Nära nio av tio inspekterade arbetsplatser fick krav på förbättringsåtgärder.

Tunga lyft i äldreomsorgen
Arbetsmiljöverket har inspekterat äldreomsorgen i syfte att minska den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor.

Under tre år har hemtjänst och äldreboenden inspekterats för att kontrollera att det förebyggande arbetsmiljöarbetet genomförs enligt de lagar och regler som gäller. Totalt har över 1 000 arbetsställen och nära 200 arbetsgivare över hela landet fått besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer. Inspektionerna omfattade både privat och kommunalt drivna verksamheter. Resultatet visar att 87 procent av de inspekterade arbetsställena har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön för personalen.

– Störst brist ser vi i att arbetsgivare inte regelbundet undersöker, riskbedömer och åtgärdar risker i personalens arbete. Det är en riskfylld arbetsmiljö, ofta med en orimlig obalans mellan krav och resurser. Ett regelbundet och systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete är avgörande för att personalen ska orka arbeta och säkra kompetensförsörjningen i framtiden, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Viktigt att personalen känner sig delaktiga i arbetsmiljöarbetet

Inspektionerna har särskilt fokuserat på personalens delaktighet och medverkan i arbetsmiljöarbetet samt på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som hög arbetsbelastning och kränkningar. Dessa faktorer ligger bakom en stor andel av de anmälda arbetssjukdomarna inom äldreomsorgen.

– Många upplever att de inte kan påverka sin arbetssituation. Oväntade och påfrestande situationer som uppstår mer eller mindre hela tiden hos brukare eller mellan brukare och besparingar är faktorer som påverkar arbetsbelastningen mycket. Därför är möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation, få tid för återhämtning samt stöd från chef och kolleger viktiga faktorer för att minska ohälsan, säger Britt-Marie Henriksson, inspektör och projektledare för inspektionen på Arbetsmiljöverket. Hon tillägger att omvårdnadspersonalen har ett starkt engagemang i sitt arbete men att resurserna är knappa.

Ledningens engagemang är central

Det är kommunpolitiker och företagsstyrelser som har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön och resurstilldelning i äldreomsorgen. Därför omfattar inspektionsinsatsen, förutom enskilda omsorgsenheter, även tjänstemannaledning och politisk ledning eller företagsstyrelse inom äldreomsorgsverksamhet.

– Inom äldreomsorgen är fokus främst på de äldre. Men i våra inspektioner har vi sett att alltfler flyttar sitt fokus till att även omfatta medarbetarnas förutsättningar. Ledningens engagemang är avgörande för att ge både personal och chefer rätt förutsättningar för en rimlig balans mellan resurser och krav, säger Britt-Marie Henriksson.

Exempel på arbetsmiljöbrister vi har sett

 • Okunskap och otydliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet gör det svårt för alla att vara delaktiga och ha inflytande, det gäller på alla nivåer.
 • Inga regelbundna undersökningar och riskbedömningar av alla faktorer i arbetsmiljön. Det saknas kontinuitet i arbetsmiljöarbetet, rutiner brister då exempelvis nya chefer tillsätts och många gånger saknas lokala skyddsombud.
 • Ofta beskrivs åtgärder utan uppföljning och kontroll av effekter, till exempel följs inte åtgärder mot stress eller hög arbetsbelastning upp för att se om de ger hållbara effekter. 
 • Brist på hjälp och stöd i att prioritera arbetsuppgifter vid resurs- och tidsbrist.
 • Att chefer har svagt stöd från arbetsgivaren för att klara sitt ledarskap, det kan röra sig både om administrativt stöd som att ha ansvar för allt för många medarbetare.
 • Hög grad av digitalisering utan att säkerställa personalens digitala kompetens.

Arbetsmiljöverket ställer krav på förbättringsåtgärder

 • Arbetsgivare ska ha tydliga rutiner för sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.
 • Arbetstagarna ska ha kunskaper om arbetet, vilket resultat som ska uppnås samt om arbetet ska utföras på ett särskilt sätt och vilka risker det innebär.
 • Arbetsmiljörisker ska regelbundet undersökas, bedömas, åtgärdas och följas upp, det gäller även risker inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • Att det finns stöd för att prioritera mellan arbetsuppgifter vid resurs- och tidsbrist.
 • Att regelbundet kontrollera arbetsbelastning och risken för belastningsskador. 
 • Rutiner för introduktion och kompetensutveckling av medarbetarna, bland annat när det gäller risk för belastningsskador och andra faktorer som påverkar arbetsmiljön.

Fakta om inspektionsinsatsen

Arbetsmiljöverket har regeringens uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av äldreomsorgen i syfte att minska den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor. Tillsynen har pågått mellan 2017 och 2019 och totalt har 200 arbetsgivares förebyggande arbetsmiljöarbete inspekterats.

Målet med tillsynsinsatsen har varit att bidra till förbättrade arbetsmiljöförhållanden för personal i äldreomsorgen inom såväl hemtjänsten som på äldreboenden. Kvinnor och män som arbetar i äldreomsorgen ska uppleva en förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö och arbetsgivare ska ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Tillsynen ska också synliggöra ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete hos huvudmännen. Inspektionerna omfattar både tjänstemannaledning och politisk ledning eller företagsstyrelse inom äldreomsorgsverksamhet och mot enskilda omsorgsenheter.

Rapport om nationella inspektionsinsatsen - Äldreomsorgen 2017-2019 .

Imorgon, 3 mars, överlämnas Arbetsmiljöverkets resultat och erfarenheter från inspektionsinsatsen till arbetsmarknadens parter att arbeta vidare med.

Kontakt

Peter Burman, regionchef syd och projektägare, Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 9793.
Britt-Marie Henriksson, projektledare för inspektionsinsatsen, telefon 010-730 92 96.
Arbetsmiljöverkets presstjänst, 010-730 91 55

Citat

Störst brist ser vi i att arbetsgivare inte regelbundet undersöker, riskbedömer och åtgärdar risker i personalens arbete. Det är en riskfylld arbetsmiljö, ofta med en orimlig obalans mellan krav och resurser. Ett regelbundet och systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete är avgörande för att personalen ska orka arbeta och säkra kompetensförsörjningen i framtiden. —Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Citat

Många upplever att de inte kan påverka sin arbetssituation. Oväntade och påfrestande situationer som uppstår mer eller mindre hela tiden hos brukare eller mellan brukare och besparingar är faktorer som påverkar arbetsbelastningen mycket. Därför är möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation, få tid för återhämtning samt stöd från chef och kolleger viktiga faktorer för att minska ohälsan. —Britt-Marie Henriksson, inspektör och projektledare för inspektionen på Arbetsmiljöverket.

Relaterade pressmeddelanden

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet
 • 25 januari 2023
 • Pressmeddelande

Nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på jobbet. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner i branscher där personalen är särskilt utsatta, som vid HVB- och LSS-boenden och i kollektivtrafiken.

Användningen av unika föreskrifter utvärderas
 • 15 december 2022
 • Pressmeddelande

När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för över sex år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En utvärdering visar att föreskrifterna mottagits väl av arbetsmarknadens parter och andra intressenter. Trots det överlag positiva...

Distansarbete påverkar arbetsmiljön
 • 7 december 2022
 • Pressmeddelande

9 av 10 sysselsatta med ett skrivbordsarbete uppger att de kan göra ett bra jobb från hemmet, fritidshuset eller annan hemmiljö. Det visar Arbetsmiljöverkets undersökning av arbetsmiljön 2021. Samtidigt uppger 6 av 10 av alla sysselsatta att de har för mycket att göra på jobbet.

Farlig arbetsmiljö och misstänkt svartarbete – konsumenter uppmanas till ökad vaksamhet
 • 24 november 2022
 • Pressmeddelande

Nära 120 företag inom flera branscher har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Farlig arbetsmiljö, blockerade nödutgångar och misstänkt svartarbete avslöjades inom bland annat bilvård och skönhetssalonger. Nu uppmanas allmänheten till ökad vaksamhet vid ...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Vård, omsorg