Czas pracy pracowników delegowanych

Przepisy o czasie pracy zawierają  regulacje, ile czasu możesz pracować na dobę, przez tydzień i przez rok. Określają też czas gotowości i dyżuru, do ilu i jak długich przerw masz prawo, oraz jakie zasady obowiązują co do wypoczynku dobowego. Wszyscy pracownicy muszą na przykład mieć 11 godzin wolnych pod rząd w każdym okresie 24 godzin. Nazywa się to odpoczynkiem dobowym.

Normalny czas pracy może wynosić maksymalnie 40 godzin tygodniowo, może on jednak wynosić 40 godzin tygodniowo, liczone jako średnia tygodniowa w okresie najwyżej czterech tygodni, o ile jest to konieczne ze względu na rodzaj wykonywanej pracy lub warunków pracy ogólnie. Oznacza to, że można pracować w większym wymiarze godzin w pewne tygodnie, a w inne w mniejszym wymiarze godzin.

Jeśli zaistnieje szczególna potrzeba zwiększenia czasu pracy, pracodawca może zarządzić pracę w godzinach nadliczbowych w maksymalnej liczbie 48 godzin w ciągu czterech tygodni lub 50 godzin w miesiącu kalendarzowym. W ciągu roku kalendarzowego wolno przepracować maksymalnie 200 nadgodzin.

Ustawa regulujące czas pracy dotyczą pracowników delegowanych w całości, z wyjątkiem § 12.

Układy zbiorowe umożliwiają umowne zmiany przepisów

Ustawa regulujące czas pracy mogą ulec zmianom na podstawie układu zbiorowego. Może on albo zmienić obowiązujące w danej branży przepisy w całości, albo zmienić ich część.

Arbetmiljöverket nadzoruje czas pracy

Arbetsmiljöverket nadzoruje wykonywanie ustawa (2005:395) regulująca czas  pracy i może udzielić dyspensy od pewnych ich regulacji. Jeśli pracownuk uważa, że pracodawca nie przestrzega ustawa (2005:395) regulująca czas  pracy o czasie pracy, może zgłosić to do Arbetsmiljöverket.  W przypadku jednak, gdy pracodawca podpisał układ zbiorowy, w którym zmieniono w całości lub w części regulacje dotyczące czasu pracy, Arbetmiljöverket nie ma w tę część wglądu. 

Inne ustawy określające czas pracy

Inne przepisy określające czas pracy, a które obowiązują pracowników delegowanych, to:

  • ustawa (2005:395) regulująca czas  pracy dla pewnych prac transportowych, z wyjątkiem § 16.
  • ustawa (2005:426) regulująca czas pracy i in. personelu pokładowego w lotnictwie cywilnym z ograniczeniem dotyczącym jednakże § 1 ustęp drugi, kiedy § 12 przepisów o czasie pracy nie ma zastosowania.
  • ustawa (2008:475) o dopuszczalnym czasie pracy i odpoczynku w międzynarodowym ruchu kolejowym, z ograniczeniem jednakże § 1 ustęp trzeci, kiedy § 12 przepisów o czasie pracy nie ma zastosowania.
Was the information on this page useful?

Last updated 2019-06-05