Zasady delegowanie pracownika w Szwecji

Pracownik delegowany do Szwecji to osoba pracująca normalnie w innym kraju wysłana czasowo przez swojego pracodawcę do Szwecji, aby tu pracować. Pracodawca delegujący to taki, który ma swoją siedzibę w innym kraju i świadczy usługi poza jego granicami. Pracodawca deleguje swoich pracowników do Szwecji na czas ograniczony. Delegowanie ma miejsce:

 • na podstawie umowy, którą pracodawca zawarł z odbiorcą usług na terenie Szwecji, 
 • w ramach jednego koncernu, lub
 • przez wynajęcie przez pracodawcę siły roboczej lub udostępnienie siły roboczej do dyspozycji przedsiębiorstwa z niej korzystającego w Szwecji.

Aby upewnić się, czy mamy do czynienia z delegowaniem do Szwecji, można wyjść z następujących pytań: 

 • Czy dotyczy to pracodawcy działającego w innym kraju niż Szwecja, świadczącego usługi poza jego granicami?
 • Czy pracownik zwykle pracuje  na terenie innego kraju niż Szwecja?
 • Czy pracownik jest wysłany do pracy w Szwecji czasowo?
 • Czy istnieje odbiorca świadczonych usług w Szwecji, czy też delegowanie odbywa się w ramach koncernu?

Jeśli odpowiedź na wszystkie powyższe pytania jest twierdząca, mamy do czynienia z oddelegowaniem.

Co należy rozumieć pod pojęciem świadczenia usługi?

W tym kontekście przez świadczenie usługi należy rozumieć wykonanie jakiejś formy pracy-usługi-  gdzie pracodawca zagraniczny otrzymuje od odbiorcy w Szwecji ekonomiczny ekwiwalent jako zapłatę za usługę.

Nie zaliczamy jako świadczenie  usługi, jeśli pracodawca zagraniczny wysyła tutaj pracownika, aby na przykład uczestniczył w kursie, brał udział w konferencji lub innym rodzaju kształcenia.

Co znaczy, że odbiorca usługi ma znajdować się w Szwecji?

Odbiorca usługi ma być w Szwecji, co oznacza, że pracownidelegowany będzie w Szwecji pracował na przykład dla przedsiębiorstwa, dla klienta, dla współpracującego partnera ekonomicznego lub dla firmy w obrębie tego samego koncernu.

Nie można zaliczyć do oddelegowania wysłania do Szwecji pracownika, aby wykonywał pracę na rachunek własnego pracodawcy i, na przykład, przeprowadzał badania rynku czy reportaż dziennikarski, gdy odbiorcy wykonanej usługi tu nie ma.

Przykłady sytuacji, kiedy jesteś oddelegowany

 • Pracujesz w Anglii dla brytyjskiej firmy,  która wysyła Cię na dziewięć miesięcy do Szwecji w celu reklamy produktów szwedzkiej spółki- córki .
 • Pracujesz w Polsce w firmie budowlanej i zostajesz wysłany do Szwecji na trzy miesiące do pracy w szwedzkiej firmie budowlanej.
 • Jesteś obywatelem Finlandii zatrudnionym we francuskiej  firmie wynajmującej kadry. Zostajesz wysłany do Szwecji do pracy przez rok w szwedzkiej firmie. Odbiorcą usługi jest firma szwedzka.

Przykłady sytuacji, w których nie jesteś oddelegowany

Zostajesz przez pracodawcę wysłany do Szwecji aby:

 • uczestniczyć w kursie
 • uczestniczyć w konferencji
 • przeprowadzić badania  rynku dla Twojego zagranicznego pracodawcy
 • zrobić reportaż dziennikarski dla Twojego zagranicznego pracodawcy
 • być objazdowym handlowcem dla Twojego zagranicznego pracodawcy

Czy jestem oddelegowany kiedy jadę w podróż służbową?

Jeśli chodzi o podróże służbowe, decydującym czynnikiem jest ich cel. Podróż służbową należy zaliczyć do oddelegowania, jeżeli jej celem jest wysłanie przez firmę zagraniczną swojego pracownika do Szwecji aby reklamować produkty szwedzkiej firmy.

Firma zagraniczna otrzymuje wtedy od firmy szwedzkiej wynagrodzenie za pracę. Nie stanowi natomiast oddelegowania sytuacja, gdzie wysyła się do Szwecji pracownika w celu reklamy produktów własnego pracodawcy. Trzeba zawsze zadać pytanie, czy pracodawca zagraniczny świadczy w jakiejś formie usługę, i czy w Szwecji istnieje jej odbiorca.

Czy kabotaż należy zaliczyć do oddelegowania?

Kabotaż to transport pasażerów lub towarów w obrębie jednego państwa, wykonywany przez firmę zarejestrowaną poza granicami tego państwa. W Szwecji kabotaż organizowany przez spedytora zagranicznego jest liczony jako oddelegowanie, o ile między pracodawcą a odbiorcą usług jest zawarta umowa, oraz o ile spełnione są pozostałe kryteria kwalifikacyjne oddelegowania.

W raporcie sporządzonym przez Arbetsmarknadsdepartmentet [Ministerstwo Rynku Pracy] proponuje się zmiany w zasadach oddelegowania w celu sprecyzowania zastosowania przepisów dotyczących drogowych transportów kabotażowych oraz poprawy nadzoru i stosowania się do obowiązujących przepisów (Ds 2017:22  Oddelegowanie a transport drogowy).

Źródło przepisów o oddelegowaniu

Przepisy o oddelegowaniu pochodzą z dyrektyw Unii Europejskiej:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 dotycząca delegowania  pracowników w ramach świadczenia usług

  Dyrektywa UE, otwiera się w nowym oknie
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr  2014/67/EU  z dnia 15 maja 2014  o zastosowaniu dyrektywy 96/71/WE dotyczącej  delegowania  pracowników w ramach świadczenia usług oraz zmiana rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym  ( „rozporządzenie w sprawie IMI” ).

Dyrektywy wprowadzono w Szwecji w życie poprzez ustawę (1999:678) o delegowaniu pracowników oraz rozporządzenie (2017:319) o delegowaniu pracowników.

Was the information on this page useful?

Last updated 2019-06-05