Fler pressmeddelanden

Arbetsgivare följer inte upp chefers höga arbetsbelastning

Chefer inom vård och omsorg arbetar under tidspress, har hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare. Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat operativa chefers arbetsmiljö och träffat drygt 1 300 chefer. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö.
En gruppbild med personer som sammanträder runt ett bord
Chefernas arbetsmiljö behöver synliggöras. Arbetsbelastningen ska undersökas och riskbedömas. Många arbetsgivare saknar rutiner för det.

 

Första linjens chefer inom vård och omsorg har en tuff arbetssituation. De är ofta kvinnor och närmsta chef till undersköterskor, sjuksköterskor, hemtjänstpersonal och läkare. Ledningen ställer höga krav på dem samtidigt som de ska vara ett stöd för sina medarbetare. Många jobbar under tidspress. De har många medarbetare och får hantera hög personalomsättning, överbeläggningar och krångliga datorer samt fixa med blommor, glödlampor och bilfrågor. De hjälper också till i vårdarbetet när det saknas medarbetare.

– Cheferna brinner för sitt arbete. De tar ett stort ansvar för att verksamheten ska fungera för både patienter och personal. Men deras arbetsbelastning är hög och när stödresurser saknas har allt fler arbetsuppgifter lagts på dem, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivare saknar rutiner för att följa upp chefernas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets treåriga tillsynsinsats visar att många arbetsgivare saknar rutiner för att följa upp chefernas arbetsmiljöförhållanden. Fortfarande finns det chefer som ansvarar för stora personalgrupper. Blir någon i gruppen sjuk eller slutar tar rekryteringen av nya medarbetare mycket tid.

– Vi ser också att det brister i chefernas tillgång till administrativt och organisatoriskt stöd, särskilt när det gäller HR- och IT-frågor. Detta behöver organisationerna åtgärda, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

– Det behövs strukturer för att följa upp chefernas arbetsbelastning och förtydliga vilket stöd som finns för att avlasta dem. De behöver bland annat få hjälp att prioritera arbetsuppgifterna för att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag, annars är risken stor att de drabbas av ohälsa och inte orkar arbeta kvar. Vi har tyvärr också sett att många chefer slutar, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Chefens arbetssituation påverkar hela personalen

Cheferna uppger att de ofta får lösa arbetsmiljöbristerna med befintliga resurser. Dock uppger flera chefer att de får stöd från sin närmsta chef fastän denne inte heller alltid har tillräckliga resurser för att lösa arbetsmiljöbristerna.

– En organisation måste säkerställa att arbetsmiljöbrister synliggörs och hanteras på rätt beslutsnivå. Blir skyddsombuden färre gör det att cheferna inte heller har någon att samverka arbetsmiljöfrågorna med på arbetsplatsen. Om chefen är stressad eller mår dåligt på en arbetsplats påverkar det hela personalgruppen.

Arbetsmiljöverket efterlyser en ordentlig introduktion för nya chefer som börjar på en arbetsplats eller för dem som kommer tillbaka efter en längre föräldraledighet.

– Som nyanställd vårdpersonal är det vanligt att få introduktion i arbetet men det är inte lika vanligt när man börjar som chef. Utöver chefsprogram ser vi ett behov av en arbetsplatsnära introduktion med värdefull information och stöd, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Arbetsmiljöverket pekar också på behovet av att inkludera chefernas egen arbetsmiljö i skyddsronderna. Det är sällan som någon tittar på deras fysiska eller organisatoriska arbetsmiljö såsom arbetsrum, skrivbord, belysning eller arbetsbelastning.

Bakgrundsfakta
Arbetsmiljöverket har i många år uppmärksammat kvinnors arbetsmiljö. Vård och omsorg är kvinnodominerade verksamheter där även många av cheferna som finns närmast vårdpersonalen är kvinnor. De har hög arbetsbelastning och ansvar för ett större antal medarbetare än chefer inom mansdominerat arbete i till exempel teknisk förvaltning hos samma arbetsgivare. Det är bakgrunden till den riksomfattande inspektionsinsatsen av arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg.

Arbetsmiljöverket har sammanställt resultatet av inspektionerna i en slutrapporten Första linjens chefer i vård och omsorg

113 arbetsgivare inom vård och omsorg har blivit inspekterade. Inspektionerna genomfördes hos arbetsgivare som hade mellan cirka 1 000 och 35 000 anställda. Arbetsmiljöverkets inspektörer besökte 86 kommuner, 15 landsting samt 12 privata vårdgivare. 99 procent av de besökta arbetsplatserna fick krav på att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö.
Inspektionsinsatsen, som var ett regeringsuppdrag, syftade till att granska de organisatoriska arbetsförhållandena för första linjens chefer inom vård och omsorg.

• Det ska finnas rutiner för att följa upp hög arbetsbelastning för första linjens chefer inom vård och omsorg.
• Arbetsbelastningen ska vara hälsosam och hållbar.
• Första linjens chefer ska få stöd i sitt ledarskap av arbetsgivaren.
 

Kontakt:
Peter Burman, tillsynsdirektör på Arebtsmiljöverket, telefon 010-730 97 93.
Lise-Lotte Hamfelt, projektledare för tillsynsinsatsen av första linjens chefers arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 96 48.
Presstjänsten, telefon 010-730 91 55. Här kan du ladda ned bilder på Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem
 

 

Citat

Cheferna brinner för sitt arbete. De tar ett stort ansvar för att verksamheten ska fungera för både patienter och personal. Men deras arbetsbelastning är hög och när stödresurser saknas har allt fler arbetsuppgifter lagts på dem. —Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Citat

Det behövs strukturer för att följa upp chefernas arbetsbelastning och förtydliga vilket stöd som finns för att avlasta dem. De behöver bland annat få hjälp att prioritera arbetsuppgifterna för att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag, annars är risken stor att de drabbas av ohälsa och inte orkar arbeta kvar. Vi har tyvärr också sett att många chefer slutar. —Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Relaterade pressmeddelanden

Ställ krav på arbetsmiljö när städning upphandlas

 • 19 juni 2019
 • Pressmeddelande
 • ...

Under 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 530 privata städföretag för att undersöka lokalvårdarnas arbetsmiljö. En slutsats är att de som köper städtjänster sällan ställer krav på bra arbetsförhållanden i upphandlingarna. Det kan leda till sämre arbetsmiljö för lokalvårdarna.

Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro

 • 29 maj 2019
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

De anmälda arbetsskadorna för 2018 visar att antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro är ungefär på samma nivå som året innan. Män i åldern 16-24 år anmäler dock fler olyckor i jobbet per sysselsatt än andra åldersgrupper. Samtidigt minskar arbetssjukdomarna bland både män och kvinnor. Det visar...

Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden

 • 28 maj 2019
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Varje år dör tusentals svenskar av arbetsrelaterad stress, nattarbete, buller, avgaser och ihållande fysiskt tungt arbete. Bara av stress på jobbet dör cirka 500 varje år. Antalet dödsfall på grund av buller, passiv rökning och asbest minskar medan stressrelaterade dödsfall ökar. Det visar två...

Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet

 • 24 april 2019
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

En ny forskningssammanställning visar att dagsljus och fönster på arbetsplatsen spelar stor roll för hälsan, hur vi mår och presterar på arbetet. Forskningen visar att dagsljus och utblick ökar välbefinnandet, men mer kunskap om hälsoeffekter av ökat inomhusarbete behövs.

Fler nyheter och pressmeddelanden om Vård, omsorg