Pytania i odpowiedzi o oddelegowaniu

Najczęśćiej zadawane pytania dotyczące oddelegowania

 

Kiedy należy zarejestrować oddelegowanie w Arbetsmiljöverket?

Pracodawca musi zgłosić fakt oddelegowania do Arbetmiljöverket  najpóźnej w chwili rozpoczęcia przez pracownika delegowanego pracy w Szwecji.

Jeśli oddelegowanie będzie trwało mniej niż pięć dni, nie ma obowiązku zgłoszenia jeśli praca się przedłuża, zgłoszenie oddelegowania obowiązuje od szóstego dnia.

Jeśli w trakcie działalności zachodzą zmiany, które wpływają na zmianę danych zarejestrowanych  wcześniej, na przykład zmianę miejsca wykonywania prac, pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia zmienionych danych w Arbetsmiljöverket w terminie trzech dni od ich zaistnienia.

Co to jest oddelegowanie?

Pracownik delgowany to osoba wysłana przez swojego pracodawcę do innego kraju w celu pracy w tym kraju przez określony czas. Aktualne są trzy sytuacje:

 • Pracujesz na rzecz Twojego pracodawcy i pod jego nadzorem. Pracodawca ma umowę ze szwedzkim odbiorcą świadczonej usługi.
 • Wysłano Cię do firmy lub miejsca pracy w Szwecji należącego do koncernu pracodawcy.
 • Jesteś wynajęty lub wypożyczony przez firmę pośredniczącą do firmy, która prowadzi działalność tutaj.

 

Serwis Arbetmiljöverket: „Odpowiedzi na zapytania petentów” nie może oceniać, czy wykonywana praca stanowi oddelegowanie, czy nie, gdyż decyduje o tym więcej aspektów, jak na przykład przepisy podatkowe, przepisy dot. składek na ubezpieczenia społeczne itd.
Jeśli nie jesteście pewni, czy chodzi w danym przypadku o oddelegowanie, radzimy dokonać zgłoszenia do rejestru.

Zgłoś oddelegowanie

Co oznacza oddelegowanie na określony czas?

Ani w ustawie o delgowaniu ani w dyrektywie o pracownikach delegowanych nie ma definicji   czasu określonego. Jeśli nie jest się zatrudnionym na czas nieokreślony, jest to zatem czas określony.

Czy podróże służbowe trwające więcej niż pięć dni mają być zgłaszane do rejestru?

Nie ma szczególnych przepisów dla tzw. podróży służbowych. Jeśli pracodawca wysyła swojego pracownika za granicę w celu świadczenia przez niego usługi na rzecz odbiorcy w Szwecji w określonym czasie, jest to oddelegowanie. Jeśli praca trwa dłużej niż pięć dni, należy zgłosić to to rejestru.

 

Co powinno zawierać zgłoszenie oddelegowania?

Zgłoszenie oddelegowania powinno zawierać:

 1. nazwę, adres pocztowy i siedzibę pracodawcy.
 2. nazwisko, numer osobowy, lub jeśli go nie ma, datę urodzenia, adres pocztowy, nr telefonu i adres e-mail do urpawnionego pełnomocnika pracodawcy.
 3. jaki rodzaj usług będzie wykonywany w Szwecji.
 4. planowany termin wykonywania w Szwecji usługi lub usług.
 5. miejsce bądź miejsca w Szwecji, gdzie usługi będą wykonywane.
 6. nazwisko, numer osobowy, lub jeśli go nie ma daty urodzenia pracowników delegowanych do Szwecji.

Zgłoszenie osoby do kontaktów powinno zawierać następujące dane o tej osobie:

 1. imię i nazwisko
 2. numer osobowy, lub jeśli go nie ma, datę urodzenia
 3. adres pocztowy w Szwecji
 4. numer telefonu
 5. adres e-mail

Co będzie, jeśli pracodawca przegapił termin zgłoszenia zmian w warunkach oddelegowania i minęły już trzy dni?

Arbetmiljöverket może nakazać pracodawcy zgłoszenie zmian do rejestru w określonym czasie. Nakaz może być ponadto połączony z karą grzywny. Znaczy to, że jeśli pracodawca nie zgłosi aktualnych zmian, będzie musiał zapłacić państwu szwedzkiemu grzywnę.

Kiedy należy wyznaczyć osobę do kontaktów i jaką pełni ona rolę?

Pracodawca ma wyznaczyć osobę do kontaktów w Szwecji i zgłosić ją do Arbetsmiljöverket. Zgłoszenia należy dokonać, kiedy pracownik delegowany rozpoczyna pracę w Szwecji. Z chwilą zgłoszenia danych tej osobu do Arbetsmiljöverket jest ona uprawniona do otrzymywnia powiadomień na rzecz zagranicznego pracodawcy.

Osoba do kontaktów musi również móc okazać dokumentację, z której wynika wypełnienie wymogów związanych z oddelegowaniem. Może tu chodzić np. o umowę o pracę, która wykazuje, że pracownicy mają warunki delegowania zgodne z ustawą, o dokumentację  zgodną z wymogami ustawy o środowisku pracy oraz o godzinowe karty pracy.

Czy osobą do kontaktów może być firma rachunkowa lub temu odpowiadająca?

Nie, zgłoszona osoba do kontaktów musi być osobą fizyczną. Osoba ta musi przebywać w Szwecji aby móc przyjmować powiadomienia oraz móc przedstawiać dokumenty świadczące o przestrzeganie przepisów o delegowaniu.

Czy pracownik delegowany może być również osobą do kontaktów?

Tak, nie ma przeszkód, aby osobą do kontaktów był pracownik.

Czy osoba do kontaktów musi fizycznie przebywać w Szwecji w czasie trwania oddelegowania?

Tak, osoba do kontaktów musi przebywać w Szwecji.

Co oznacza, że Arbetmiljöverket jest urzędem łącznikowym koordynującym kwestie oddelegowania?

Arbetmiljöverket ma dostarczać niezbędne informacje o warunkach oddelegowania do Szwecji na wniosek np. instytucji innych państw, pracodawców czy pracowników. Może również pomóc w kierowaniu zapytań do właściwej instytucji.

Gdzie można znaleźć przepisy o rejestrze delgowanych?

Przepisy o rejestrze delgowanych znajdują się w ustawie (1999:678) o delegowaniu pracowników oraz w rozporządzeniu (2013:352) o obowiązku zgłoszenia oddelegowania pracownika.

Według § 9 ustawy o delegowaniu Arbetmiljöverket ma dostarczać informacji o warunkach pracy i płacy obowiązujących w Szwecji pracowników delegowanych. Jak to rozumieć?  

Przepisy o rejestrze delegowanych znajdują się w ustawie (1999:678) o delegowaniu pracowników oraz w rozporządzeniu (2013:352) o obowiązku zgłoszenia oddelegowania pracownika.

Co rozumie się pod pojęciem uprawnionego przedstawiciela?

Przez „uprawnionego przedstawiciela” rozumie się, że dana osoba jest uprawniona do zawierania w imieniu firmy umów, np. do podpisywania układu zbiorowego. Definicja ta jest porównywalna ze szwedzkim prokurentem, czyli osobą upoważnioną do składnia podpisu w imieniu firmy, ale może różnić się w innych krajach. Założeniem powołania takiej osoby jest wyznaczenie osoby uprawnionej do np. zawierania w imieniu firmy układu zbiorowego. Nie ma tutaj wymogu, aby  osoba ta przebywała w Szwecji.

Gdzie znajdę przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązującej w Szwecji?

W Szwecji przepisy dotyczące płacy minimalnej nie są określone ustawowo, lecz przez układy zbiorowe. Odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień układów zbiorowych w Szwecji ponoszą ich strony, dotyczy to również kwestii wynagrodzenia.

Serwis Arbetmiljöverket: „Odpowiedzi na zapytania petentów” przekierowuje zapytania do szwedzkich związków zawodowych, które zajmują się układami zbiorowymi zawierającymi te przepisy.

Dane kontaktowe do centralnych organizacji pracowniczych

Co to jest zaświadczenie A1?

A1 jest to zaświadczenie potwierdzające przynależność osoby do systemu świadczeń społecznych określonego kraju. Zaświadczenie otrzymuje się od zakładu ubezpieczeń społecznych danego kraju, będącego odpowiednikiem szwedzkiej Försäkringskassan  w kraju pochodzenia pracownika. Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 należy złożyć przed wyjazdem. Zaświadczenie potwierdza przynależność pracownika do systemu świadczeń społecznych kraju w obrębie UE, który to pracownik w związku z tym nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne w Szwecji.

Kto i kiedy otrzymuje pokwitowania z rejestru?

Właściciel konta otrzymuje e-maila z potwierdzeniem jego adresu e-mail i w celu założenia konta. Pokwitowanie złożenia danych w formacie pdf otrzymuje właściciel konta, zgłoszony uprawniony pełnomocnik pracodawcy oraz osoba zgłoszona do kontaktów w Szwecji, jak i pokwitowanie wprowadzenia każdej zmiany w zarejestrowanych danych dotyczących oddelegowania lub danych osoby do kontaktów. 

Jak mogę zmienić zgłoszone oddelegowanie?

Jeśli chcesz coś zmienić, kliknij na symbol po prawej stronie pola, gdzie chcesz wprowadzić zmianę. Zmień błędne dane i nie zapomnij wcisnąć funkcji „Zapisz”. Otrzymasz pokwitowanie zmiany e-mailem (przesyłane do właściciela konta, zgłoszonego pełnomocnika pracodawcy oraz zgłoszonej osoby do kontaktów).

Jak mogę zmienić dane, które już zgłosiłem do rejestru?

Kliknij na „Zmień dane” i dokonaj zmian. Nie zapomnij ich zapisać. Otrzymasz pokwitowanie zmiany e-mailem (przesyłane do właściciela konta, zgłoszonego pełnomocnika pracodawcy oraz zgłoszonej osoby do kontaktów).

W jaki sposób mogę zmienić właściciela konta?

Kliknij na „Ustawienia konta”na samej górze po prawej stronie. Zmień na stronie kod dostępu lub adres e-mailowy. Musisz ponownie potwierdzić adres e-mail zanim zacznie on działać.

Nie mogę zapisać - co jest nie tak?

Skontroluj, czy wypełniłeś wszystkie pola. Wszystkie pola zaznaczone * muszą być wypełnione. Zjedź na dół strony i skontroluj, czy nie pominąłeś jakiegoś pola (w razie błędu wyskakuje powiadomienie na czerwono).

Zapomniałem hasła, co mam zrobić?

Kliknij na link „Zapomniałeś hasła”. Podaj tam Twój adres e-mail, którym posługiwałeś się przy zakładaniu konta, tam zostanie przesłany link.

Zapomniałem, jaki adres e-mailowy zarejestrowałem. Czy możecie pomóc mi go zmienić lub zmienić pozostałe dane?

Nie, nie możemy zmienić Twoich danych ani podać, jakiego adresu e-mail użyłeś. Wypróbuj różne adresy e-mailowe, do których masz dostęp.

Chcę przedłużyć oddelegowanie - jak mam to zrobić?

Zaloguj się, kliknij na symbol po prawej stronie od oddelegowania, wybierz inną datę zakończenia w polu daty zakończenia. Otrzymasz nowe pokwitowanie zmiany e-mailem (przesyłane do właściciela konta, zgłoszonego pełnomocnika pracodawcy oraz zgłoszonej osoby do kontaktów).

Czy wszystkie zmiany są rejestrowane w bazie danych?

Tak, wszystkie zmiany są rejestrowane. Ostatnia ich wersja jest przesyłana w formacie pdf              e-mailem (przesyłane do właściciela konta, zgłoszonego pełnomocnika pracodawcy oraz zgłoszonej osoby do kontaktów).

Jak długo Arbetmiljöverket przechowuje dane z rejestru?

Przechowujemy dane przez co namniej 5 lat.

Jeśli mam więcej oddelegowań będących w trakcie, czy mogę zarejestrować je na tym samym koncie?

Tak, możesz zarejestrować tyle oddelegowań, ile chcesz.

Jakich rodzajów oddelegowań można szukać przez stronę internetową  www.av.se?

Na stronie internetowej można wyszukać oddelegowania odbywające się aktualnie w Szwecji. Jeśli oddelegowanie się zakończyło, nie można znależć go na stronie. Jeśli chcesz zapoznać się z pełnym obrazem oddelegowań w dłuższym okresie, skontaktuj się z nami po wyciąg z rejestru delegowanych.

Szukaj oddelegowania

Ilu pracowników mogę zarejestrować?

Nie ma górnej granicy.

Was the information on this page useful?

Last updated 2019-06-05