Fler pressmeddelanden

Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro

De anmälda arbetsskadorna för 2018 visar att antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro är ungefär på samma nivå som året innan. Män i åldern 16-24 år anmäler dock fler olyckor i jobbet per sysselsatt än andra åldersgrupper. Samtidigt minskar arbetssjukdomarna bland både män och kvinnor. Det visar den arbetsskadestatistik för 2018 från Arbetsmiljöverket som presenteras den 29 maj.

Bild på gipsad arm
Totalt anmäldes 118 970 arbetsskador i Sverige under 2018.

 

Även om antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro i stort sett är oförändrad så avviker den relativa olycksfallsfrekvensen för unga män 16-24 år. Den var ungefär 50 procent högre än genomsnittet för män i övriga åldersgrupper.

– Det är oroväckande att unga män är överrepresenterade när det gäller anmälda arbetsolyckor. Statistiken ger ingen klar bild av vilka som är de bakomliggande faktorerna och för att förstå det krävs ytterligare analyser, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Bland kvinnor var fallolyckor och olyckor i kontakt med människor, till exempel genom lyft av vårdtagare eller våld eller hot från andra personer, vanligast bland de anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro. Bland män var förlorad kontroll över handverktyg och transportmedel vanligast.

År 2018 inträffade 50 arbetsolyckor med dödlig utgång inom den svenska arbetskraften. Ytterligare fem arbetsolyckor med dödlig utgång inträffade bland utländska medborgare vid arbete i Sverige. Tre personer omkom i arbetsmarknadsåtgärder eller i andra aktiviteter som omfattas av Socialförsäkringsbalken, men som inte räknas in i den svenska arbetskraften.

Anmälda arbetssjukdomar minskade med 13 procent

Antalet anmälningar om arbetssjukdomar bland arbetstagare och egenföretagare minskade under 2018 med 13 procent jämfört med året innan. Kvinnor anmälde fler arbetssjukdomar än män.

– Statistiken visar att de anmälda arbetssjukdomarna minskar på bred front i flera branscher. Minskningen gäller både bland kvinnor och män, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys.

Arbetsskador 2018 i sammanfattning

• 118 970 arbetsskador anmäldes totalt i Sverige under 2018
• 34 908 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro (14 336 kvinnor, 20 572 män)
• 63 274 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (33 604 kvinnor, 29 670 män)
• 11 043 olyckor på väg till eller från arbetet (7 158 kvinnor, 3 885 män)
• 9 082 arbetssjukdomar (5 599 kvinnor, 3 483 män)
• 50 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång (3 kvinnor, 47 män)
• 8 dödsolyckor i arbete bland personer som inte ingår i den svenska arbetskraften

Den nu publicerade statistiken från Arbetsmiljöverket omfattar arbetsskador under år 2018 som anmälts till Försäkringskassan till och med 1 april 2019. Den fullständiga statistikrapporten finns tillgänglig på Arbetsmiljöverkets webbplats: https://www.av.se/arbetsskador-2018

Kontakt

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 91 83
Presstjänsten, telefon 010-730 91 55

Citat

Det är oroväckande att unga män är överrepresenterade när det gäller anmälda arbetsolyckor. Statistiken ger ingen klar bild av vilka som är de bakomliggande faktorerna och för att förstå det krävs ytterligare analyser. —Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket

Citat

Statistiken visar att de anmälda arbetssjukdomarna minskar på bred front i flera branscher. Minskningen gäller både bland kvinnor och män. — Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning