Fler pressmeddelanden

Begränsad kunskap om hur en bra variation av arbetsbelastning ska se ut

En effektiv åtgärd mot belastningsbesvär och trötthet i yrken med repetitiva rörelser och bundna arbetsställningar är att variera den fysiska belastningen. Det är forskare och praktiker överens om. Men vilken variation som fungerar bäst saknar forskarna svar på.

Det visar rapporten Fysisk variation och belastningsbesvär i arbetet som Arbetsmiljöverket har beställt. Forskarna Svend Erik Mathiassen och Charlotte Lewis går igenom det internationella forskningsläget vad gäller sätt att skapa variation i arbetet och hur effektivt olika sätt kan minska trötthet och besvär.

Brist på fysisk variation i arbetet är ett utbrett problem på dagens arbetsmarknad. Endast cirka hälften av sysselsatta i Sverige tycker att de har ett omväxlande arbete, enligt Arbetsmiljöverkets tidigare rapporter. Svend Erik Mathiassen varnar för att ”lean production” inom industri- och tjänstesektor, där produktionen standardiseras och delar läggs ut på entreprenad, förmodligen leder till minskad variation och färre pauser.

Mera variation i repetitivt och bundet arbete

Svend Erik Mathiassen menar att det är rimligt att anta att repetitivt, starkt styrt och bundet arbete leder till ökad risk för belastningsbesvär trots att forskarna fortfarande diskuterar frågan.

– Men vi ser i vår granskning att forskare i dagsläget inte kan gå i god för att något visst upplägg av variation leder till ett bra resultat i repetitivt arbete.

Rapporten redogör övergripande för att det finns tre sätt för arbetsgivaren att påverka variationen av den fysiska belastningen i ett jobb:

 • ändra innehållet eller villkoren för enskilda arbetsuppgifter
 • ändra tidsupplägget för de olika arbetsuppgifter som ingår i jobbet
 • tillföra nya arbetsuppgifter

Det finns en del studier som visar att det verkligen går att skapa mera variation på dessa sätt. Det finns även studier av om initiativen leder till bättre hälsa och välbefinnande, men studierna är få och resultaten är inte uppmuntrande.

– Alla, även jag, tror på att pauser, arbetsutvidgning och arbetsväxling är bra, men tron vilar egentligen på ett ganska tunt vetenskaplig underlag, säger Svend Erik Mathiassen.

Osäkert om flera pauser stävjer trötthet

En populär idé inom ergonomin är att flera pauser ger mindre trötthet.

– Studier av extremt ovarierat arbete visar att om man lägger in pauser då och då kan individen fortsätta sitt arbete betydligt längre tid innan hen måste ge upp på grund av utmattning, säger Svend Erik Mathiassen.

Men han menar att de studier som gjorts av korta och långa pauser i verkligt yrkesarbete, med eller utan pausgymnastik, ger osäkra resultat om pausernas effekter.

Det finns en yrkeskategori – fastighetsskötare – som rapporten lyfter fram som exempel på idealisk variation vad gäller den fysiska och mentala arbetsbelastningen.

– En fastighetsskötare kan på ett självständigt sätt lägga upp arbetsdagen och på så vis påverka belastning och återhämtning, och det finns många olika arbetsuppgifter att växla emellan, säger Svend Erik Mathiassen.

– Det skulle till och med kunna vara så att ett arbete med rätt variation både fysiskt och mentalt, kan vara hälsofrämjande.

Sven Erik Mathiassen efterlyser mer forskning på området.

– Trots avsaknaden av tungt vetenskapligt stöd tror jag att rätt fysisk variation är en nyckel till ett hållbart liv i arbete för den enskilde, och alltså även till fördel för arbetslivet i stort. Men jag saknar väl genomförda studier som visar vilken sorts variation som fungerar bäst.

Kontakter:

Svend Erik Mathiassen, professor, Högskolan Gävle, centrum för belastningsskadeforskning,
tel. 070-678 81 58
Presstjänsten på Arbetsmiljöverket, tel. 010-730 91 55.

Webbsänd version av seminariet (kl 9.00) från den 10 februari 2016.

Det finns en yrkeskategori – fastighetsskötare – som rapporten lyfter fram som exempel på idealisk variation vad gäller den fysiska och mentala arbetsbelastningen.

Citat

– Alla, även jag, tror på att pauser, arbetsutvidgning och arbetsväxling är bra, men tron vilar egentligen på ett ganska tunt vetenskaplig underlag. —Svend Erik Mathiassen

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

 • 7 oktober 2021
 • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

 • 1 september 2021
 • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

 • 25 augusti 2021
 • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

 • 17 juni 2021
 • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Handel