Fler pressmeddelanden

Arbetsmiljöverket granskar säkerheten i vindkraftverk

Arbetsmiljöverket granskar säkerheten och arbetsmiljön i vindkraftverk. Kontrollen omfattar 23 vindkraftverk och de vanligaste bristerna rör hissar, farliga utrymningsvägar och risk för att komma åt rörliga delar och att det saknas bruksanvisningar på svenska.

Kvinna uppe på ett vindkraftverk på 120 meters höjd
Arbetsmiljöverket har besökt 23 vindkraftverk från 12 olika tillverkare för att kontrollera att de följer gällande hälso- och säkerhetsregler.

Antalet vindkraftverk växer i Sverige. Arbetsmiljöverket har granskat säkerheten och arbetsmiljön för de som arbetar med drift och underhåll av höga vindkraftverk på upp till 120 meters höjd. Kontrollen bestod dels av en marknadskontroll riktad mot tillverkare av vindkraftverk, och dels arbetsmiljöinspektion riktad mot ägare av vindkraft. Totalt har Arbetsmiljöverket besökt 23 vindkraftverk från 12 olika tillverkare mellan december 2015 och maj 2016.


– Det är viktigt att kontrollera att vindkraftverk är säkra arbetsplatser så att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av sitt arbete. Därför är det angeläget att säkerhetsregler följs, säger Monica Torgrip, chef för teknikenheten på Arbetsmiljöverket.
 

Vanliga brister 

Arbetsmiljöverkets marknadskontroll undersöker om tillverkare av nya vindkraftverk uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i de Europeiska maskinreglerna. Granskningen visar att vindkraftverken har ett antal säkerhetsbrister. I marknadskontrollen av vindkraftverken var de vanligaste bristerna farliga utrymningsvägar och bristande utrustning för utrymning. Många hissar hade brister. I flera verk fanns även risk för att komma åt rörliga maskindelar. Många tillverkare hade också bristfälliga eller saknade bruksanvisningar på svenska.

Arbetsmiljöinspektionen ställer även krav på att vindkraftverkens ägare följer de regler som ska säkerställa att de som arbetar på vindkraftverk har en säker arbetsplats och att ingen skadas. De vanligaste bristerna var att det saknades utrymningsplan och beredskapsplan för första hjälpen och krisstöd. Flera ägare hade inte heller tagit kontakt med lokal räddningstjänst om hur eventuell räddningsinsats ska ske.
 

De vanligaste bristerna är

• farliga utrymningsvägar
• risk att komma åt rörliga maskindelar
• bristfälliga hissar
• att det saknas bruksanvisningar på svenska.

– Vi har kontaktat tillverkarna samt ägarna av de inspekterade vindkraftverken och meddelat dem vilka brister vi upptäckt. Ägarna och tillverkarna har skickat in åtgärdsplaner där det framgår hur de planerar att rätta till bristerna. De visar intresse för att förbättra säkerheten enligt de krav vi ställer, vilket leder till förbättringar i hela branschen, säger Monica Torgrip.
 

Risker vid arbete på vindkraftverk

De största riskerna för den som arbetar med vindkraftverk är fall från hög höjd, elolyckor och brand. På vissa vindkraftsmodeller är man tvungen att klättra över taket på utsidan för att nå alla delar. I vissa finns det risk för att armar och ben fastnar och kläms av rörliga maskindelar. Många vindkraftverk saknade också svensk bruksanvisning.
 

Fakta

Det finns över 3 000 vindkraftverk i Sverige. Varje år byggs det omkring 300 nya. När de byggs är det byggregler som gäller. När vindkraftverket sedan tas i drift ska maskinföreskrifterna, som bygger på de europeiska hälso- och säkerhetskraven i maskindirektivet (2006/42/EG), vara uppfyllda. Granskningen av det kallas marknadskontroll och sker i hela Europa. Kontrollen syftar till att färre tillverkare ska bryta mot reglerna för att få konkurrensfördelar.

Tillverkare ska skicka med en försäkran om att maskinen följer regelverket. Maskinen ska även ha en bruksanvisning på svenska och vara CE-märkt. Marknadskontrollen med krav på tillverkare pågår fortfarande och arbetsmiljöinspektionerna i vindkraftverk kommer också att fortsätta.
 

Projektrapporten om marknadskontroll av vindkraftverk

Kontaktpersoner på Arbetsmiljöverket

Monica Torgrip, enhetschef, 010-730 97 57

Eva Bernmark, sakkunnig på vindkraft, 010-730 93 66

Presstjänsten, 010-730 91 55

Citat

– Det är viktigt att kontrollera att vindkraftverk är säkra arbetsplatser så att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av sitt arbete. Därför är det angeläget att säkerhetsregler följs. —Monica Torgrip, chef för teknikenheten på Arbetsmiljöverket

Citat

Vi har kontaktat tillverkarna samt ägarna av de inspekterade vindkraftverken och meddelat dem vilka brister vi upptäckt. Ägarna och tillverkarna har skickat in åtgärdsplaner där det framgår hur de planerar att rätta till bristerna. De visar intresse för att förbättra säkerheten enligt de krav vi ställer, vilket leder till förbättringar i hela branschen. —Monica Torgrip, chef för teknikenheten på Arbetsmiljöverket

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Transport, godshantering