Fler pressmeddelanden

Inför en tillståndsprocess för säker skyddsutrustning

Behovet av skyddsutrustning för att minska smittspridningen är stort. Oron bland vårdpersonal för bristande skydd växer. Arbetsmiljöverket har nu fått regeringens uppdrag att kvalitetssäkra och utfärda tillstånd för säker skyddsutrustning till personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.
skyddsutrustning visir
Brist på eller undermålig skyddsutrustning är ett allvarligt hot mot både patientsäkerheten och mot personalens hälsa. Arbetsmiljöverket inför en ny tillståndsprocess för att bedöma och godkänna skyddsutrustning.


 

– Vi förstår att många är oroliga. Arbetsgivare behöver ta personalens oro på största allvar och föra en nära dialog med arbetstagare och skyddsombud.Det nya uppdraget ger oss möjlighet att införa en snabb hantering för att kvalitetssäkra skyddsutrustning. Vi hoppas kunna bidra till att öka tillgången till godkänd och säker skyddsutrustning till vård och omsorg. Det är av yttersta vikt att personalen får alla förutsättningar för att kunna arbeta på ett säkert sätt, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Bedömer och utfärdar tillstånd för säker skyddsutrustning till vård och omsorg

EU-kommissionen har nu kommit med en rekommendation som öppnar för undantag från vissa produktregler. Det innebär bland annat att behöriga myndigheter, som köper in utrustning till vissa utpekade typer av verksamheter, nu även kan välja personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Undantaget gäller i de fall där utrustningen har bedömts och godkänts av Arbetsmiljöverket.

Därför inför Arbetsmiljöverket nu en tillståndsprocess för att kunna bedöma kvalitén och utfärda tillstånd för att få köpa in personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Tillståndet ska grunda sig på bedömningar av de väsentliga hälso- och säkerhetskraven för varje typ av utrustning. Dessutom ska kvalitetsbedömningen göras av ett oberoende organ. Produkterna utvärderas och testas, men testerna blir inte lika omfattande som för en fullständig CE-märkning.

– Vi välkomnar alla initiativ som försöker tillgodose bristen på personlig skyddsutrustning men det får inte ske på bekostnad av vårdpersonalens säkerhet och hälsa. Personal som använder personlig skyddsutrustning måste kunna lita på den. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar för den utrustning som används i verksamheten och för att informera och utbilda personalen om hur skyddsutrustningen ska användas, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Ger tillfälliga tillstånd under coronasmittspridningen

De som kan ansöka om tillfälligt tillstånd är de som vill tillhandahålla skyddsutrustning, som inte är CE-märkt, till behöriga inköpare av skyddsutrustning. Dessa kan till exempel vara hälso- och sjukvård, räddningstjänst, Försvarsmakten, Polismyndigheten och andra som ska upprätthålla allmän ordning. Det kan också vara annan personal som omsorgspersonal, som arbetar för att stoppa viruset och undvika ytterligare spridning. Tillståndet gäller tillfälligt under den rådande situationen med smittspridning och utrustningen får inte säljas på öppna marknaden.

Även tillverkare, som påbörjat en fullständig bedömningsprocess av utrustning i enlighet med CE-märkningens krav, kan ansöka om tillfälligt tillstånd att sälja utrustningen under tiden som bedömningsförfarandet pågår. Med ett sådant tillstånd får utrustningen säljas på den öppna marknaden.

Exempel på utrustning som Arbetsmiljöverket nu kan bedöma:

 • Engångsoveraller
 • Förkläden
 • Handskar
 • Tjockare handskar
 • Ögonskydd, till exempel visir
 • Andningsskydd

Tillstånden för bedömd skyddsutrustning kommer att vara tillfälliga och gälla fram till 31 december 2020. Vi har instruktioner och ansökningsblanketter på vår hemsida. Vi kommer också att publicera en lista på produkter som fått tillstån att komma ut på marknaden.

Egentillverkad skyddsutrustning som inte är testad och godkänd kommer inte att hanteras av Arbetsmiljöverket

Om Arbetsmiljöverket får in begäran om åtgärder, enligt kapitel 6 § 6a i arbetsmiljölagen, från skyddsombud som handlar om personlig skyddsutrustning, görs en bedömning om det finns skäl till föreläggande eller förbud.
Om det läggs ett skyddsombudsstopp,enligt kapitel 6 § 7 i arbetsmiljölagen, ska arbetsgivaren kontakta Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket ska då skyndsamt avgöra om det finns skäl till förbudet eller om det ska hävas.

Beslutet Dnr 2020/019500

Ansök om tillfälligt tillstånd

Bakgrund

Kommissionens rekommendation

Om personlig skyddsutrustning

Om EU:s regler för CE-märkning  

Ansvar för frågor om skyddsutrustning

 • Arbetsgivare har ansvar för att systematiskt undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert. I den rådande coronapandemin innebär arbetsgivarens, i det här fallet regioners, kommuners och privata vårdgivares, ansvar bland annat att personalen har tillräckligt med skyddsutrustning och att utrustningen ger ett fullgott skydd.
 • Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska se till att arbetsmiljölagen följs. Det gör vi genom tillsyn, regler och kommunikationsinsatser. Vi arbetar också med marknadskontroll och kontrollerar att de produkter som redan finns på marknaden är säkra och uppfyller EU:s hälso- och säkerhetskrav.
 • Socialstyrelsen ansvarar för inköp och leverans av utrustning till hälso- och sjukvården. Efter EU-kommissionens rekommendation har de också möjlighet att köpa in icke CE-märkt utrustning.
 • Folkhälsomyndigheten har rekommendationer om vilken skyddsutrustning som ska användas vid smittrisker i hälso- och sjukvården.

Kontakt
Arbetsmiljöverkets presstjänst, telefon 010-730 9155

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

 • 7 oktober 2021
 • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

 • 1 september 2021
 • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

 • 25 augusti 2021
 • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

 • 17 juni 2021
 • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Vård, omsorg