Ingen ska dö till följd av sitt jobb – en nollvision mot dödsolyckor i arbetet

Arbetsmiljöverkets nollvision utgår från Regeringens arbetsmiljöstrategi om nollvision mot dödsolyckor och förbyggande av arbetsolyckor. Den är ett samhällsuppdrag som innebär ett långsiktigt åtagande med ett perspektiv på 5-10 år som ska bidra till att ingen blir sjuk, skadas eller dör av jobbet.
Bild på en skylift som möter en saxlift

Fokus riktas till en början mot fyra utvalda områden: arbetsfordon och mobila maskiner, fall från höjd, träd och djur samt vägmiljö. Det är inom dessa fyra områden de flesta dödsolyckor i arbetet sker. Målet är att nollvisionen är känd hos berörda branschaktörer inom de utvalda områdena och att det finns en etablerad samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Uppmaning att prova nytt

Arbetet mot en nollvision ska ske med ett agilt förhållningssätt och med ett behovsdrivet, innovativt och digitalt fokus. Nya angreppssätt och metoder eftersträvas. Arbetet ska ske i ett brett samarbete med flera samhällsaktörer.

Ett arbete tillsammans

Samverkan och samarbeten är nyckelfaktorer för att nå framgång i arbetet med att förebygga dödsolyckor. I nollvisionsarbetet ska arbetsgivare och arbetstagare hitta samarbetsformer för att ta fram metoder, med Arbetsmiljöverkets föreskrifter som grund, för att förebygga dödsolyckor. Arbetsmiljöverket behöver stötta och bidra med kunskap och i vissa fall agera som en katalysator för att se till att förebyggande arbete initieras.

Aktiviteter

Måndag den 7 oktober 2019 anordnar projektet ett första intressentmöte med företrädare för bygg och transport. Deltagare är representanter från företag i olika storlekar och med ett aktivt arbetsmiljöarbete tillsammans med andra myndigheter, branschorganisationer, och arbetsmarknadens parter. Målet är att kartlägga pågående initiativ och hitta nya vägar i arbetet mot dödsolyckor med förhoppningen att det ska inspirera till nya samarbetsformer och arbetssätt. Tillsammans vill vi se vad vi kan göra mer för att ingen ska dö till följd av sitt arbete. Mötet är en pilot som kan bli vägledande för fler liknande möten framöver.

Förmedla en tydligare bild av orsaker till dödsolyckor på jobbet

Det saknas en samlad, övergripande, analys över dödsolyckorna som skett i arbetet och projektet kommer därför att ta fram ett underlag som beskriver vilka bakomliggande orsaker som lett till dödsolyckorna. Målsättningen är att underlaget ska hjälpa arbetsgivare med att göra riskbedömningar och leda till att samverkan inleds mellan parter med att arbeta fram olycksförebyggande åtgärder. Regeringsuppdraget om dödsolyckor i arbetslivet är en viktig del i detta arbete.

Regeringsuppdraget ”Analys av dödsolyckor i arbetslivet”

I juni i år fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att analysera dödsolyckor. Då nollvisionsprojektet redan påbörjat ett analysarbete om dödsolyckor föll det sig naturligt att regeringsuppdraget skulle tillhöra nollvisionsprojektet.

Arbetsgruppen har arbetat med informationsinsamling från Arbetsmiljöverkets och andra myndigheters register. Trafikverket hjälper till i arbetet med analys av de dödsolyckor som skett i trafik och Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MYNAK, bidrar med att sprida informationen. Projektet kommer att inleda samtal med arbetsgivar- och arbetstagarparterna till de mest olycksdrabbade branscherna för att ta del av deras syn på vilka problem som föranleder dödsolyckor.

Nollvisionsprojektet pågår till december 2021. Regeringsuppdraget om analys av dödsolyckor ingår i projektet och ska vara klart mars 2020.

Uppdrag om analys av dödsolyckor i arbetslivet, regeringskansliets webbplats, öppnas in nytt fönster 

Säkerhetskultur

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-10-08