Fler pressmeddelanden

Anmälda arbetsskador ökade 2010 - men är fortfarande lägre än 2008

Efter en flerårig minskning, ökade antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar 2010, enligt en första sammanställning av Arbetsmiljöverket. Jämfört med 2009 handlar det om en ökning, men anmälningarna är fortfarande lägre än 2008 års nivå.
Arbetsolyckor som medfört frånvaro har ökat med 10 procent och olyckorna till och från arbetet med 18 procent.
Sett i ett längre perspektiv från 2003 och framåt, har antalet anmälningar sjunkit. Arbetsolyckor med frånvaro minskade med 20 procent perioden åren 2003-2009. Men nu har alltså den positiva utvecklingen vänt. Ökningen är ungefär lika stor bland kvinnor som bland män. Även arbetssjukdomarna, som minskade med hälften från 2003 fram till och med 2009, har ökat något. För arbetssjukdomarnas del ligger summan totalt sett dock fortfarande mycket lågt, ungefär på samma nivå som när statistikdatabasen inrättades 1979.
Arbetsmiljöverket håller nu på att analysera statistiken för 2010. Utvecklingen på en övergripande nivå ser ut så här:

År 2010 2009 2008 Arbetsolyckor med frånvaro 29 400 26 600 30 300 Arbetsolyckor utan frånvaro 54 000 52 500 55 400 Arbetssjukdomar 9 500 9 200 10 800 Färdolyckor (till och från arbetet) 13 800 11 700 13 100 Dödsolyckor, arbetstagare 49 35 54 Dödsolyckor, egenföretagare 3 6 14 Dödsolyckor, utländsk arbetskraft (tillf) 3 8 2

(För snyg tabell, se www.av.se)

Dödsolyckorna som var rekordlågt 2009 ökade från 35 bland arbetstagarna till 49 år 2010. Tre egenföretagare omkom i arbetsolycka, vilket är hälften så många som under 2009 och mindre än en fjärdedel jämfört med 2008. Värst drabbade branscher var bygg, följt av tillverkning och transport. Inom jord- och skogsbruket har dock färre omkommit än under åren innan, fem 2010 mot sju år 2009 och hela 13 år 2008.
Uppgifterna bygger på tidig statistik och avser arbetsolyckor och arbetssjukdomar, som anmäldes under respektive år. Den officiella arbetsskadestatistiken för 2010 publiceras i slutet på maj och grundar sig på det år skadan skedde. Skillnaden som kan uppstå är endast relevant beträffande olyckor.

Eventuella frågor besvaras av Arbetsmiljöverkets svarstjänst, tel 010-730 90 00 ./. BILAGOR: 1)förklaringar 2) anmälningar inkomna åren 2003-2007

BILAGOR: 1) Förklaringar Det finns flera sätt att spegla den arbetsrelaterade ohälsan: ■ Uppgifterna ovan utgör anmälningar av arbetsskador till Försäkringskassan (FK) enligt lagen om arbetsskadeförsäkring, som också ligger till grund för Arbetsmiljöverkets nationella arbetsskadestatistik. ■ Undersökningen om arbetsorsakade besvär som genomförs av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket vartannat år. Tilläggsfrågor ställs till ett statistiskt urval av den sysselsatta befolkningen, som uppgett att de under senaste året haft besvär till följd av förhållandena i arbetet. Här ingår även frågor om olycka eller sjukdom anmälts till Försäkringskassan (FK). Endast 14 procent av de som haft besvär hade gjort anmälan (2010 års undersökning). ■ Arbetsskador som godkänts av FK. Endast en liten andel av anmälningarna leder till att livränta utbetalas. År 2009 godkände FK ca 2 000 arbetsolyckor och ca 1000 arbetssjukdomar.
■ Arbetsskador som godkänts av AFA Försäkrings olika avtalsförsäkringar. Cirka tre miljoner anställda omfattas av minst en av dessa försäkringar. ■ Dödsolyckor och allvarliga olyckor/tillbud i arbetet ska utan dröjsmål anmälas av arbetsgivaren direkt till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljöförordningen (AMF) 2 §, och leder ofta till att arbetsstället inspekteras. Utredning av vad som kan ha legat bakom olyckan görs alltid vid svåra olyckor. Anmälningarna enligt AMF utgör dock inte en statistikkälla utan fyller en viktig roll för Arbetsmiljöverkets obligatoriska tillsyn.

2) Inkomna anmälningar 2003-2007 År 2007 2006 2005 2004 2003 Arbetssjukdomar 12 000 14 600 17 500 21 200 25 300 Olyckor med frånvaro 31 500 34 100 33 200 34 000 36 600 Olyckor utan frånvaro 52 300 53 400 54 400 55 400 52 300 Färdolyckor 12 400 13 600 14 400 14 200 13 500 Dödsolyckor, arbetstagare 65 54 53 47 50 Dödsolyckor, egenföretagare 10 14 15 11 6

(För snygg tabell, se www.av.se)

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet

 • 19 februari 2019
 • Handel
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket genomför nära 2 000 inspektioner i år för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheter som inspekteras är bland annat hem för vård eller boende, ambulans och vårdcentraler, men även reklam- och webbyråer.

Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen

 • 14 februari 2019
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar kraftigt. I fjol anmäldes totalt 106 799 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Det är en markant ökning jämfört med 2017. De allra flesta arbetar inom bygg- och i tillverkningsindustrin. Drygt fyra av...

Alla socialkontor fick krav – hot och våld vardag för socialsekreterare

 • 14 december 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Tillsynen visar på allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt f...

Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

 • 28 november 2018
 • Pressmeddelande

Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet. Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets und...

Fler nyheter och pressmeddelanden