Fler pressmeddelanden

Anmälda arbetsskador 2011 nu också på läns- och lokal nivå

Tidigare i år presenterade Arbetsmiljöverket en första uppskattning av anmälda arbetsskador 2011. Nu publiceras den officiella rapporten med statistiken nedbruten på kön, ålder, yrken, branscher, orsak och yttre faktorer bakom skadan samt läns- och lokala uppgifter.

Fördelningen av arbetsolyckor och arbetssjukdomar är till viss del en återspegling av den könsuppdelade arbetsmarknaden. Männen rapporterade fler arbetsolyckor som medförde frånvaro än kvinnor, totalt 16 300 mot 11 300. Det motsvarar 7 respektive 5 olyckor per 1 000 sysselsatta. Våld är den enskilt vanligaste yttre faktorn till olyckor och ligger bakom var fjärde anmäld arbetsolycka bland kvinnor.

Det är unga män i åldern 18-24 år som toppar olycksfallsstatistiken. Inom den snabbt växande uthyrningsbranschen, där olyckorna nästan fördubblades ifjol, är det just den åldersgruppen som drabbats mest.

−Arbetsgivare måste ta dessa uppgifter på största allvar och se till att unga får en säker start i arbetslivet, säger generaldirektör Mikael Sjöbergvid Arbetsmiljöverket. Med en bra introduktion om riskerna och tillgång till handledning kan utvecklingen pressas tillbaka.

På länsnivå var olyckorna bland männen flest i Södermanland, med 10 olyckor per 1 000 förvärvsarbetande följt av Jönköping, Kronoberg, Västmanland och Örebro med 9 per 1 000. Även kvinnorna i dessa län ligger på en nivå över riksgenomsnittet.

Värst drabbade branscher bland män i hela landet är vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering, följt av gruvnäringen, tillverkning, transport och bygg. Transport och tillverkning är de mest drabbade branscherna även bland kvinnor följt av vård och omsorg.

Den långsiktiga tendensen (från år 1980 och framåt) visar på en kraftig minskning för arbetsolyckorna, framför allt för män. Den nedåtgående trenden har dock stannat av och vänt uppåt något under de allra senaste åren. Samtidigt har den tidigare stora skillnaden mellan kvinnor och män minskat. 1980 var olyckorna bland män fyra gånger så många som bland kvinnorna (86 000 mot 21 000), det vill säga en relativ frekvens på 40 respektive 10.

Flest anmälningar av arbetssjukdomar inkom från kvinnor, 5 400 mot 4 100 för män. Kvinnorna i Blekinge och Östergötland låg klart över snittet med 5 anmälningar per 1 000 förvärvsarbetande (snittet i hela riket, 3). Fortfarande dominerar muskel- och ledbesvär bland kvinnors arbetssjukdomar; de utgör 40 procent. Psykiska besvär ligger bakom en tredjedel. Värst drabbade sektorer är tillverkning, försvar och offentlig förvaltning, transport samt vård och omsorg. Arbetssjukdomarna har mer än halverats under den senaste tioårsperioden.

Benägenheten att anmäla arbetsskada påverkas av flera faktorer, bland annat förändringar av socialförsäkringssystemet. (Se utvecklingen i tabell 1, sid 44 i den stora publikationen).

Egna upplevelser – viktigt komplement till statistiken

Vartannat år genomförs intervjuundersökningen Arbetsorsakade besvär. Den senaste från 2010 visade att 10 procent av kvinnorna och ungefär 8 procent av männen haft fysiska besvär på grund av arbetet. Stress och andra psykiska påfrestningar sade sig 10 procent av kvinnorna och 6 av männen procent ha haft besvär med. I september i år publiceras en ny intervjuundersökning.

Läs arbetsskaderapporten och bilagan om regionala uppgifter på www.av.se/statistik

Distriktet i Linköping – Södermanland och Östergötland

- Vi har uppmärksammat att anmälningarna från kvinnorna är fler i vårt distrikt än genomsnittligt, säger tillsynsdirektören Anneli Hytter. Vi kommer inte i nuläget göra någon särskild åtgärd utan avvaktar resultatet av verkets centrala projekt om kvinnors arbetsmiljö.

Kontaktperson på distriktet:

Ingrid Gidlund, bitr. tillsynsdirektör, tel 013-37 08 29 / 070-590 16 15

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverkets statistik- och analysenhet:

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef, tel 08-730 90 92

Börje Bengtsson, statistiker, tel 08-730 95 78

Bodil Umegård, analytiker, tel 08-730 92 16

Presstjänsten: tel 08-730 91 55

                                                                                   

                    

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021
  • Pressmeddelande

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021
  • Pressmeddelande

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021
  • Pressmeddelande

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021
  • Pressmeddelande

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Fler nyheter och pressmeddelanden