Fler pressmeddelanden

Arbetsolyckorna minskar men fler mår psykiskt dåligt på grund av jobbet

Arbetsmiljöverkets statistikrapport över anmälda arbetsskador under 2014 visar på en fortsatt uppgång för arbetssjukdomar, främst orsakat av psykosociala problem. Dödsolyckorna har också ökat något sedan 2013. Samtidigt minskar antalet arbetsolyckor och visar därmed på ett trendbrott jämfört med de senaste årens ökning.

Rapporten omfattar anmälda arbetsskador – olyckor och sjukdomar – som inträffat år 2014 och täcker hela arbetsmarknaden. Statistiken bygger på de anmälningar som görs till Försäkringskassan.

–För första gången är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken till kvinnors arbetssjukdomar. Det behöver arbetsgivarna ta på största allvar, säger Ann Ponton Klevestedt, chef vid enheten för statistik och analys.

Arbetssjukdomar fortsätter öka

Antalet anmälningar av arbetssjukdomar har ökat under 2014 för femte året i rad. Under 2014 har det anmälts 2,6 arbetssjukdomar per 1 000 förvärvsarbetande. Ökningen är större bland kvinnor, 8 procent, än bland män, 5 procent. Anmälda arbetssjukdomar är vanligare bland kvinnor än bland män.

40 procent av de anmälda arbetssjukdomarna har orsakats av belastningsfaktorer och andelen är högre bland män än bland kvinnor. Belastningsfaktorer är en sammanfattande benämning för tunga lyft eller arbetsställningar och rörelser som är ensidiga och ansträngande.

– Från Arbetsmiljöverkets håll genomför vi inspektioner för att uppmärksamma brister i arbetsmiljöarbetet inom många av de branscher där problemen är som värst, till exempel inom vård och omsorg, tillverkningsindustri och transport, säger Håkan Olsson, inspektionschef.

Organisatoriska eller sociala faktorer är den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdom och ligger bakom var tredje anmälan. Bland kvinnor ligger dessa faktorer bakom drygt 40 procent av anmälningarna. Dessa anmälningar har ökat med drygt 70 procent sedan 2010 och är bland kvinnor nu den vanligaste orsaken till anmälan om arbetssjukdom.

De tre näringsgrenarna vård och omsorg, offentlig förvaltning och försvar samt utbildning ligger högst när det gäller antalet anmälningar per 1 000 förvärvsarbetande orsakade av organisatoriska och sociala faktorer.

Arbetsolyckor minskar

Anmälningar av arbetsolyckor med sjukfrånvaro har år 2014 minskat med 1,5 procent bland arbetstagare och egenföretagare jämfört med året innan. Även i förhållande till hur många som arbetar är detta en minskning, och trenden att arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökar, är därmed bruten.

Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare är fortfarande vanligare bland män (16 900) än bland kvinnor (12 600). Minskningen är större bland män (– 2,2 procent) än bland kvinnor (– 0,5 procent).

Bland kvinnor är fallolyckor vanligast bland arbetsolyckorna, bland män förlorad kontroll över till exempel handverktyg.

År 2014 anmäldes totalt 115 600 arbetsskador till Försäkringskassan, där av cirka:

 • 31 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro (kvinnor 13 000, män 18 000)
 • 61 300 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (kvinnor 34 400, män 26 900)
 • 12 000 gällde arbetssjukdomar (kvinnor 7 200, män 4 800)
 • 10 000 olyckor på väg till eller från arbetet
 • 53 arbetsolyckor med dödlig utgång

Arbetsskador 2014
Arbetsskador 2014 - län och kommun

Kontakter på Arbetsmiljöverket:

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys, telefon 010-730 91 83
Dennis Webstedt, utredare vid enheten för statistik och analys, telefon 010-730 93 14
Presstjänsten, telefon 010-730 9155

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

 • 7 oktober 2021
 • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

 • 1 september 2021
 • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

 • 25 augusti 2021
 • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

 • 17 juni 2021
 • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden