O ustawie o czasie pracy

Ustawa o czasie pracy zawiera przepisy mówiące o tym, ile pracownikowi wolno pracować na dobę, na tydzień i na rok. Określa ona czas dyżurów i gotowości do pracy, prawo do dłuższych i krótszych w pracy, a także czas odpoczynku w porze nocnej. Przykładowo wszyscy pracownicy powinni mieć wolne nieprzerwanie przez 11 godzin w każdym okresie trwającym 24 godziny. Okres ten nosi nazwę odpoczynku dobowego.

Ustawa o czasie pracy dotyczy zasadniczo wszystkich rodzajów pracy w Szwecji. Istnieją jednak odstępstwa, o których możesz przeczytać poniżej. Ważne odstępstwo stanowi przepis zawarty w § 12 ustawy o czasie pracy, mówiący o tym, że pracodawca powinien poinformować pracownika o zmianie dotyczącej czasu pracy przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, który nie obowiązuje w przypadku delegowania pracowników.

Niektóre branże posiadają specjalne wymiary czasu pracy i odrębne przepisy. Dotyczy to między innymi personelu lotniczego w lotnictwie cywilnym, pracowników transportu drogowego i pracowników wykonujących międzynarodowe przewozy kolejowe.

Przepisy ustawy o czasie pracy można wyłączyć na mocy układu zbiorowego pracy. W takim przypadku układ zbiorowy pracy może zastąpić całą ustawę lub jej fragmenty.

Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa

Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nadzoruje przestrzeganie ustawy o czasie pracy i może zezwolić na wprowadzenie odstępstw od niektórych przepisów prawa. Jeżeli w Twoim odczuciu Twój pracodawca łamie przepisy ustawy o czasie pracy, możesz się zwrócić bezpośrednio do Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Jeżeli czas pracy został określony w układzie zbiorowym pracy, Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nie ma możliwości sprawowania nadzoru. Wówczas same organizacje zrzeszające pracodawców i pracowników uzgadniają między sobą, jakie odstępstwa można zastosować.

Urlop

Jeżeli zostałeś oddelegowany do pracy, obowiązują Cię także przepisy o prawie do płatnego urlopu. Istnieje jedno odstępstwo dotyczące pracownika oddelegowanego do pierwszego montażu lub instalacji towaru, jeżeli praca ta jest wykonywana przez okres krótszy niż osiem dni. Jeżeli do wykonania tej samej pracy został wcześniej w ciągu ostatniego roku oddelegowany inny pracownik, należy wliczyć jego czas pracy do okresu delegowania.

Odstępstwo od zasady ośmiu dni nie obowiązuje, jeżeli praca dotyczy działalności budowlanej związanej z budową, naprawą, utrzymaniem, przebudową lub rozbiórką budowli. W takim przypadku obowiązują Cię przepisy dotyczące płatnego urlopu od pierwszego dnia oddelegowania.

Krótsze okresy zatrudnienia

Możliwe jest zniesienie w umowie prawa do urlopu, jeżeli pracujesz w Szwecji maksymalnie przez trzy miesiące. W takim przypadku masz prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Jeżeli nie nabyłeś prawa do płatnego urlopu na mocy któregokolwiek z powyższych wyjątków lub zakończyłeś pracę u Twojego pracodawcy bez otrzymania przysługującego Ci wynagrodzenia za czas urlopu, masz prawo do dodatkowej zapłaty za nieotrzymane wynagrodzenie za czas urlopu (tak zwany ekwiwalent za niewykorzystany urlop).

Tutaj możesz przeczytać ustawę o urlopach wypoczynkowych:

Jeżeli jako pracownik delegowany nie otrzymujesz takich warunków pracy i zatrudnienia, do jakich jesteś uprawniony zgodnie z prawem, możesz się zwrócić do sądu szwedzkiego.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-06