Fler pressmeddelanden

Bemanningsanställdas introduktion i arbetet brister

Arbetsmiljöverket har inspekterat 880 arbetsställen där bemanningsanställda finns. Inspektionsinsatsen har resulterat i totalt 577 meddelanden om krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön. Vanliga problem var brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och i introduktionen av ny personal.

Illustration av två bemanningsanställda som introduceras i arbetet av en arbetsledare
Som bemanningsanställd är du ofta ny på jobbet eftersom varje arbetsplats är unik, med en egen kultur, arbetsmiljö och speciella risker. Därför är det viktigt att få en bra introduktion på arbetsplatsen.

Användningen av bemanningsföretag är utbredd i Sverige såväl inom det privata näringslivet som inom den offentliga sektorn. Var femte arbetsställe hyr årligen in arbetstagare. Idag finns cirka 83 000 årsarbetskrafter i personaluthyrningsverksamhet. De är ofta unga, många är oerfarna och mer än var femte person är utlandsfödd. Inom områden som tillverkning, lager och logistik och handel är andelen ännu högre. Kortare uppdrag och anställningar på olycksdrabbade arbetsplatser bidrar till att bemanningspersonal i högre utsträckning än andra är utsatta för risker på jobbet. 

– Det förebyggande arbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten både hos bemanningsföretaget som har arbetsgivarrollen och kundföretaget eftersom de har arbetsledaransvaret och det konkreta arbetet utförs hos dem. Bemanningsföretagen behöver även ha kunskap om kundföretagens arbetsplatser och säkerställa att bemanningsanställda får en god introduktion samt att arbetsuppgifterna är undersökta och riskbedömda, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Drygt sex av tio arbetsställen ska åtgärda arbetsmiljöbrister

Arbetsmiljöverket har inspekterat 880 arbetsställen, varav 340 finns på personaluthyrningsföretag och 540 på inhyrande företag. De inhyrande företagen finns inom flera olika näringsgrenar, som parti- och detaljhandel, tillverkning, hälso- och sjukvård samt magasinering och andra stödtjänster till transport. 

Drygt 6 av 10 inspekterade arbetsställen har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Kraven handlar främst om att det saknas rutiner för undersökning och riskbedömning eller att de skriftliga rutiner för förebyggande arbetsmiljöarbete som finns inte fungerar i praktiken. 

– Utöver bristerna i det förebyggande arbetsmiljöarbetet var det också vanligt att man hoppar över eller kortar ner introduktionen av rutiner och risker i arbetet för de bemanningsanställda, säger Heli Aarnipuro, nationell samordnare för inspektionsinsatsen.

Krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön

Kraven mot bemanningsföretag handlar i större omfattning än kraven mot kundföretagen om företagets förebyggande arbetsmiljöarbete och rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering. Bristerna hos kundföretagen handlar oftare om att åtgärda risker och brister i den fysiska arbetsmiljön, om brister och krav om kunskaper och kompetens hos chefer och arbetsledning samt kundföretagens introduktion och instruktioner till de bemanningsanställda.

– Det tyder på att kundföretagen inte alltid har kunskaper om och känner till sina skyldigheter i arbetsmiljöarbetet vad gäller inhyrd personal. Kundföretagen behöver ha ett tätt samarbete med bemanningsföretagen innan, under och efter en uthyrningsperiod, säger Heli Aarnipuro. 

Vanliga brister hos bemanningsföretag:

brister i att undersöka och riskbedöma arbetsmiljöförhållanden för de bemanningsanställda vid uthyrning 

brister i rutiner för arbetsmiljöarbetet för att säkerställa en bra arbetsmiljö för de anställda

brister i åtgärder och handlingsplan för att komma till rätta med bristerna i arbetsmiljön och/eller i arbetsställets systematiska arbetsmiljöarbete

brister i introduktion av och instruktioner för de anställda

Vanliga brister hos kundföretag:

brister i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet att undersöka, bedöma och åtgärda arbetsmiljörisker

brister i kunskaper och kompetens hos chefer och arbetsledning

bristande beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd 

brister i undersökning av de belastningsergonomiska riskerna i arbetet 

brister i sin skyldighet att se till att den bemanningsanställda har kunskaper om rätta arbetsställningar och arbetsrörelser, hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas, med mera.

Fakta:

Anställda på bemanningsföretag omfattas av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som all anställd personal. Bemanningsföretag och kundföretag ansvarar gemensamt för den anställdes arbetsmiljö. De ska tillsammans bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där introduktion är en viktig del. Här finns mer information och stöd om det gemensamma arbetsmiljöansvaret.

Inspektionsinsatsen omfattar 880 arbetsställen varav 340 i bemanningsföretag och 540 i inhyrningsföretag. Inspektionerna genomfördes inledningsvis mot arbetsställen som anmält arbetsskador och sedan mot bemanningsföretag som inte inspekterats tidigare samt deras kunder. Inriktningen på inspektionerna var att kontrollera brister i det praktiska systematiska arbetsmiljöarbetet – och då särskilt i introduktionen – både hos ut- eller inhyraren som t.ex. bidragit till de inträffade skadorna.

Bemanningsanställda drabbades under åren 2011-2015 av 13 arbetsolycksfall per 1 000 anställda, att jämföra med 7 arbetsolycksfall per 1 000 för samtliga branscher. För bemanningsanställda män var frekvensen 15 per 1 000. De vanligaste skadorna som drabbar bemanningsanställda sker när de kör truck eller hanterar kniv, handhållen slipmaskin, pallar och förpackningar. 

Slutrapport om inspektionsinsatsen

Kontaktperson vid Arbetsmiljöverket: 
Heli Aarnipuro, nationell samordnare av inspektionsinsatsen, telefon 010-730 9957. Presstjänsten: telefon 010-730 9155.

 

Citat

Det förebyggande arbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten både hos bemanningsföretaget som har arbetsgivarrollen och kundföretaget eftersom de har arbetsledaransvaret och det konkreta arbetet utförs hos dem. Bemanningsföretagen behöver även ha kunskap om kundföretagens arbetsplatser och säkerställa att bemanningsanställda får en god introduktion samt att arbetsuppgifterna är undersökta och riskbedömda. —Erna Zelmin-Ekenhem

Citat

Utöver bristerna i det förebyggande arbetsmiljöarbetet var det också vanligt att man hoppar över eller kortar ner introduktionen av rutiner och risker i arbetet för de bemanningsanställda. —Heli Aarnipuro, nationell samordnare för inspektionsinsatsen.

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Bygg, anläggning