Osund konkurrens

Osund konkurrens i arbetslivet är ett problem som både är omfattande och för med sig konsekvenser för enskilda arbetstagare, företag och samhället. Företag ska inte kunna konkurreras ut av andra som bryter mot lagar och regler.

Vad menar vi med osund konkurrens

Med osund konkurrens menar Arbetsmiljöverket att företag tänjer på regelverket för att skaffa sig orättvisa fördelar gentemot sina konkurrenter. Det kan handla om att de systematiskt bryter mot reglerna och har det som en del av sin affärsidé.

Det kan också röra sig om att företag i huvudsak följer reglerna men ser sig tvungna att bryta mot reglerna ibland, exempelvis för att vinna upphandlingar eller uppdrag.

Av vilken orsak företag bryter mot reglerna spelar ingen roll. Det finns ett regelverk och det är arbetsgivarens skyldighet att följa det.

Uppdrag från regeringen

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att under 2015–2018 ta ett krafttag mot den osunda konkurrensen. Detta genom att bland annat förstärka tillsynen av företag som bryter mot arbetsmiljöreglerna för att få konkurrensfördelar.

Regleringsbrev för budgetåret 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Undersökningar om upplevelser av osund konkurrens

Arbetsmiljöverket har intervjuat 3 200 arbetsgivare inom branscherna bygg, transport, hotell- och restaurang samt verksamheter inom lant- och skogsbruk. Frågorna har handlat om vad arbetsgivarna har för uppfattning om attityder och beteenden inom deras egen bransch vad det gäller att konkurrera genom att bryta mot regelverk på arbetsmarknaden. Undersökningarna är en del av ett större arbete för att motverka osund konkurrens.

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

Inspektion mot osund konkurrens

Den osunda konkurrensen i arbetslivet kan ta olika former och innebär ett behov av att öka insatserna för att förebygga arbetsskador och olyckor och eliminera riskerna för dödsfall under de kommande åren. För att komma åt de företag som konkurrerar med oschysta villkor och dålig arbetsmiljö arbetar Arbetsmiljöverket tillsammans med andra myndigheter.

– Myndigheternas kunskap, uppdrag och regler skiljer sig åt, men när vi kombinerar dem i våra gemensamma insatser, kan vi verka från olika håll för att komma åt fusket i olika branscher, säger Patrik Hemmingsson som leder inspektionen inom osund konkurrens.

Tillsynen riktar sig främst mot företag som medvetet och systematiskt bryter mot regelverk för att skaffa sig konkurrensfördelar.

– Det är oacceptabelt att människor ska betala med sin hälsa och ibland sitt liv för att arbetsgivare ska kunna ta genvägar och konkurrera ut de företag som följer lagar och verkar med schyssta villkor, säger Patrik Hemmingsson.

Fokus i tillsynen

Det finns flera näringar där det är vanligare med osund konkurrens enligt analyser på EU-nivå och erfarenhet från motsvarigheten till Arbetsmiljöverket i Sveriges grannländer. Utifrån samverkan, sammanställning av rapporter och analysunderlag är fokus i tillsynen framför allt branscherna hotell- och restaurang, bygg, transport och gröna näringar (jordbruk, skogsbruk, bärplockning till exempel). Men andra branscher kommer även de att bli aktuella för inspektion mot osund konkurrens.

Osund konkurrens skadar

Det finns ett klart samband mellan osund konkurrens och dålig arbetsmiljö. Det kan handla om att de anställda får omöjliga arbetstider, att de inte erbjuds skyddsutrustning, att de anställda får använda maskiner som inte är avsedda för verksamheten eller produkter som är skadliga för hälsan.

Följderna kan bli väldigt allvarliga för de anställda men även kostsamma för samhället i form av sjukskrivningar och branscher som urholkas. 

Det är de anställda som drabbas

Osund konkurrens kan yttra sig på många olika sätt, men en sak som är gemensam är att det oftast är arbetstagaren som får ta konsekvenserna när det fuskas med arbetsmiljön. Här kan du se några av de som har drabbats av osund konkurrens och höra deras historia.

VR-filmer: Upplev osund konkurrens i praktiken

Det kan lätt bli abstrakt när man pratar om osund konkurrens. Tack vare våra virtual reality-filmer kan du nu kliva in i ett restaurangkök, på en byggarbetsplats eller på ett lantbruk och låta dig guidas runt och själv se de faror som uppstår när man sparar in på arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket är Sveriges representant i EU

Arbetsmiljöverket är Sveriges representant i EU:s plattform mot odeklarerat arbete. Det finns ingen överenskommen definition av odeklarerat arbete, men EU-kommissionen har uttryckt det som ”varje betald laglig verksamhet som inte har anmälts till myndigheterna, med beaktande av de skillnader som förekommer i medlemsstaternas kontrollsystem”. Det handlar om företagarinkomst och löneinkomst (löner/förmåner) som inte redovisas och kan även omfatta arbetsmiljö, arbetsrätt och social trygghet.

Den europeiska plattformen har nyligen påbörjat sitt arbete. Plattformen kommer under 2017 och 2018 ta fram åtgärder mot odeklarerat arbete och fokusera på att byta kunskap mellan EU-länderna.

Upphandling - sund arbetsmiljö som en konkurrensfördel

Ett sätt att komma tillrätta med osund konkurrens är att upphandlare ställer krav på anbudsgivarnas arbetsmiljö. På så vis blir den goda arbetsmiljön en konkurrensfördel istället för en kostnad som man försöker hålla nere för att vinna anbudet.

Konkurrensverket uppskattar att det varje år sker offentliga upphandlingar för mer än 600 miljarder kronor i Sverige. Det är pengar som inte bör bidra till osund konkurrens och dåliga arbetsvillkor.

Upphandling och arbetsmiljö

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2018-02-14