Fler pressmeddelanden

Alltfler anmäler allvarliga corona-händelser i arbetet

På allt fler arbetsplatser larmar skyddsombud om brister i smittskydd eller begär att arbetet ska stoppas på grund av risker för personalens liv och hälsa. Skyddsombud har redan nu lagt fler skyddsstopp än under hela förra året. Arbetsgivare har också anmält att det inträffat nära 1 000 allvarliga tillbud kopplade till corona. Det visar färsk statistik som Arbetsmiljöverket presenterar idag.

foto på omsorgspersonalens händer som håller i en äldres hand.
Personalen i äldreomsorgen måste ha tillgång till bra skyddsutrustning mot smitta för att kunna arbeta säkert. Ingen ska behöva bli smittad eller sjuk av jobbet.

 
Nära 1000 allvarliga händelser i arbetet som har med coronaviruset att göra har anmälts till Arbetsmiljöverket. Det är en liten ökning av det totala antalet anmälningar jämfört med hur många som kom in under samma period 2019. Däremot sticker antalet anmälningar som rör vård och omsorg ut, nära nio av tio anmälningar rör vård- och omsorg.

Oroväckande många allvarliga corona-händelser i arbetet

Det är framförallt fyra län som har en ökning av anmälningarna som rör vård och omsorg, det är också de län där spridningen av coronaviruset varit stor; Södermanlands län, 245 stycken, Stockholms län, 149, och Örebro samt Hallands län med 71 anmälningar vardera. I anmälningarna rapporterar arbetsgivarna exempelvis om att sjuk- och undersköterskor har riskerat att bli smittade och sjuka efter att ha behandlat patienter som insjuknat i covid-19. I flera fall uppger också arbetsgivaren att det inte funnits tillräckligt med skyddsutrustning eller att utrustningen varit bristfällig.

− Det är oroväckande med så många allvarliga händelser, men det är bra att arbetsgivarna anmäler. Då kommer det upp till ytan och de kan börja jobba för att förhindra fler tillbud. Det görs många bra insatser i sjukvården för att minimera riskerna i arbetsmiljön, samtidigt vet vi att det trots allt inträffar händelser där man missar i bedömningar och frångår rutiner, särskilt inom äldreomsorgen. De basala vårdhygienrutinerna är oerhört viktiga för att minska riskerna för smitta inom vård och omsorg. Det framkommer av både de inspektioner vi gjort och i de anmälningar som vi nu får in, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör. Det absolut viktigaste är att arbetsgivaren och personalen ute på arbetsplatserna har rutiner för att tillsammans regelbundet undersöka risker och snabbt lösa uppkomna problem, understryker hon.

Skyddsombud som begär ingripande eller stoppar arbetet ökar

Arbetsmiljöverket har fått in ett 80-tal skyddsombudsstopp, och drygt 140 begäran om åtgärder från skyddsombud, där de larmar om brister i smittskyddet kopplat till det nya coronaviruset. Nästan sju skyddsombud av tio som anmäler brister i arbetsmiljön, som arbetsgivaren inte rättat till, och som begär att Arbetsmiljöverket ska gripa in med förbud eller föreläggande, jobbar inom transport eller kollektivtrafiken. Där har Arbetsmiljöverket fattat ett tiotal beslut om att bussar ska hålla framdörrarna stängda och att passagerare ska hålla avstånd till föraren för att minska risken för smitta.

Främsta orsaken till att arbetet stoppas är att skyddsutrustning saknas 

Nära hälften av skyddsombudsstoppen, som är skyddsombudens starkaste verktyg nämligen att stoppa arbetet, handlar om tillgången till personlig skyddsutrustning i vård och äldreomsorg. Där har Arbetsmiljöverket i flera fall ställt krav på ansiktsvisir och vätskeavvisande munskydd, men hävt begäran om andningsskydd.

– Vi förstår att det finns en oro bland personalen i äldreomsorgen. Det viktigaste är att den lokala samverkan fungerar. Arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ska tillsammans gå igenom arbetsmomenten och identifiera riskerna för att kunna vidta de förebyggande åtgärder som krävs. Personalen ska ha det skydd de behöver för att kunna arbeta säkert, säger Erna Zelmin-Ekenhem

Erna Zelmin-Ekenhems intryck är att det finns en god dialog och vilja till samarbete på många arbetsplatser kring vikten av skyddsutrustning, bra rutiner och en sund arbetsmiljö. Samtidigt ser vi att många vårdavdelningar och omsorgsboenden är hårt pressade.

Arbetsgivare är skyldig att anmäla

Arbetsgivaren är alltid skyldig att förebygga risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. När det inträffar en allvarlig personskada, allvarligt tillbud eller dödsfall på en arbetsplats har arbetsgivaren, enligt 3 3a i Arbetsmiljölagen, en skyldighet att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Det behöver inte vara en personskada för att anmälas, utan det kan även vara allvarliga händelser där det varit fara för liv och hälsa.

Anmälningarna utgör en kunskapsgrund för Arbetsmiljöverket - dels i utformningen av regler och föreskrifter men också för prioriteringar i tillsynsverksamheten.

Mer om skyddsombudens begäran om ingripande och skyddsombudsstopp.

Ta del av färsk statistik

Här kan du ta del av färsk statistik som uppdateras varje vardag

När det gäller corona finns ingen sortering eller klassificering i anmälningarna till Arbetsmiljöverket. Urvalet av anmälningarna är framtaget med hjälp av en textsökning i händelsebeskrivningen från anmälan. Orden som sökts på från händelsebeskrivningen är corona och covid. En textsökning kan aldrig bli hundraprocentig eftersom ord kan utelämnas eller felstavas. Det gör att statistiken är preliminär och kan förändras.

Kontakta

Arbetsmiljöverkets presstjänst, telefon 010-730 9155.

Relaterade pressmeddelanden

Personlig skyddsutrustning ska vara testad och säker

 • 29 maj 2020
 • Vård, omsorg
 • ...

För att bidra till ökad tillgång till säker skyddsutrustning i vård och omsorg införde Arbetsmiljöverket en bedömningsprocess för att kvalitetssäkra personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Under drygt en månad har 80 ansökningar kommit in till myndigheten. De tillfälliga tillstånd som...

Fler kvinnor anmäler att de blir sjuka av jobbet

 • 27 maj 2020
 • Bygg, anläggning
 • Handel
 • ...

Under 2019 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar med nära 20 procent – och det är främst kvinnor som drabbas av sjukdom på grund av jobbet. Samtidigt fortsätter antalet anmälda arbetsolyckor att öka, medan olyckor med dödlig utgång är färre. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket om ar...

Inför en tillståndprocess för säker  skyddsutrustning

 • 7 april 2020
 • Vård, omsorg
 • ...

Behovet av skyddsutrustning för att minska smittspridningen är stort. Oron bland vårdpersonal för bristande skydd växer. Arbetsmiljöverket har nu fått regeringens uppdrag att kvalitetssäkra och utfärda tillstånd för säker skyddsutrustning till personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg...

Tillåtet att använda skyddsmask 90 vid pandemi Covid-19

 • 18 mars 2020
 • Vård, omsorg
 • ...

Personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning får användas för att skydda personal mot smittrisker vid pandemi Covid-19. Arbetsmiljöverket har idag, 18 mars, beslutat om föreskrifter som gäller särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning, efter nya rekommendationer från EU-kommiss...

Fler nyheter och pressmeddelanden om Transport, godshantering