Fler pressmeddelanden

Förslag om sanktionsavgifter ute på remiss

Fyra risknivåer och differentierade sanktionsavgifter beroende på företagets storlek. Det är delar av det förslag som Arbetsmiljöverket sänder ut på remiss. Bakgrunden är ett riksdagsbeslut om införande av ett nytt system att komma åt överträdelser mot arbetsmiljölagen; sanktionsavgifter.

I förslaget har Arbetsmiljöverket tagit ställning till dels när det är lämpligt att ersätta dagens straff med en sanktionsavgift, och dels hur stor avgiften ska vara.

– Det här ett första steg på vägen mot ett färdigt förslag från vår sida. Men arbetet fortsätter under hösten, bland annat med fortsatta dialogmöten med arbetsmarknadens parter, säger generaldirektör Mikael Sjöberg.

 Regeringens intention med det nya sanktionssystemet är att det ska bli mer effektivt, men också enklare och mindre resurskrävande än dagens. Syftet med sanktionsavgifterna är att förebygga arbetsmiljöbrott. Om någon skadas i arbetet är det fortfarande straff som gäller.

– Det nya systemet innebär inga större förändringar för de arbetsgivare som bedriver ett bra arbetsmiljöarbete. För de som bryter mot reglerna, kan det däremot bli mer kännbart i framtiden, säger Mikael Sjöberg.

Arbetsmiljöverket föreslår som huvudinriktning fyra risknivåer i det nya systemet. Risknivå fyra är ”gravast” och innehåller t.ex. risker med fara för livet. Sanktionsavgiftens storlek varierar beroende på vilken risknivå överträdelsen hamnar i; en överträdelse i risknivå fyra kostar exempelvis mer än en överträdelse i risknivå ett. Dessutom är sanktionsavgiften differentierad beroende på företags storlek. Minimiavgift för överträdelser i risknivå fyra är exempelvis 100 000 kr för de minsta företagen och en miljon kronor för de största. Företagets storlek beräknas utifrån antalet sysselsatta. 

– Min förhoppning är givetvis att arbetsgivarna bedriver ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete ute på sina arbetsplatser i enlighet med vad reglerna kräver, så att människor inte skadas eller blir sjuka på sina jobb. Då behöver vi aldrig ta ut några sanktionsavgifter, kommenterar Mikael Sjöberg.

I det förslag som nu går på remiss har Arbetsmiljöverket sett över majoriteten, 90 stycken, av de idag cirka 120 bestämmelser som är straffsanktionerade.

– Vi fortsätter förstås arbetet med att se över de cirka trettio bestämmelser som återstår, säger Mikael Sjöberg.

För ett 40-tal av de bestämmelser som har setts över, föreslår Arbetsmiljöverket att sanktionsavgifter införs. Att det inte är fler beror exempelvis på att omarbetningar eller omprövningar är på gång eller ska ske framöver, eller att överlappande bestämmelser slagits ihop (t.ex. när det gäller medicinska kontroller).

När den nya lagändringen träder i kraft, tas alla straff bort från Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Några få undantag finns, exempelvis föreskriften om minderårigas arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket kan även fortsättningsvis rikta förelägganden och förbud med vite mot den som överträder bestämmelserna som inte har sanktionsavgift.

Remissvaren ska vara inskickade till Arbetsmiljöverket senast den 9 december. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2014. Regeringens proposition och riksdagsbeslutet föregicks av en statlig utredning (SOU 2011:57).

En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner, Statens offentliga utredningar (SOU 2011:57) öppnas i nytt fönster

Kontakt på Arbetsmiljöverket

Karin Sundh Nygård, enhetschef, 010-730 9872.

Presstaben 010 730 91 55.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Relaterade pressmeddelanden

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

 • 20 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

Upp för arbetsolyckor och ner för arbetssjukdomar

 • 7 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016 visar på en uppgång av anmälda arbetsolyckor. Samtidigt minskade de anmälda arbetssjukdomarna totalt sett. Men anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem runt om på landets arbetsplatser ökad...

Brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö

 • 1 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat 650 arbetsställen där bemanningspersonal är anställd eller inhyrd. Tre av fyra arbetsställen har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Rutiner saknas för bland annat undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön och arbetsuppgifter för de bem...

Tre av fyra företag brister i att förebygga farligt damm

 • 24 maj 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Arbetsmiljöverket har granskat hanteringen av farligt kvartsdamm på cirka 750 arbetsplatser. Det är den första inspektionen sedan nya föreskrifter om kvartsdamm trädde ikraft 2015. Hos närmare tre av fyra företag hittades brister och vanligast är bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner....

Fler nyheter och pressmeddelanden