Fler pressmeddelanden

Gemensamt ansvar när tjänster upphandlas – recept för säkrare arbetsmiljö

Lägsta prisprincipen när tjänster upphandlas samt bristande hänsyn och kunskap om arbetsmiljörisker resulterar alltför ofta i att arbetstagare far illa på jobbet. En forskarrapport visar att upphandlande organisationer kan råda bot på problemet.

Arbetsmiljön för kontrakterade genom upphandlingar blir alltför ofta lidande på grund av dålig samordning, osäkra ansvarsförhållanden, underleverantörer med bristfällig kunskap om risker och ineffektiv planering.

– Men det finns flera sätt att använda upphandlingen som ett kraftfullt verktyg för att minska arbetsmiljörisker på arbetsplatsen, säger Johan M. Sanne, docent vid IVL Svenska miljöinstitutet och forskare vid KTH. Sanne står bakom "Upphandling och arbetsmiljö(arbete) – Hur kan olika aktörer bidra till arbetsmiljöstyrningen för tjänster som upphandlas?"

Social hänsyn har utretts

Den offentliga upphandlingen motsvarade 600 miljarder kronor, enligt en statlig utredning från 2013. Frågan om hur sociala hänsyn ska beaktas inom offentlig upphandling har utretts i flera led och förväntningarna på hur förbättrad arbetsmiljö för kontrakterade kan åstadkommas har stegrats, visar rapporten.

Frågan är även aktuell genom att Arbetsmiljöverket, Polisen och Försäkringskassan idag samarbetar för att identifiera "grå företag" som inte följer arbetsmiljökrav. På det sättet kan de sänka sitt pris till kunden vid upphandling.

Kunskapssammanställningen har undersökt hur det är möjligt att inom utvalda branscher, exempelvis byggbranschen använda upphandlingen för att styra och stödja entreprenörers arbetsmiljöarbete.

Risker och vinster delas

Ur ett gott exempel visas hur upphandlande organisationer använt bland annat integrerad planering för att ställa arbetsmiljön i fokus. Den kräver regelbundna möten för samtliga på arbetsplatsen samt arbetsberedningar. Arbetsledning, lagbas och nyckelpersoner från underleverantörerna möts för att samordna det löpande arbetet. För att genomföra detta kan både risker och vinster delas mellan beställare, byggherre och underentreprenörer i så kallade samverkansentreprenader.

I dag saknas det i Sverige krav på arbetsmiljöansvar i upphandlingslagstiftningen. Upphandlare kan dock använda sig av webbplatser med råd och checklistor för arbetsmiljöarbetet i branscher såsom städning, vatten- och avloppsrening samt asbestsanering. Det görs idag vid miljövänlig upphandling.

Flera metoder nämns i rapporten som en upphandlare kan använda för att förbättra arbetsmiljön vid bygg- och anläggningsarbete:

 • Designen utformas gemensamt för att ta tillvara entreprenörers kunskap om vad som krävs för att säkra arbetsmiljön.
 • Anbudsförfrågan begränsas till ett antal inbjudna leverantörer med höga kvalificeringskrav.
 • Utvärderingen av anbud ska ske med ökad vikt åt kvalitet jämfört med pris.

Krav på samordning

Upphandlare kan också använda delar av arbetsmiljölagstiftningen, såsom krav på samordning på gemensamma arbetsplatser och arbetsmiljökrav vid projektering.

– Arbetsmarknadens parter, skyddsombud, leverantörens anställda och projektörer, experter och tillsynsmyndigheter bör bidra med kunskaper för bättre arbetsmiljö då tjänster upphandlas, säger Johan Sanne. Även media och frivilligorganisationer kan uppmärksamma orimlig arbetsmiljö vid entreprenörers arbete.

– De kan bidra med nödvändig kunskap, drivkrafter och förankring för att förbättra arbetsmiljön. Inte minst är det viktigt att de anställda deltar.

Mer information om kunskapssammanställningen visas på webben kl. 10-12 den 25 maj.

Upphandlad verksamhet och arbetsmiljöfrågor – en jämförelse mellan branscher (RAP 2015:13), kunskapssammanställning

Kontakter

Johan M. Sanne, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 08-598 56 459

Carl-Axel Sundström, Arbetsmiljöverket: tel. 010-730 98 88

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. 
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018
 • Bygg, anläggning
 • ...

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018
 • Hotell, restaurang
 • ...

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning