Arbetsmiljöverket får fler uppgifter med ny visselblåsarlag

Arbetsmiljöverket har fått flera nya uppgifter av regeringen utifrån den nya visselblåsarlagen. Nu arbetar vi med att utreda vad dessa uppdrag innebär för vår verksamhet.

Bild på en hårt arbetande statstjänsteman

En ny visselblåsarlag börjar gälla 17 december 2021. Enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på arbetsplatsen och till en myndighet. Arbetsmiljöverket ska bli tillsynsmyndighet och se till att arbetsgivare lever upp till kraven om visselblåsarfunktioner, men vi får även andra uppgifter.

Nya uppgifter för Arbetsmiljöverket

Dessa uppgifter får Arbetsmiljöverket kopplat till den nya visselblåsarlagen:

  • Vi ska bli tillsynsmyndighet för att se till att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner.

  • Vi ska bli en av flera behöriga myndigheter med externa rapporteringskanaler, så kallade visselblåsarfunktioner. Där ska vi ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar.

Från och med den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion. Från och med den 17 december 2023 gäller kravet även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Arbetsmiljöverkets ansvar gäller även missförhållanden som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde. Vi ska bli en så kallad särskilt behörig myndighet, och inom ramen för det ska vi lämna tydlig och lättillgänglig information om övriga behöriga myndigheters ansvarsområden och kontaktuppgifter till de myndigheterna. Dessutom ska vi varje år sammanställa information från alla behöriga myndigheter och rapportera till EU-kommissionen.

Arbetsmiljöverket har också fått i uppgift att fördela statsbidrag till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och till ideella organisationer som arbetar med frågor som rör säkerhet och miljö i arbetslivet eller mot korruption och andra missförhållanden i arbetslivet.

Vi arbetar nu med att planera för våra nya uppgifter och utreder vad de innebär för vår verksamhet. Vi återkommer med information när vi har kommit längre i det arbetet.

 

Den nya visselblåsarlagen i korthet:

  • Alla arbetsgivare, både privata och offentliga, med minst 50 anställda ska inrätta interna system för hantering av visselblåsarlarm samt rutiner för uppföljning. Arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha dessa kanaler på plats från och med den 17 juli 2022. Från den 17 december 2023 gäller kravet även för arbetsgivare med minst 50 anställda.

  • Visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga.

  • Visselblåsare ska skyddas mot repressalier från arbetsgivare. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier ska det finnas rätt till skadestånd.

  • En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.

  • Arbetsgivare och fackförbund ska kunna ingå kollektivavtal där de kan anpassa rutinerna till de egna förhållandena på arbetsplatsen.

Vanliga frågor och svar

Hur förhåller sig den nya lagen till meddelarskyddet?

Den nya lagen ska komplettera det skydd som redan finns och förändrar inte skyddet enligt grundlagarna. Detta innebär bland annat att meddelarskyddet (offentligt anställda och vissa privat anställda inom till exempel vård, skola och omsorg har också ett omfattande grundlagsskydd att lämna uppgifter till media i publiceringssyfte) kommer att löpa parallellt med den nya lagen för att skydda visselblåsare. Det kommer alltså även fortsättningsvis att vara möjligt för offentlighetsanställda att i publiceringssyfte gå direkt till journalister med
uppgifter om exempelvis oegentligheter.

Vad är en visselblåsare?

En visselblåsare är någon som rapporterar/slår larm om oegentligheter och missförhållanden, ofta på den egna arbetsplatsen. Det kan till exempel vara att mutor tagits emot i samband med en offentlig upphandling eller att skattepengar använts för dyra nöjesresor.

Vilka behöver inrätta visselblåsarsystem?

Alla arbetsgivare med fler än 50 anställda ska inrätta ett internt visselblåsarsystem. Arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha dessa kanaler på plats från och med den 17 juli 2022. Från den 17 december 2023 gäller kravet även för arbetsgivare med minst 50 anställda. Ett antal myndigheter som utsetts som behöriga ska också inrätta externa visselblåsarsystem.

Vad menas med begreppet ”arbetsgivare” i den nya lagen?

Arbetsgivare omfattar alla inom privat, kommunal och statlig sektor som har anställda.

Vad är ett visselblåsarsystem?

Ett visselblåsarsystem är en rapporteringskanal för information om missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen. Genom systemet ska information om missförhållanden eller oegentligheter kunna rapporteras anonymt. Den som rapporterar ska inte riskera att drabbas av repressalier (negativa konsekvenser).

Lagförslaget ställer inte några krav på något tekniskt system för rapportering. Däremot ska arbetsplatsen ha tydliga interna rutiner för hur rapportering om missförhållanden ska tas emot, följas upp och återkopplas. Det ska även finnas särskilt utsedda personer eller enheter som hanterar informationen som rapporteras. Dessa personer eller enheter ska vara oberoende och självständiga. Det ska gå att rapportera både skriftligt och muntligt. Muntlig rapportering ska kunna ske vid ett fysiskt möte.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-12-17