Fler pressmeddelanden

Arbetsmiljöverket inspekterar smittrisker

Semestertider kan innebära att arbetstagare exponeras extra för coronaviruset. Nu gör Arbetsmiljöverket närmare 300 inspektioner mot smittrisker för ordningspersonal, väktare och städpersonal samt i butiker och apotek.

Arbetsmiljöverket inspekterar smittrisker i butiker.
 

– Det finns en oro bland arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket. I en pandemi som covid-19 är kunskapsläget i ständig förändring och då är det viktigt att jobba systematiskt med att identifiera smittrisker och förbättra arbetsmiljön.

 Väktare och ordningspersonal ingriper ofta i obekväma situationer. Det kan handla om att avlägsna folk från en aktuell plats eller att upprätta en kö in till en butik som uppnått max antal besökare.

– Väktare och ordningspersonal kan vara utsatta för hot och våld i sitt arbete. Nu när coronaviruset sprids i samhället är det ytterligare en risk som påverkar arbetstagare. Det kräver en ökad individuell riskbedömning och tydliga åtgärder från arbetsgivaren, säger Elin Löfström Engdahl som projektleder inspektionsinsatsen.

Varje arbetsmoment ska riskbedömas

Städpersonal, som exempelvis rengör offentliga toaletter eller toaletter där sjuka i covid-19 har vistats, kan vara utsatta för smittrisker. Där är det mycket viktigt att arbetsgivaren vidtar åtgärder så ingen blir smittad eller sjuk.

– Kontrollerna av skyddsutrustning som görs parallellt med den här insatsen ska förhoppningsvis bidra till att ytterligare öka medvetenheten om de smittrisker som finns och hur de kan motverkas, säger Elin Löfström Engdahl. Det finns ett stort behov för arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud att få ta del av information och öka kunskapen om hur man upprättar en god arbetsmiljö kopplat till covid-19.

God arbetsmiljö uppnås i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud

Inspektionerna fokuserar på det förebyggande arbetsmiljöarbetet som görs på lokal nivå hos respektive arbetsgivare. Anledningen är att många av verksamheterna, inte minst butiker och apotek, ser väldigt olika ut beroende på årstiden. Det handlar bland annat om ett ökat antal kunder i mindre butiker under sommar- och semestertider.

– Riskbedömningarna måste göras i samverkan med personal och skyddsombud, säger Elin Löfström Engdahl. Beroende på var butikerna ligger geografiskt i landet kan det vara en enorm skillnad på antalet besökare i november jämfört med semesterperioden i juli. Det är uppenbart att riskbedömningen måste anpassas efter rådande förhållanden.

Eftersom det fortfarande råder allmän smittspridning i Sverige, pandemin covid-19, sker inspektionerna i första hand över telefon, för att minimera risken för smittspridning och minska antalet fysiska möten. Under inspektionerna kommer handlingar ibland att begäras in som dokumenterar det förebyggande arbete som görs för att minska smittrisker. Det innebär exempelvis att arbetsgivare ska:

 • Riskbedöma arbetsmiljön på arbetsplatsen
 • Minimera eventuella smittrisker – exempelvis genom att informera om att personal som har symptom ska stanna hemma.
   
 • Vidta tekniska och organisatoriska åtgärder – exempelvis som att använda barriärskydd och/eller tydliga avståndsmarkeringar, självskanning och att organisera arbetet så att det sker när det är lite människor i rörelse.
   
 • Använda personlig skyddsutrustning – som ett sista steg om övriga åtgärder inte räcker eller är möjliga. Det kan vara vid städning av hygienutrymmen.

I och med att reserestriktionerna i Sverige har hävts ökar det möjligheten för många semesterfirare att besöka populära sommarstäder. Det kan i sin tur innebära en ansträngd situation för orter som många väljer att besöka.

– Det är viktigt att var och en tar ansvar och stannar hemma om man känner symptom av covid-19. Tänk på att din semester är någon annans arbetsmiljö, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Fem tips till arbetsgivare

 • Samverka med skyddsombud och personal. Det är viktigt att samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare fungerar väl. Därför är det bra att det finns tydliga rutiner kring samverkan och hur det förebyggande arbetet ska gå till i praktiken.
 • Riskbedöm arbetsmiljön regelbundet. Vilka risker finns på arbetsplatsen? Är de allvarliga, vilka följder kan de få?  Det finns bra stöd för arbetsgivare inför en riskbedömning på exempelvis prevent.se eller av.se
 • Vidta åtgärder för att minimera riskerna. När arbetsgivaren har riskbedömt ska åtgärder vidtas för att minimera risken för att personalen ska bli smittad, sjuk, eller dö av jobbet.
 • Följ upp åtgärderna. Åtgärderna måste följas upp så att de får avsedd effekt.
   
 • Använd det stöd som finns för ert arbetsmiljöarbete. På prevent.se och suntarbetsliv.se finns checklistor, företagshälsovården har en gedigen erfarenhet som arbetsgivaren kan ta del av och som arbetsgivare finns respektive branschorganisation för råd och stöd.

Kontakt:

Arbetsmiljöverkets presstjänst, telefon 010-730 91 55, eller e-post presstjansten@av.se

Citat

Det är viktigt att var och en tar ansvar och stannar hemma om man känner symptom av covid-19. Tänk på att din semester är någon annans arbetsmiljö. — Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket

Bifogade filer

 • Arbetsmiljöverket inspekterar smittrisker i butiker.

Relaterade pressmeddelanden

Skolans förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas
 • 4 maj 2023
 • Pressmeddelande

Många inrapporterade händelser från skolor de senaste åren handlar om hot och våldssituationer. I maj startar Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats för att granska skolans förebyggande arbete mot hot och våld mot skolpersonal. Omkring 1 000 grund- och gymnasieskolor i hela landet sk...

Myndighetskontroll på Öland och Gotland
 • 2 maj 2023
 • Pressmeddelande

Ett 60-tal företag på Öland och Gotland har inspekterats i en myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Flera arbetsplatser, framför allt inom bygg, hade så allvarliga säkerhetsbrister att arbetet stoppades direkt.

Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet
 • 23 mars 2023
 • Pressmeddelande

Varje år dör cirka 3000 personer i förtid av sjukdomar eller skador orsakade av ohälsosamma arbetsmiljöer. Bara av jobbstress dör drygt 700 personer varje år och fler riskerar att dö av detta i framtiden. Ny forskning tyder också på att var 20:e fall av självmord har samband med arbetsrelatera...

Pressträff om aktuell forskning om arbetsrelaterad dödlighet
 • 20 mars 2023
 • Pressmeddelande

Varje år dör omkring 30-50 personer i arbetsolyckor. Betydligt fler dör varje vecka av sjukdomar orsakade av långsiktiga riskfaktorer som bland annat ohälsosam arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress, kemiska ämnen, skiftarbete och arbetsrelaterad mobbning. Bengt Järvholm, senior professor i ...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Handel