Fler pressmeddelanden

Arbetsolyckorna minskar men fler mår psykiskt dåligt på grund av jobbet

Arbetsmiljöverkets statistikrapport över anmälda arbetsskador under 2014 visar på en fortsatt uppgång för arbetssjukdomar, främst orsakat av psykosociala problem. Dödsolyckorna har också ökat något sedan 2013. Samtidigt minskar antalet arbetsolyckor och visar därmed på ett trendbrott jämfört med de senaste årens ökning.

Rapporten omfattar anmälda arbetsskador – olyckor och sjukdomar – som inträffat år 2014 och täcker hela arbetsmarknaden. Statistiken bygger på de anmälningar som görs till Försäkringskassan.

–För första gången är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken till kvinnors arbetssjukdomar. Det behöver arbetsgivarna ta på största allvar, säger Ann Ponton Klevestedt, chef vid enheten för statistik och analys.

Arbetssjukdomar fortsätter öka

Antalet anmälningar av arbetssjukdomar har ökat under 2014 för femte året i rad. Under 2014 har det anmälts 2,6 arbetssjukdomar per 1 000 förvärvsarbetande. Ökningen är större bland kvinnor, 8 procent, än bland män, 5 procent. Anmälda arbetssjukdomar är vanligare bland kvinnor än bland män.

40 procent av de anmälda arbetssjukdomarna har orsakats av belastningsfaktorer och andelen är högre bland män än bland kvinnor. Belastningsfaktorer är en sammanfattande benämning för tunga lyft eller arbetsställningar och rörelser som är ensidiga och ansträngande.

– Från Arbetsmiljöverkets håll genomför vi inspektioner för att uppmärksamma brister i arbetsmiljöarbetet inom många av de branscher där problemen är som värst, till exempel inom vård och omsorg, tillverkningsindustri och transport, säger Håkan Olsson, inspektionschef.

Organisatoriska eller sociala faktorer är den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdom och ligger bakom var tredje anmälan. Bland kvinnor ligger dessa faktorer bakom drygt 40 procent av anmälningarna. Dessa anmälningar har ökat med drygt 70 procent sedan 2010 och är bland kvinnor nu den vanligaste orsaken till anmälan om arbetssjukdom.

De tre näringsgrenarna vård och omsorg, offentlig förvaltning och försvar samt utbildning ligger högst när det gäller antalet anmälningar per 1 000 förvärvsarbetande orsakade av organisatoriska och sociala faktorer.

Arbetsolyckor minskar  

Anmälningar av arbetsolyckor med sjukfrånvaro har år 2014 minskat med 1,5 procent bland arbetstagare och egenföretagare jämfört med året innan. Även i förhållande till hur många som arbetar är detta en minskning, och trenden att arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökar, är därmed bruten.

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare är fortfarande vanligare bland män (16 900) än bland kvinnor (12 600). Minskningen är större bland män (– 2,2 procent) än bland kvinnor (– 0,5 procent).

Bland kvinnor är fallolyckor vanligast bland arbetsolyckorna, bland män förlorad kontroll över till exempel handverktyg.

År 2014 anmäldes totalt 115 600 arbetsskador till Försäkringskassan, där av cirka: 

 • 31 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro (kvinnor 13 000, män 18 000) 
 • 61 300 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (kvinnor 34 400, män 26 900) 
 • 12 000 gällde arbetssjukdomar (kvinnor 7 200, män 4 800) 
 • 10 000 olyckor på väg till eller från arbetet 
 • 53 arbetsolyckor med dödlig utgång

Arbetsskador 2014, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsskador 2014 - län och kommun, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster 

Kontakter på Arbetsmiljöverket

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys, telefon 010-730 91 83 

Dennis Webstedt, utredare vid enheten för statistik och analys, telefon 010-730 93 14 

Presstjänsten, telefon 010-730 9155 

Relaterade pressmeddelanden

Krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen

 • 26 februari 2019
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket inledde hösten 2017 en nationell tillsyn av äldreomsorgen som ska sträcka sig över tre år. Hittills har myndigheten gjort drygt 1 200 besök hos drygt 150 arbetsgivare. Sammanlagt har de fått närmare 3 500 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet

 • 19 februari 2019
 • Handel
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket genomför nära 2 000 inspektioner i år för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheter som inspekteras är bland annat hem för vård eller boende, ambulans och vårdcentraler, men även reklam- och webbyråer.

Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen

 • 14 februari 2019
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar kraftigt. I fjol anmäldes totalt 106 799 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Det är en markant ökning jämfört med 2017. De allra flesta arbetar inom bygg- och i tillverkningsindustrin. Drygt fyra av...

Alla socialkontor fick krav – hot och våld vardag för socialsekreterare

 • 14 december 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Tillsynen visar på allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt f...

Fler nyheter och pressmeddelanden