Fler pressmeddelanden

Anmälda arbetsskador 2011 nu också på läns- och lokal nivå

Tidigare i år presenterade Arbetsmiljöverket en första uppskattning av anmälda arbetsskador 2011. Nu publiceras den officiella rapporten med statistiken nedbruten på kön, ålder, yrken, branscher, orsak och yttre faktorer bakom skadan samt läns- och lokala uppgifter.

Fördelningen av arbetsolyckor och arbetssjukdomar är till viss del en återspegling av den könsuppdelade arbetsmarknaden. Männen rapporterade fler arbetsolyckor som medförde frånvaro än kvinnor, totalt 16 300 mot 11 300. Det motsvarar 7 respektive 5 olyckor per 1 000 sysselsatta. Våld är den enskilt vanligaste yttre faktorn till olyckor och ligger bakom var fjärde anmäld arbetsolycka bland kvinnor.

Det är unga män i åldern 18-24 år som toppar olycksfallsstatistiken. Inom den snabbt växande uthyrningsbranschen, där olyckorna nästan fördubblades ifjol, är det just den åldersgruppen som drabbats mest.

−Arbetsgivare måste ta dessa uppgifter på största allvar och se till att unga får en säker start i arbetslivet, säger generaldirektör Mikael Sjöbergvid Arbetsmiljöverket. Med en bra introduktion om riskerna och tillgång till handledning kan utvecklingen pressas tillbaka.

På länsnivå var olyckorna bland männen flest i Södermanland, med 10 olyckor per 1 000 förvärvsarbetande följt av Jönköping, Kronoberg, Västmanland och Örebro med 9 per 1 000. Även kvinnorna i dessa län ligger på en nivå över riksgenomsnittet.

Värst drabbade branscher bland män i hela landet är vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering, följt av gruvnäringen, tillverkning, transport och bygg. Transport och tillverkning är de mest drabbade branscherna även bland kvinnor följt av vård och omsorg.

Den långsiktiga tendensen (från år 1980 och framåt) visar på en kraftig minskning för arbetsolyckorna, framför allt för män. Den nedåtgående trenden har dock stannat av och vänt uppåt något under de allra senaste åren. Samtidigt har den tidigare stora skillnaden mellan kvinnor och män minskat. 1980 var olyckorna bland män fyra gånger så många som bland kvinnorna (86 000 mot 21 000), det vill säga en relativ frekvens på 40 respektive 10.

Flest anmälningar av arbetssjukdomar inkom från kvinnor, 5 400 mot 4 100 för män. Kvinnorna i Blekinge och Östergötland låg klart över snittet med 5 anmälningar per 1 000 förvärvsarbetande (snittet i hela riket, 3). Fortfarande dominerar muskel- och ledbesvär bland kvinnors arbetssjukdomar; de utgör 40 procent. Psykiska besvär ligger bakom en tredjedel. Värst drabbade sektorer är tillverkning, försvar och offentlig förvaltning, transport samt vård och omsorg. Arbetssjukdomarna har mer än halverats under den senaste tioårsperioden.

Benägenheten att anmäla arbetsskada påverkas av flera faktorer, bland annat förändringar av socialförsäkringssystemet. (Se utvecklingen i tabell 1, sid 44 i den stora publikationen).

Egna upplevelser – viktigt komplement till statistiken

Vartannat år genomförs intervjuundersökningen Arbetsorsakade besvär. Den senaste från 2010 visade att 10 procent av kvinnorna och ungefär 8 procent av männen haft fysiska besvär på grund av arbetet. Stress och andra psykiska påfrestningar sade sig 10 procent av kvinnorna och 6 av männen procent ha haft besvär med. I september i år publiceras en ny intervjuundersökning.

Läs arbetsskaderapporten och bilagan om regionala uppgifter på www.av.se/statistik

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverkets statistik- och analysenhet:

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef, tel 08-730 90 92

Börje Bengtsson, statistiker, tel 08-730 95 78

Bodil Umegård, analytiker, tel 08-730 92 16

Presstjänsten, tel 08-730 91 55

Bifogade filer

Relaterade pressmeddelanden

Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet

 • 19 februari 2019
 • Handel
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket genomför nära 2 000 inspektioner i år för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheter som inspekteras är bland annat hem för vård eller boende, ambulans och vårdcentraler, men även reklam- och webbyråer.

Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen

 • 14 februari 2019
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar kraftigt. I fjol anmäldes totalt 106 799 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Det är en markant ökning jämfört med 2017. De allra flesta arbetar inom bygg- och i tillverkningsindustrin. Drygt fyra av...

Alla socialkontor fick krav – hot och våld vardag för socialsekreterare

 • 14 december 2018
 • Vård, omsorg
 • ...

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Tillsynen visar på allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt f...

Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

 • 28 november 2018
 • Pressmeddelande

Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet. Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets und...

Fler nyheter och pressmeddelanden