Dyskryminacja, urlop wychowawczy i prawo do zrzeszania się

Nie wolno Cię dyskryminować

W Szwecji nie wolno nikogo dyskryminować. Oznacza to, że nie wolno nikogo traktować niesprawiedliwie ze względu na:

 • płeć
 • transpłciowość
 • przynależność etniczną
 • religię lub wiarę
 • niepełnosprawność
 • orientację seksualną lub
 • wiek.

Zabrania się kogokolwiek molestować lub molestować seksualnie. Molestowanie jest zachowaniem, które narusza ludzką godność wiąże się z jednym z powyższych powodów dyskryminacji. Przez molestowanie seksualne rozumie się zachowanie o charakterze seksualnym, które narusza czyjąś godność.

Pracodawca nie może dyskryminować

Pracodawcy nie wolno dyskryminować

 • pracownika
 • osoby poszukującej pracy
 • osoby odbywającej lub ubiegającej się o praktyki
 • osoby, która pozostaje do dyspozycji w celu wykonania pracy bądź wykonującej pracę jako pracownik wynajęty lub wypożyczony.

Natomiast wolno Cię szczególnie traktować, jeżeli jest to wskazane i konieczne, aby osiągnąć prawnie określone cele, jak na przykład uzyskanie równego traktowania kobiet i mężczyzn. Jednak szczególne traktowanie nie może mieć miejsca jeżeli chodzi o warunki płacy i zatrudnienia.

Konieczność badania przypadków molestowania i zapobiegania im

Jeżeli w Twoim odczuciu zostałeś narażony na molestowanie lub molestowanie seksualne z związku z pracą, Twój pracodawca musi zbadać takie zdarzenie. Twój pracodawca jest również zobowiązany do podjęcia wymaganych działań, aby molestowanie nie powtórzyło się w przyszłości. Obowiązek pracodawcy obejmuje wszystkich, także osoby wykonujące pracę jako pracownicy wynajęci lub wypożyczeni.

Zakaz podejmowania działań odwetowych

Twojemu pracodawcy nie wolno Cię narażać na działania odwetowe z tego powodu, że:

 • zgłosiłeś lub mówiłeś o sprzecznych z prawem działaniach pracodawcy,
 • uczestniczyłeś w badaniu prowadzonym zgodnie z prawem
 • odrzuciłeś lub podporządkowałeś się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu ze strony pracodawcy.

Zakaz obowiązuje również w odniesieniu do osoby poszukującej pracy, osoby ubiegającej się lub odbywającej praktyki, bądź pozostającej do dyspozycji w celu wykonania pracy lub wykonującej pracę jako pracownik wynajęty lub wypożyczony.
Do ustawodawstwa w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji zalicza się również ustawa o zakazie dyskryminacji pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i pracowników zatrudnionych na czas określony.

Odszkodowanie

Naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji może prowadzić do konieczności wypłaty odszkodowania przez pracodawcę na rzecz upokorzonej osoby.


Tutaj możesz przeczytać ustawę o przeciwdziałaniu dyskryminacji:

Zgłaszanie przypadków dyskryminacji

Jeżeli chcesz dokonać zgłoszenia przypadku dyskryminacji, możesz się zwrócić do Rzecznika ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, który zajmie się kontrolą przestrzegania ustawodawstwa w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.
Zgłoszenie przypadku dyskryminacji do Rzecznika ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji jest bezpłatne, ponadto Rzecznik udziela porad co do sposoby dokonania takiego zgłoszenia. W przypadku gdy Rzecznik ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji uzna daną osobę za dyskryminowaną, będzie reprezentować taką osobę, jeżeli sprawa zostanie wniesiona do sądu.

Link umożliwiający kontakt z Rzecznikiem ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji:

www.do.se/en

Funkcjonowanie ustawy o urlopach wychowawczych

Szwedzkie przepisy dotyczące urlopów wychowawczych obowiązują również pracowników delegowanych. Na przykład, masz prawo do urlopu wychowawczego w związku z urodzeniem dziecka i nie wolno Cię traktować niesprawiedliwie. Istnieją również przepisy określające działania ochronne obejmujące kobiety w ciąży lub takie, które niedawno urodziły dziecko.

Mamy mają prawo do urlopu

Jeżeli jesteś kobietą, przysługuje Ci jako pracownikowi prawo do urlopu w związku z urodzeniem dziecka. Przysługuje Ci przynajmniej siedem tygodni wolnego przed przewidywaną datą porodu i siedem tygodni po porodzie.

Zakaz niesprawiedliwego traktowania

Twojemu pracodawcy nie wolno ze względu na urlop wychowawczy inaczej traktować Ciebie ani kogokolwiek, kto poszukuje pracy. Zakaz niesprawiedliwego traktowania dotyczy wielu sytuacji, na przykład związanych z ustalaniem warunków płacy i zatrudnienia, kierowaniem pracą i podziałem pracy, decydowaniem o awansie, a także wręczaniem wypowiedzeń i zwolnień. Zakaz nie obowiązuje w przypadkach, w których odrębne warunki lub odrębne traktowanie są koniecznym następstwem urlopu wychowawczego.
Jeżeli otrzymasz wypowiedzenie lub zwolnienie wyłącznie z powodu urlopu wychowawczego, na Twoje żądanie takie wypowiedzenie lub zwolnienie zostanie unieważnione.

Spodziewasz się dziecka, niedawno urodziłaś dziecko lub karmisz dziecko piersią?

Jeżeli niedawno urodziłaś dziecko lub karmisz dziecko piersią, masz prawo, aby pracodawca przeniósł Cię do innej pracy bez utraty przywilejów związanych z zatrudnieniem. Powodem przeniesienia powinna być niemożliwość wykonywania przez Ciebie zwykłych zadań roboczych, takich jak na przykład obsługa substancji niebezpiecznych lub wyczerpujący fizycznie charakter pracy.
Prawo do przeniesienia nie jest bezwzględne. Jeżeli Twój pracodawca nie może Ci zorganizować innej pracy, przeniesienie do innej pracy jest niemożliwe. W takim przypadku masz prawo do urlopu na czas wymagany dla ochrony Twojego zdrowia i bezpieczeństwa.
Jeżeli chcesz skorzystać z przysługującego Ci prawa do przeniesienia do innej pracy, powinnaś to zgłosić pracodawcy. Jeżeli przeniesienie Cię do innej pracy jest w danym momencie niemożliwe, Twój pracodawca powinien na bieżąco sprawdzać, czy pojawiła się możliwość przeniesienia.

Odszkodowanie

Pracodawca, który łamie powyższe przepisy może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz pracownika.

Tutaj możesz przeczytać ustawę o urlopach wychowawczych

Więcej informacji o urlopach wychowawczych możesz uzyskać w Kasie ubezpieczeń

Prawo do zrzeszania się, prawo do rokowań i zakaz podejmowania akcji protestacyjnych w okresie obowiązywania układu zbiorowego pracy

Przysługuje Ci również prawo do współuczestniczenia w miejscu pracy w podejmowaniu decyzji związanych z prawem do zrzeszania się, prawem do rokowań i zakazem podejmowania akcji protestacyjnych w okresie obowiązywania układu zbiorowego pracy.

Przez prawo do zrzeszania się rozumie się prawo przynależności do organizacji pracowników (związku zawodowego) oraz korzystanie ze swojego członkostwa i działanie na rzecz organizacji. Nie wolno naruszać prawa do zrzeszania się. Oznacza to, że nie możesz doznać uszczerbku (na przykład otrzymać wypowiedzenia) w wyniku tego, że skorzystałeś z prawa do zrzeszania się.

Prawo do rokowań określa prawo związku zawodowego do prowadzenia rokowań z pracodawcą/organizacją pracodawców w sprawach dotyczących relacji między pracownikiem (który jest lub był członkiem organizacji związkowej) a pracodawcą.

W przypadku zawarcia układu zbiorowego pracy między pracodawcą a szwedzką organizacją pracowników obowiązuje zakaz podejmowania akcji protestacyjnych. W okresie obowiązywania układu zbiorowego pracy nie wolno im zasadniczo podejmować względem siebie akcji protestacyjnych, takich jak na przykład, strajk.

Złamanie przepisów dotyczących prawa do zrzeszania się, prawa do rokowań i zakazu podejmowania akcji protestacyjnych może skutkować zobowiązaniem do zapłaty odszkodowania.

Tutaj możesz przeczytać ustawę o współdecydowaniu

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-06