Fler pressmeddelanden

Brister i arbetsmiljön hotar kvinnors hälsa

Det behövs ett jämställdhetsperspektiv i arbetsmiljöarbetet. Annars missas risker för arbetsrelaterad ohälsa hos kvinnor. Det är en av slutsatserna i det treåriga projektet Kvinnors arbetsmiljö, som idag lämnar sin slutrapport till regeringen.

Att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem har varit målet med projektet Kvinnors arbetsmiljö, som Arbetsmiljöverket arbetat med sedan 2011. Idag lämnas projektets slutrapport till regeringen.

– Det här projektet är viktigt som ett led i arbetet med att komma tillrätta med kvinnors större arbetsrelaterade ohälsa. Att det både innehållit handfast arbete som tusentals inspektioner, liksom kunskapshöjande delar som forskningsrapporter och nya metoder har varit en styrka, säger Erna Zelmin Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Inom ramen för projektet har 4 100 arbetsställen inspekterats och krav på åtgärder har ställts. I anslutning till internationella kvinnodagen varje år har projektet också inspekterat och fört samtal om genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet med totalt 2 600 arbetsgivare. Forskare från flera lärosäten har också sammanställt kunskaper om olika arbetsmiljöfaktorer och genus. 

Flera faktorer påverkar varför kvinnor i högre utsträckning än män drabbas av arbetssjukdomar än män, visar projektet. En är den könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige, alltså att kvinnor och män arbetar inom olika yrken och att villkoren skiljer sig åt.

–I kvinnodominerade branscher, som vård och omsorg, har många en ohälsosam arbetsbelastning och fysiskt tunga arbetsuppgifter. Det kan leda till belastningsbesvär, som ofta är förrädiska och smyger sig på under flera år. Till detta kommer att kvinnors arbete traditionellt värderas lägre, vilket gör att arbetsmiljörisker inte synliggörs och därför inte åtgärdas i tillräckligt hög grad, säger Boel Callermo, projektägare.

I en inspektionsinsats jämfördes arbetsmiljön inom den mansdominerade tekniska förvaltningen med den kvinnodominerade hemtjänsten i sextiofem kommuner. 
Insatsen visade bl.a. att hemtjänsten hade mindre resurser i form av utrustning och fordon, att chefer generellt sett har betydligt fler medarbetare under sig, och att personalen var mer stressad inom hemtjänsten än inom teknisk förvaltning.

Projektet har även visat att när kvinnor och män har samma yrke, så arbetar de ofta med olika arbetsuppgifter. Kvinnor arbetar oftare med ensidiga och repetitiva arbetsuppgifter. Också när kvinnor och män arbetar med samma saker på samma arbetsplats, belastas de ändå olika, eftersom verktyg och arbetsutrustning ofta är anpassade efter män.

– Arbetsgivare behöver bli mycket bättre på att kritiskt undersöka vilka arbetsuppgifter som kvinnor och män utför och analysera riskerna med olika arbetsmoment. Då blir arbetsmiljön bättre för både kvinnor och män, säger Boel Callermo. 
  
Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik visar att kvinnor totalt sett har ett större ohälsotal än män. Det är också fler kvinnor som av hälsoskäl tvingas sluta sitt arbete i förtid. Belastningsskador på grund av tungt arbete, ensidiga arbetsrörelser och påfrestande arbetsställningar svarar för en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan.

– Kostnaden för bristande jämställdhet i arbetsmiljön är hög, för samhället, arbetsgivare och enskilda individer. Arbetsgivare och andra med ansvar för arbetsmiljön måste bli mycket bättre på att ha ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga, uppmärksamma, analysera och förebygga risker i arbetsmiljön för både kvinnor och män. Det är enda chansen att undanröja kvinnors förhöjda risk att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa, säger Boel Callermo.

Projektet Kvinnors arbetsmiljö har pågått under åren 2011-2014 och följts av en referensgrupp med representanter från bl.a. arbetsmarknaden parter, Försäkringskassan, Sveriges Företagshälsor och Karolinska Institutet. Nyligen beslutade regeringen att projektet kommer att fortsätta under 2015.

Läs hela slutrapporten om kvinnors arbetsmiljö.

Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om uppdraget att förbättra kvinnors arbetsmiljö.

Uppdrag att förbättra kvinnors arbetsmiljö

Kontakt på Arbetsmiljöverket

Boel Callermo, projektägare, telefon 010 730 92 87

Minke Wersäll, projektledare Ergonomi i Kvinnors arbetsmiljö, telefon 010 730 97 45

Christina Johnsson, projektledare Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus, telefon 010 7309489

Presstjänsten, telefon 010 730 91 55

Relaterade pressmeddelanden

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Krafttag krävs för att lyfta arbetsmiljöarbetet

 • 27 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

 • 20 oktober 2017
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.

Stor granskning för att alla ska hålla ett helt arbetsliv

 • 3 oktober 2017
 • Handel
 • Hotell, restaurang
 • ...

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart...

Fler nyheter och pressmeddelanden