Fler pressmeddelanden

Färre dödsolyckor i arbetslivet, men fler skadas eller blir sjuka

Dödsolyckorna minskar, men arbetsolyckor och arbetssjukdomar ökar för tredje året i rad. Det visar Arbetsmiljöverkets officiella arbetsskadestatistik för 2012 som publiceras idag. 

– Även om ökningen inte är stor känner jag en växande oro för att den har hållit i sig tre år i följd, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg.

-Den här utvecklingen måste brytas. Arbetsgivarna som har huvudansvaret för arbetsmiljön måste ta de här signalerna på fullaste allvar.

Antalet anmälda arbetsskador ökade under år 2012. Det gäller alla typer av arbetsskador utom färdolyckor, alltså olyckor på väg till och från arbetet. Under förra året anmäldes 31 000 arbetsskador med sjukfrånvaro. Motsvarande siffra för år 2011 var 29 000. Arbetsskador som inte orsakade sjukfrånvaro ökade markant från 53 000 år 2011 till 58 000 år 2012.

Även anmälda arbetssjukdomar ökade från 9 800 år 2011 till 10 300 år 2012. Antalet dödsolyckor visar däremot en motsatt utveckling. Förra året inträffade 45 dödsolyckor, vilket är 12 färre än 2011.

Anmälningar av arbetsskador och arbetssjukdomar ökade även i förhållande till hur många som arbetar. Ökningen omfattar både män och kvinnor, olika åldersgrupper och de flesta branscher. Arbetsmiljöverkets rapport visar (se bifogad figur: Anmälningar 2003-2012) att den långa nedåtgående trenden för antal anmälningar per 1 000 förvärvsarbetande har brutits. Vi ser nu en ökning under de senaste tre åren, både för arbetsskador och för arbetssjukdomar.

– En arbetsskada eller arbetssjukdom kan fördärva livet för en individ, men även samhället påverkas negativt. Pensionsutredningen slår fast i sin slutrapport att arbetsmiljön har en central betydelse för vår förmåga att arbeta högre upp i åldrarna, vilket är en av de viktigaste för förutsättningarna om vi ska kunna bibehålla välfärden, säger Mikael Sjöberg.

– Det finns alltså både starka etiska och samhällsekonomiska skäl till att vi som samhälle satsar för att inom alla branscher utveckla en bra arbetsmiljö.

Bland kvinnor är den relativa frekvensen, anmälningar av arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 anställda år 2012, högst för dem i åldrarna 55 år eller äldre. För män är den högst för ungdomar, 16-24 år.

Arbetsolyckor med sjukfrånvaro varierar kraftigt mellan olika branscher när man sätter anmälningarna i relation till antalet förvärvsarbetande. Liksom föregående år är det transport och magasinering som har den klart högsta relativa frekvensen bland kvinnor, medan det bland män är vattenförsörjning och avloppsrening som ligger högst.

Förlorad kontroll av maskiner och verktyg är den vanligaste orsaken till olycksfall bland män, medan fallolyckor är vanligast bland kvinnor.

Drygt 40 procent av de anmälda arbetssjukdomarna har orsakats av belastningsfaktorer. Det handlar om tunga lyft eller ensidiga och ansträngande arbetsställningar. Andelen är något högre bland män än bland kvinnor. Organisatoriska eller sociala faktorer är den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdom och ligger bakom var fjärde anmälan.

– Vi går nu vidare med att genomlysa det omfattande statistikunderlag som tagits fram och sedan redovisa en första analys efter sommaren, säger Mikael Sjöberg.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Ann Ponton Klevestedt, enhetschef, 010-730 9183
Bodil Umegård, analytiker, 010-730 9285
Börje Bengtsson, statistiker, 010-730 9492
Presstjänsten, 010-730 91 55

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bifogade filer

  • ArbetsskadestatistikNY

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden