Fler pressmeddelanden

Bygg- och anläggning inspekteras i nytt projekt

Bygg är en olycksdrabbad bransch. Arbetsmiljöverket startar nu ett treårigt inspektionsprojekt med syfte att minska olyckor och ohälsa. Fokus ligger på mindre företag, som ofta har rollen som entreprenörer.

Anmälda arbetsolyckor (med sjukfrånvaro) är nästan dubbelt så vanliga inom bygg som inom andra branscher; 11 olyckor per tusen anställda och år jämfört med genomsnittet, som ligger på 7. Bygg och anläggningsbranschen ligger också högt när det gäller dödsolyckor.

– Bygg har alltid varit en viktig sektor i inspektionsverksamheten, men de senaste årens utveckling med bland annat ett ökat bostadsbyggande och flera stora infrastrukturprojekt gör att vi vill satsa extra mycket för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatserna, säger Håkan Olsson, inspektionschef.

Ett treårigt inspektionsprojekt, med syfte att minska olyckorna och ohälsan i bygg- och anläggningsbranschen, startas i april. Under 2015 kommer cirka 1 200 arbetsgivare att besökas över hela landet. Samtidigt drar en stor informationskampanj igång.

Arbetsmiljöverkets branschanalyser visar att det ofta finns många entreprenörer i flera led i större bygg- och anläggningsarbeten. Andelen utländsk arbetskraft ökar också, enligt statistik från utstationeringsregistret. 

Tyskland och Polen toppar listan över utstationerad arbetskraft

– Den här utvecklingen ställer ökade och delvis nya krav för att arbetsmiljön ska vara säker för alla. Fokus i vår satsning kommer att vara de små byggföretagen med under femtio anställda. Det är ofta de som är underentreprenörer i byggprocessen.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, fallolyckor från till exempel byggnadsställningar och ergonomi kommer att vara viktiga delar i inspektionerna av små företag. Statistiken visar att över hälften av alla arbetssjukdomar i byggbranschen under åren 2009-2013 orsakades av tunga lyft eller andra ansträngande arbetsrörelser.

En annan del i projektet är att inspektera i tidiga skeden av bygg- eller processen.  Även större infrastrukturprojekt kommer att inspekteras, exempelvis tunnelbyggen och större vägbyggen.

– Det har skett både dödsfall och olycksfall i större infrastrukturprojekt de senaste åren. Därför vill vi sätta fokus på arbetsmiljöfrågorna i de här projekten, säger Håkan Olsson.

Att inspektera stora företag, det vill säga företag med fler än 250 anställda, kommer också att vara en del av tillsynen. Hela inspektionsprojektet kommer att pågå 2015-2017.

Arbetsmiljöverket går samtidigt ut med en bred informationskampanj riktad till byggbranschen. Kampanjen handlar framför allt om att informera om de regler inom byggnadsområdet som är kopplade till sanktionsavgifter, däribland de om fallskydd som trädde ikraft vid årsskiftet. Läs mer på sidan om sanktionsavgifter.

Sanktionsavgifter

I februari 2015 samlade Arbetsmiljöverkets gd Erna Zelmin Ekenhem aktörer inom byggsektorn för att föra en dialog för att skapa en säkrare arbetsmiljö inom byggbranschen.

Kraftsamling för säkrare byggarbetsplatser

Kontakt på Arbetsmiljöverket

Kicki Höök, projektledare, telefon 010 730 95 95 

Anders Svärd, projektledare små företag bygg, 010 730 90 53 

Presstjänsten, 010 730 91 55

Bifogade filer

 • Bygg

Relaterade pressmeddelanden

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

 • 20 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

Upp för arbetsolyckor och ner för arbetssjukdomar

 • 7 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • ...

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016 visar på en uppgång av anmälda arbetsolyckor. Samtidigt minskade de anmälda arbetssjukdomarna totalt sett. Men anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem runt om på landets arbetsplatser ökad...

Brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö

 • 1 juni 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat 650 arbetsställen där bemanningspersonal är anställd eller inhyrd. Tre av fyra arbetsställen har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Rutiner saknas för bland annat undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön och arbetsuppgifter för de bem...

Tre av fyra företag brister i att förebygga farligt damm

 • 24 maj 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Arbetsmiljöverket har granskat hanteringen av farligt kvartsdamm på cirka 750 arbetsplatser. Det är den första inspektionen sedan nya föreskrifter om kvartsdamm trädde ikraft 2015. Hos närmare tre av fyra företag hittades brister och vanligast är bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner....

Fler nyheter och pressmeddelanden