Fler pressmeddelanden

Brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har inspekterat 650 arbetsställen där bemanningspersonal är anställd eller inhyrd. Tre av fyra arbetsställen har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Rutiner saknas för bland annat undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön och arbetsuppgifter för de bemanningsanställda. 
kvinna i industrilokal
Både forskning och arbetsskadestatistiken visar att det är främst unga bemanningsanställda män som hanterar transportutrustning som drabbas av arbetsskador och olyckor.

Bemanningsbranschen expanderar och sysselsätter alltfler. Idag finns drygt 76 000 bemanningsanställda. De är ofta unga, många är oerfarna och mer än var femte person är utlandsfödd. Inom områden som tillverkning, lager och logistik och handel är andelen ännu högre.

Inhyrda finns på olycksdrabbade arbetsplatser

Bristande introduktion, korta anställningstider och anställningar på olycksdrabbade arbetsplatser kan bidra till att bemanningspersonal i högre utsträckning än andra är utsatta för risker på jobbet. Därför har Arbetsmiljöverket inlett en inspektionsinsats mot bemanningsbranschen som ska pågå hela året.

Hittills har omkring 650 arbetsställen inspekterats, varav 260 finns på bemanningsföretag och 390 på inhyrande kundföretag. De inhyrande företagen finns inom flera olika näringsgrenar, som tillverkningsindustri, parti- och detaljhandel, transport, hotell- och restaurangverksamhet, bygg- och anläggningsbranschen, konsultverksamhet, dataprogrammering samt hälso- och sjukvård.

 

Tre av fyra har brister i arbetsmiljöarbetet

– Arbetsgivare som hyr in personal har ett särskilt arbetsmiljöansvar eftersom de har arbetsledaransvaret och det konkreta arbetet utförs hos dem. Men i många fall görs ingen tillräcklig riskgenomgång när ny personal kommer in på en arbetsplats, säger Heli Aarnipuro, nationell samordnare för Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats.

Tre av fyra inspekterade arbetsställen har fått krav på att åtgärda brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det handlar främst om att det saknas rutiner för undersökning och riskbedömning eller att de skriftliga rutiner som finns inte fungerar i praktiken. Arbetsgivare i både bemanningsföretag som hyr ut personal och arbetsgivare i kundföretag som hyr in personal ansvarar för den anställdas arbetsmiljö. Det förebyggande arbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och även omfatta inhyrd personal.

 

Delat arbetsmiljöansvar

– Vi har hittat kundföretag som inte informerar de inhyrda om risker i arbetet eller vart de ska vända sig om något brister i arbetsmiljön. Kundföretagen behöver ha ett tätt samarbete med bemanningsföretagen innan, under och efter en uthyrningsperiod, säger Heli Aarnipuro.

Inspektionerna visar också att det finns bemanningsföretag som inte undersöker arbetsmiljön ute på kundföretagen.

 

Arbetsgivare ska

  • undersöka och bedöma risker i arbetsmiljön även för inhyrd och uthyrd personal
  • ge en god introduktion  
  • försäkra sig om att inhyrd personal har fått och förstått instruktioner för de arbetsuppgifter hen ska utföra.

 

Fakta

Anställda på bemanningsföretag omfattas av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som all anställd personal. Arbetsgivare i både bemanningsföretag som hyr ut personal och arbetsgivare i kundföretag som hyr in personal ansvarar för den anställdes arbetsmiljö. Arbetsgivarna ska tillsammans bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där introduktion är en viktig del.

Inspektionsinsatsen, som påbörjades september 2016 och ska pågå till slutet av 2017, omfattar drygt 300 bemanningsföretag och omkring 900 inhyrningsföretag.

Inspektionerna genomfördes inledningsvis mot arbetsställen som anmält arbetsskador. Inriktningen på inspektionerna är att kontrollera om det finns brister i det praktiska systematiska arbetsmiljöarbetet – och då särskilt i introduktionen – både hos bemanningsföretaget och kundföretaget.

Bemanningsanställda drabbades under åren 2011-2015 av 13 arbetsolycksfall per 1 000 anställda, att jämföra med 7 arbetsolycksfall per 1000 för samtliga branscher. För bemanningsanställda män var frekvensen 15 per 1 000.

 

Lägesrapport: Tillsyn inom bemanningsbranschen

Läs om att hyra ut och hyra in personal.

Kontaktperson: Heli Aarnipuro, nationell samordnare av inspektionsinsatsen, telefon 010-730 9957. Presstjänsten: telefon 010-730 9155.

Citat

Arbetsgivare som hyr in personal har ett särskilt arbetsmiljöansvar eftersom de har arbetsledaransvaret och det konkreta arbetet utförs hos dem. Men i många fall görs ingen tillräcklig riskgenomgång när ny personal kommer in på en arbetsplats. — Heli Aarnipuro, nationell samordnare för Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats.

Citat

Vi har hittat kundföretag som inte informerar de inhyrda om risker i arbetet eller vart de ska vända sig om något brister i arbetsmiljön. Kundföretagen behöver ha ett tätt samarbete med bemanningsföretagen innan, under och efter en uthyrningsperiod. — Heli Aarnipuro

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning