Fler pressmeddelanden

Gemensamt ansvar när tjänster upphandlas – recept för säkrare arbetsmiljö

Lägsta prisprincipen när tjänster upphandlas samt bristande hänsyn och kunskap om arbetsmiljörisker resulterar alltför ofta i att arbetstagare far illa på jobbet. En forskarrapport visar att upphandlande organisationer kan råda bot på problemet.

Arbetsmiljön för kontrakterade genom upphandlingar blir alltför ofta lidande på grund av dålig samordning, osäkra ansvarsförhållanden, underleverantörer med bristfällig kunskap om risker och ineffektiv planering.

Men det finns flera sätt att använda upphandlingen som ett kraftfullt verktyg för att minska arbetsmiljörisker på arbetsplatsen, säger Johan M. Sanne, docent vid IVL Svenska miljöinstitutet och forskare vid KTH. Sanne står bakom ”Upphandling och arbetsmiljö(arbete) – Hur kan olika aktörer bidra till arbetsmiljöstyrningen för tjänster som upphandlas?”

Social hänsyn har utretts

Den offentliga upphandlingen motsvarade 600 miljarder kronor, enligt en statlig utredning från 2013. Frågan om hur sociala hänsyn ska beaktas inom offentlig upphandling har utretts i flera led och förväntningarna på hur förbättrad arbetsmiljö för kontrakterade kan åstadkommas har stegrats, visar rapporten. Frågan är även aktuell genom att Arbetsmiljöverket, Polisen och Försäkringskassan idag samarbetar för att identifiera ”grå företag” som inte följer arbetsmiljökrav. På det sättet kan de sänka sitt pris till kunden vid upphandling.

Kunskapssammanställningen har undersökt hur det är möjligt att inom utvalda branscher, exempelvis byggbranschen använda upphandlingen för att styra och stödja entreprenörers arbetsmiljöarbete.

Risker och vinster delas

Ur ett gott exempel visas hur upphandlande organisationer använt bland annat integrerad planering för att ställa arbetsmiljön i fokus. Den kräver regelbundna möten för samtliga på arbetsplatsen samt arbetsberedningar. Arbetsledning, lagbas och nyckelpersoner från underleverantörerna möts för att samordna det löpande arbetet. För att genomföra detta kan både risker och vinster delas mellan beställare, byggherre och underentreprenörer i så kallade samverkansentreprenader.

I dag saknas det i Sverige krav på arbetsmiljöansvar i upphandlingslagstiftningen. Upphandlare kan dock använda sig av webbplatser med råd och checklistor för arbetsmiljöarbetet i branscher såsom städning, vatten- och avloppsrening samt asbestsanering. Det görs idag vid miljövänlig upphandling.

Flera metoder nämns i rapporten som en upphandlare kan använda för att förbättra arbetsmiljön vid bygg- och anläggningsarbete:

 • Designen utformas gemensamt för att ta tillvara entreprenörers kunskap om vad som krävs för att säkra arbetsmiljön.
 • Anbudsförfrågan begränsas till ett antal inbjudna leverantörer med höga kvalificeringskrav.
 • Utvärderingen av anbud ska ske med ökad vikt åt kvalitet jämfört med pris.

Krav på samordning

Upphandlare kan också använda delar av arbetsmiljölagstiftningen, såsom krav på samordning på gemensamma arbetsplatser och arbetsmiljökrav vid projektering.

Arbetsmarknadens parter, skyddsombud, leverantörens anställda och projektörer, experter och tillsynsmyndigheter bör bidra med kunskaper för bättre arbetsmiljö då tjänster upphandlas, säger Johan Sanne. Även media och frivilligorganisationer kan uppmärksamma orimlig arbetsmiljö vid entreprenörers arbete.

De kan bidra med nödvändig kunskap, drivkrafter och förankring för att förbättra arbetsmiljön. Inte minst är det viktigt att de anställda deltar.

Kontakter: 

Johan M. Sanne, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 08-598 56 459

Carl-Axel Sundström, Arbetsmiljöverket: tel. 010-730 98 88.

Mer information om kunskapssammanställningen som visas på webben
kl. 10-12 den 25 maj.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.
Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

 • 7 oktober 2021
 • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

 • 1 september 2021
 • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

 • 25 augusti 2021
 • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

 • 17 juni 2021
 • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning