Fler pressmeddelanden

Bättre arbetsmiljö för socialsekreterare efter inspektioner

Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av arbetsmiljön för socialsekreterare i socialtjänsten åren 2015 till 2017 har utvärderats. Studien visar att insatsen bidragit till att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverkets inspektioner har bidragit till att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö.
Arbetsmiljöverkets inspektioner har bidragit till att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö.

Inspektionerna av arbetsmiljön inom socialtjänsten genomfördes i 145 kommuner över hela landet. Totalt var det 621 arbetsställen som fick besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer.

– Vår studie pekar på att Arbetsmiljöverkets inspektioner bidrar till att arbetsmiljön utvecklas i rätt riktning. Analyserna ger oss bättre förståelse för vilken roll arbetsmiljöinspektioner har i arbetsmiljöarbetet, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Studien bygger på enkäter som socialsekreterarna och deras chefer har svarat på. Enkäterna skickades ut till landets samtliga kommuner vid två mättillfällen åren 2015 och 2017, direkt före och efter arbetsmiljöinspektionerna. I studien jämförs socialtjänsten i kommuner som inspekterades av Arbetsmiljöverket med de där ingen inspektion gjordes.

När arbetsmiljöfrågorna hamnar på agendan sker förbättringar

Sammantaget visar resultaten av studien att de genomförda inspektionerna bidragit till att förbättra arbetsmiljön. I de enkäter som studien bygger på finns frågor om hur arbetet är organiserat, organisering av arbetsmiljöarbetet och den sociala arbetsmiljön.

– På de arbetsställen som får besök av oss hamnar arbetsmiljön på agendan. Det gör att chefer och medarbetare engagerar sig i arbetsmiljöfrågorna vilket är en förutsättning för att förbättra arbetsmiljön. Det finns fortfarande mycket att göra när det gäller socialsekreterarnas arbetsmiljö, precis som inom andra samhällssektorer. Ett första steg för att åstadkomma förbättringar är att sätta arbetsmiljöfrågorna i fokus, säger Ann Ponton Klevestedt.

I samband med inspektionerna 2015 till 2017 har Arbetsmiljöverkets haft möten i kommunerna med förvaltningsledning, politiker och skyddsombud samt med socialsekreterare. Vid dessa tillfällen belystes brister i arbetsmiljön och krav på förbättringar ställdes på alla de socialkontor som fick besök.

Effektstudiens urval

• År 2015 ingick 21 419 socialsekreterare och chefer i urvalet

• År 2017 ingick 24 762 socialsekreterare och chefer i urvalet

Arbetsmiljöinspektioner och dess påverkan på socialsekreterares arbetsmiljö

Kontakt

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, telefon 010‑730 91 83

Presstjänsten, telefon 010-730 91 55

Citat

Vår studie pekar på att Arbetsmiljöverkets inspektioner bidrar till att arbetsmiljön utvecklas i rätt riktning. Analyserna ger oss bättre förståelse för vilken roll arbetsmiljöinspektioner har i arbetsmiljöarbetet. —Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket

Relaterade pressmeddelanden

Stor nationell insats mot arbetslivskriminalitet
  • 19 maj 2022
  • Pressmeddelande

Över 200 företag har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Myndigheterna avslöjade farliga arbetsplatser och misstänkt svart arbetskraft på byggen och restauranger. Över hälften av de inspekterade byggena i Kiruna och Gällivare visade sig ha allvarliga ar...

Allt fler äldre orkar inte jobba fram till pensionen
  • 28 april 2022
  • Bygg, anläggning
  • ...

Allt fler uppger att de inte orkar arbeta fram till pensionen. Kvinnor och de som arbetar inom utbildning, vård och omsorg samt byggverksamhet upplever i större utsträckning än övriga sysselsatta att de inte orkar arbeta fram till ordinarie pensionsålder. Det visar en rapport om äldres arbetsm...

Stora brister i arbetsmiljön hos kassapersonal och målare
  • 27 april 2022
  • Pressmeddelande

Unga som jobbar i kassan riskerar belastningsskador om de inte ställer in stolen eller kassaapparaten på rätt sätt. Ny inspektionsrapport visar att runt 85 procent av kassapersonal och målare hade brister i arbetsmiljön och närmare hälften berodde på brister i ergonomin.

Inspektion av riskfyllt arbete vid utbyggnad av elnätet
  • 7 april 2022
  • Pressmeddelande

Arbetsmiljöverket gör en stor inspektionsinsats inom elenergibranschen. Syftet är att minska risken för arbetsolyckor i samband med utbyggnaden av elnätet.

Fler nyheter och pressmeddelanden om Vård, omsorg