Fler pressmeddelanden

Alla socialkontor fick krav – hot och våld vardag för socialsekreterare

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Tillsynen visar på allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt förekommande.

Socsek

Arbetsbelastningen för socialsekreterare inom socialtjänsten har varit alarmerande hög i många år. Tillsynen visar att arbetsrelaterad sjukfrånvaro och psykisk ohälsa hos socialsekreterare är hög, men också uppseendeväckande hög personalomsättning, med tydliga tecken på flykt från arbetsplatsen och till viss del från yrket.

– Det finns uppenbara svårigheter att hantera den alltför höga arbetsbelastningen och balansen mellan krav och resurser, vilket påverkar arbetsmiljön för socialsekreterare negativt, säger Eva Karsten, projektledare och inspektör. Hon vill se bättre balans mellan krav och resurser.

Socialtjänsten har på senare år haft stora problem med både för hög arbetsbelastning och hög personalomsättning. Arbetsmiljöverket har därför genomfört en treårig insats i syfte att uppmärksamma arbetsgivare på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och förbättra arbetsmiljöförhållandena.

– Vi har sett att det finns en flykt från yrket, svårigheter att mäkta med nyrekryteringar och ge nya medarbetare goda förutsättningar och introducera dem i arbetet, säger Eva Karsten.

Arbetsmiljöverket har gjort totalt 1 088 besök i sammanlagt 145 kommuner. Myndigheten har dessutom ställt 1 101 krav på åtgärder för att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Tillsynen har även resulterat i 23 förelägganden om vite.

Vanligaste kraven på åtgärder som Arbetsmiljöverket har ställt rör följande områden:

  • balans mellan krav och resurser vad gäller arbetsbelastning
  • rutiner för att jobba systematiskt med risker i arbetsmiljön
  • minska risken för hot och trakasserier
  • ökad kunskap hos chefer och arbetsledare om organisatorisk och social arbetsmiljö

De flesta kommuner brister i sin introduktion av nya socialsekreterare och det finns stora problem med hot och våld ute på socialkontoren. Mer än var tredje person inom yrket uppger att de blivit utsatta för våld eller hot om våld.

– Socialsekreterare drar sig för att rapportera om händelserna av rädsla för att göra sina egna tillkortakommanden synliga. Under inspektionerna har vi fått höra att ”Lite ska man tåla – det ingår i arbetet”. Under inga omständigheter är det acceptabelt att bli utsatt för hot eller våld i jobbet, säger Eva Karsten.

Arbetsgivarna måste förbättra sina rutiner när det gäller att undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i arbetet.

– De måste prata mer om riskerna och få in riskbedömning på ett systematiskt sätt i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, avslutar Eva Karsten.

Arbetsgivarna behöver arbeta aktivt med riskerna

Problemen inom socialtjänsten behöver synliggöras högre upp i organisationen där beslutsmandat finns till förbättringsåtgärder för att minska riskerna för ohälsosam arbetsbelastning men också i sin strävan att bli en attraktiv arbetsgivare.

Fakta:
Projektrapport Socialsekreterares arbetsmiljö

För mer information:
Eva Karsten, projektledare och inspektör
Telefon växeln: 010-730 90 00
Telefon presstjänsten: 010-730 91 55

Citat

Det finns uppenbara svårigheter att hantera den alltför höga arbetsbelastningen och balansen mellan krav och resurser, vilket påverkar arbetsmiljön för socialsekreterare negativt. —Eva Karsten

Citat

Socialsekreterare drar sig för att rapportera om händelserna av rädsla för att göra sina egna tillkortakommanden synliga. Under inspektionerna har vi fått höra att ”Lite ska man tåla – det ingår i arbetet”. Under inga omständigheter är det acceptabelt att bli utsatt för hot eller våld i jobbet. —Eva Karsten

Bifogade filer

  • Socsek
Fler nyheter och pressmeddelanden om Vård, omsorg