Tillbaka till remisser

Remissen om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler

Den 30 december 2020 gick remisstiden ut för Arbetsmiljöverkets förslag till en ny regelstruktur för föreskrifter och allmänna råd. På den här sidan kan du läsa om remissen och se alla dokument som ingick i den.

Många svar på remissen

Drygt 120 olika remissinstanser har lämnat in svar med totalt cirka 5 000 synpunkter. Se vilka remissinstanserna är i listan.

 

 • Akademikerförbundet SSR
 • Akavia
 • Alingsås konsult AB
 • Arbets- och miljömedicin Göteborg
 • Arbets- och miljömedicin Linköping
 • Arbets- och miljömedicin Lund
 • Arbets- och miljömedicin Stockholm
 • Arbets- och miljömedicin Umeå
 • Arbets- och miljömedicin Uppsala
 • Arbets- och miljömedicin Örebro
 • Arbetsgivarföreningen KFO
 • Arbetsgivarverket
 • Arbolitas
 • Bankinstitutens arbetsgivareorganisation
 • Borealis AB
 • Brandskyddsföreningen
 • Byggarbetsmiljökonsult T Noren AB
 • Byggföretagen
 • Byggherrarna Sverige AB
 • Byggnads
 • Byggnads Skåne
 • Dekra Industrial AB
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Drivkraft Sverige AB
 • Dykentreprenörerna inom Byggföretagen
 • Fastighetsägarna Sverige
 • Folkhälsomyndigheten
 • Fordonsbesiktningsbranschen (FBB)
 • Foyen advokatfirma KB
 • Föreningen STOPP – mot kränkande särbehandling i arbetslivet
 • Föreningen Sveriges Varv
 • Företagarna
 • Förhandlings- och samverkansrådet PTK
 • Försvarsmakten
 • Försäkringskassan
 • Grafiska företagen
 • Gröna arbetsgivare
 • Göteborgs Energi AB
 • Göteborgs universitet
 • Haki AB
 • Handelsanställdas förbund
 • IKEM
 • Industriarbetsgivarna
 • Industrifacket Metall
 • INOVYN Sverige AB
 • Intressentföreningen för Processäkerhet
 • Jordbruksverket
 • Kammarrätten i Jönköping
 • Kammarrätten i Sundsvall
 • Kemikalieinspektionen
 • Kemira Kemi AB
 • Kemisk Tekniska företagen
 • Kiwa Inspecta AB
 • Kommerskollegium
 • Kosmetik- och hygienföretagen
 • Kustbevakningen
 • Landsorganisationen i Sverige (LO)
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Lastfordonsgruppen
 • Layher AB
 • Ledarna – Sveriges chefsorganisation
 • Livsmedelsföretagen
 • Lunds tekniska högskola
 • Lunds universitet
 • Lärarnas Riksförbund
 • Materialhanteringsgruppen
 • Myndigheten för delaktighet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • NCC Sverige AB
 • Nouryon (Akzo Nobel Functional Chemicals AB)
 • Nouryon (Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB)
 • NYNAS AB
 • Näringslivets regelnämnd NNR
 • Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR)
 • Ovako Group, Hällefors
 • Perstorp Oxo AB
 • Perstorp Speciality Chemicals AB
 • Polismyndigheten
 • PREEM AB (Preemraff Göteborg)
 • PREEM AB (Preemraff Lysekil)
 • Regelrådet
 • RISE Research Institutes of Sweden AB
 • Rope Access Sverige AB
 • Securitas Sverige AB
 • Service- och kommunikationsfacket (Seko)
 • Skandia Fastigheter AB
 • Skogsstyrelsen
 • Skyddsombud Scania för IF Metall
 • Småföretagarnas Riksförbund
 • Sobona
 • Socialstyrelsen
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • St1 Refinery AB
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Ställningsentreprenörerna STIB
 • Svebra Utbildning AB
 • Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll)
 • Swedish Association for Construction Equipment
 • Swedish Heating Burners and Boilers Association
 • Swedish rental
 • Svensk Förening för Vårdhygien
 • Svensk Grundläggning
 • Svensk handel
 • Svensk ventilation
 • Svenska Byggnadsarbetarförbundet
 • Svenska Institutet för Standarder (SIS)
 • Svenska Mobilkranföreningen
 • Svenskt näringsliv
 • Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
 • Sveriges arbetsmiljöspecialister (SAMS)
 • Sveriges brandkonsultförening
 • Sveriges branschförening för säkrare väg (SBSV)
 • Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF)
 • Sveriges förenade studentkår
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
 • Sveriges Läkarförbund
 • Sveriges universitetslärare och forskare
 • Sveriges veterinärförbund
 • Säkerhet vid arbete på kommunala gator (SAK)
 • Teknikföretagen
 • Teknikföretagens branschgrupper
 • Tillgänglighetssakkunnigas riksförening (TILRF)
 • Tiogruppen
 • Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Trä- och möbelföretagen (TMF)
 • Tullverket
 • Villaägarnas Riksförbund
 • Volvo GTO Umeå, Safety Engineer
 • Wrang AB (Exploateringskontoret Stockholm stad)
 • Vårdförbundet

Både övergripande och specifika synpunkter

Av de cirka 5 000 synpunkter vi fått i remissvaren är en knapp femtedel övergripande och resten, drygt 4 000, kopplade till de 14 olika föreskriftshäftena som finns i förslaget. Viktiga synpunkter som nu noggrant ska gås igenom och analyseras.

Allra flest synpunkter har förslaget på nya föreskrifter för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare fått. Dessa föreskrifter är också de enda som är rejält omskrivna och innehåller nya regler.

Följande fem föreskriftshäften har fått flest synpunkter:

 • Häfte 1.2: Grundläggande arbetsmiljöregler vid planering, projektering och samordning – för dig som är byggherre, projektör eller byggarbetsmiljösamordnare
 • Häfte 2.1: Vanliga risker i arbetsmiljön
 • Häfte 2.2: Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning
 • Häfte 1.1: Grundläggande arbetsmiljöregler – för dig som har arbetsgivaransvar
 • Häfte 3.1: Specifika risker vid vissa typer av arbeten

Följande fem föreskriftshäften har fått minst synpunkter:

 • Häfte 1.8: Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar
 • Häfte 1.6: Produktregler för enkla tryckkärl
 • Häfte 1.7: Produktregler för utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer
 • Häfte 1.5: Produktregler för tryckbärande anordningar
 • Häfte 3.2: Gränsvärden för luftvägsexponering

Detta ingick i remissen

I remissen ingick följande underlag:

 • Missiv – ett följebrev (1 dokument)
 • Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler (1 dokument)
 • Förslag till föreskrifter och allmänna råd (14 dokument)
 • Konsekvensutredningar – en övergripande och specifika för varje häfte (15 dokument)
 • Paragrafnyckel (1 dokument)
 • Sammanställning av definitioner och övergripande begrepp i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (1 dokument)
 • Parallelluppställningar (36 dokument)
 • Svarsmall (1 dokument)

Alla dokument i remissen finns i en Zip-fil

Vi har samlat alla dokument som ingick i remissen (förutom parallelluppställningarna) i en Zip-fil.

Du kan också läsa om de olika dokumenten – och ladda ner dem separat – längre ner på den här sidan.

Föreskriftsdokument, zip-format, öppnas i nytt fönster

Beskrivning av de olika dokumenten i remissen

Här kan du läsa om de olika delarna som ingick i remissen och ladda ner dokumenten var för sig.

Missivet

Det officiella namnet på ett följebrev. Det innehöll den allra viktigaste informationen om remissen, bland annat:

 • vilken typ av synpunkter vi efterfrågade
 • vad som ingick i remissen
 • hur man svarade på remissen.

Missivet, pdf, öppnas i nytt fönster

Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler

Den innehåller övergripande information om Arbetsmiljöverkets regler och beskriver bland annat delarna i den nya regelstrukturen. Detta ville vi gärna ha synpunkter på eftersom den är tänkt att användas när de nya föreskrifterna träder i kraft.

Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler, pdf, öppnas i nytt fönster.

Övergripande konsekvensutredning

Den beskriver de generella förändringar som vi gjort i alla föreskriftshäften. Den innehåller bland annat en beskrivning av konsekvenserna av att sortera in paragraferna i nya föreskriftshäften.

Övergripande konsekvensutredning, pdf, öppnas i nytt fönster

14 nya föreskriftshäften och specifika konsekvensutredningar till häftena.

Detta är själva föreskriftstexterna uppdelade i 14 nya häften. Till varje häfte hör en specifik konsekvensutredning.

Paragrafnyckel

Paragrafnyckeln är ett dokument där det går att slå upp var nu gällande paragrafer har sorterats in i den nya regelstrukturen. I dokumentet ingår varje nu gällande AFS med en rad för varje paragraf i vårt nu gällande regelverk.

Paragrafnyckel, pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanställning av definitioner och övergripande begrepp

I denna sammanställning ingår de definitioner och övergripande begrepp som finns i Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter.

Sammanställning av definitioner och övergripande begrepp, pdf, öppnas i nytt fönster

Parallelluppställningar

Arbetsmiljöverket har ansvar för att införa EU-direktiv i svenska föreskrifter. Vi har tagit fram en parallelluppställning för varje direktiv som visar hur direktiven har införts i våra föreskrifter.

Parallelluppställningar

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-02-03