Tillbaka till regelförnyelse

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

Arbetsmiljöverkets alla föreskrifter ska bearbetas och sorteras enligt en ny struktur som blir lättare att hitta i och mer överblickbar än vår nuvarande. Det är ett arbete som kommer att pågå i flera år.

Arbetet med en ny regelstruktur ger oss bättre möjligheter att utforma regler som kan möta ett arbetsliv i förändring. Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur ska ge en tydlighet om vilka regler som gäller för vem, en bättre överblick hur alla regler hänger ihop och det ska vara lätt att förstå vilka regler man själv berörs av.

Syftet är att skapa ett regelverk som underlättar för hela arbetslivet att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser och att man upplever det som tydligt, tillgängligt och relevant för hela arbetslivet. Skyddsnivån ska inte sänkas – den nya regelstrukturen ska ge samma skyddsnivå som dagens regelstruktur. Med en tydligare regelstruktur och enklare regler blir det bättre förutsättningar för våra målgrupper att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö där färre blir sjuka eller drabbas av olyckor.

Nya regelstrukturen

Förslag till ny struktur har presenterats i en rapport och i den sammanfattades strukturen i en figur. 

Arbetsmijöverkets nya regelstruktur.

Större bild av nya regelstrukturen, öppnas i nytt fönster

Rapport: Ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter - är det möjligt?

Huvudrapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilagerapport 1, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilagerapport 2, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilagerapport 3, pdf, öppnas i nytt fönster

Gamla regelstrukturen

Nuvarande regeltruktur finns beskriven i form av en tabell nedan. 

Tabell som visar nuvarande regelstruktur, pdf, öppnas i nytt fönster

Varför behöver vi förändra vårt nuvarande regelverk?

Kunskaperna om arbetsmiljön utvecklas ständigt. Vårt nuvarande regelverk har vuxit fram i samarbete med arbetsmarknadens parter under drygt trettio år sedan den nuvarande arbetsmiljölagen kom till. Eftersom reglerna kommit till under lång tid, och dessutom kompletterats med EU-regler, så finns det delar som inte riktigt hänger ihop och som ibland kan upplevas motsägelsefulla eller ologiska när vi ser till helheten.

Som myndighet har Arbetsmiljöverket en skyldighet att ständigt arbeta med att utveckla och modernisera vårt regelverk för att göra det enklare för målgrupperna att leva upp till lagstiftningen. Syftet med allt regelarbete inom arbetsmiljöområdet är att skapa bättre förutsättningar för att förebygga ohälsa och olyckor i arbetslivet.

Bearbetning av föreskrifter

Reglerna ska bearbetas så att de blir lättare att förstå, överlappningar och dubbelregleringar ska minska och det ska bli en tydligare koppling till det systematiska arbetslivet genom hela regelverket. Våra regler ska upplevas som tydliga – de ska vara begripliga och det ska vara lätt att veta vilka regler man själv berörs av. Skyddsnivån ska inte sänkas, den nya regelstrukturen ska ge samma skyddsnivå som dagens regelstruktur.

Färre föreskriftshäften

Antalet föreskriftshäften kommer att bli betydligt färre i den nya regelstrukturen. Samtliga nuvarande föreskrifter kommer att bearbetas och sorteras in i den nya strukturen. Anledningen till det är att det ska bli enklare att hitta de regler man berörs av när de har samlats och sorterats i en överskådlig struktur. Specifika regler kommer inte att försvinna. I stället handlar det om att placera befintliga paragrafer och föreskriftshäften i den nya strukturen och samtidigt bearbeta dem så att de blir lättare att förstå. Det blir också tydligare att alla arbetsgivare omfattas av vissa regler, till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete eller arbetsanpassning.

En vägvisare till regelstrukturen

Det kommer att finnas en vägvisare in till regelstrukturen som idag går under arbetsnamnet "portalen". Portalen ska hjälpa dem som har skyldigheter i arbetsmiljöarbetet att få reda på var i strukturen det finns regler som just de berörs av. Det innebär bland annat att en arbetsgivare inte behöver gå igenom alla föreskriftshäften för att hitta de regler som de berörs av.

Allmänna råd kommer finnas kvar i mindre omfattning

I den nya regelstrukturen kommer allmänna råd att placeras direkt efter respektive paragraf, och de ska uppfylla de regler som gäller för allmänna råd. När det är motiverat ska allmänna råd omformuleras till föreskriftstext. Det som varken placeras direkt efter paragraf eller omformuleras till föreskriftstext kan komma att användas i ett senare arbete med att ta fram vägledande material till våra föreskrifter.

Reglerna i den nya strukturen klara för beslut 2020

Arbetet med att bearbeta föreskriftstexterna kommer att påbörjas under sommaren 2018 för att enligt nuvarande planering pågå under resten av året och en bit in på 2019. Efter det följer en tid med textgranskningar, intressentmöten, interna avstämningar och vidare bearbetning av texterna. Troligen kommer föreskrifterna att vara klara att gå på en gemensam intern- och extern remiss i slutet av 2019. Om den tidsplanen håller kan de nya föreskrifterna vara klara att skickas till Arbetsmiljöverkets generaldirektör för beslut i slutet av 2020.

Vanliga frågor och svar om regelstrukturen

Vad går ert förslag till ny regelstruktur ut på? Vad är nytt i strukturen?

Den nya strukturen är mer överskådlig och ger en bättre överblick över hela regelverket. Dagens föreskriftshäften kommer till stor del att hållas samman i det här skedet vilket är en fördel i arbetet med att införa den nya strukturen. Nuvarande föreskrifter och paragrafer kommer att ligga i den nya strukturen.

Den nya strukturen består av tre delar och en vägvisande föreskrift som går under arbetsnamnet ”Portalen”. I vårt nuvarande regelverk behöver de som ska följa reglerna gå igenom samtliga föreskriftshäften (ett sjuttiotal) för att se vad de berörs av. I den kommande regelstrukturen kommer ”Portalen” att göra det lättare att se vilka regler man berörs av.

På vilket sätt kommer den nya regelstrukturen göra det tydligare och lättare för arbetsgivare att navigera

Antalet föreskriftshäften kommer att bli betydligt färre i den nya regelstrukturen. Samtliga nuvarande föreskrifter kommer att bearbetas och sorteras in i den nya strukturen. Regelverket kommer att blir mer översiktligt vilket gör det lättare att hitta de regler man söker. Den inledande ”portalen” kommer också att göra det lättare för alla som omfattas av våra regler att hitta sina respektive regler.

Kommer skyddsnivån att sänkas?

Nej, skyddsnivån ska inte sänkas. En grundprincip är att skyddsnivån och sakinnehållet i föreskrifterna inte ska ändras.

Varför saknas ingång för skyddsombud?

Att skyddsombuden inte har någon ingång beror helt enkelt på att det inte finns några regler som skyddsombud är skyldiga att följa. Att skyddsombud i sitt viktiga arbete behöver kunna orientera sig i regelverket är en helt annan sak. Det bör de kunna göra genom att i första hand ta reda på vilka regler som gäller för arbetsgivare.

Den nya strukturen försvårar inte för skyddsombud i jämförelse med dagens regelverk. Tvärtom – om vi lyckas göra regelverket mer överskådligt för arbetsgivare kommer det också att bli mer överskådligt för skyddsombuden.

Varför går ni ifrån branschföreskrifter?

Vi har sedan några år frångått branschföreskrifter. Anledningen är att arbetsmarknaden utvecklas ständigt och branscherna förändras. Allt fler arbetsgivare har verksamhet som hör till mer än en bransch.

Riskerna på arbetsplatserna är ofta likartade i flera branscher och det blir därför mer relevant att ha föreskrifter kring riskerna än om specifika branscher. Detta bidrar även till att skyddsnivån blir lika för alla branscher och att det tydliggörs att alla arbetsgivare omfattas av vissa regler, såsom systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsanpassning.

Kommer jag som arbetsgivare för exempelvis ett plåtslageri att kunna hitta exakt vilka regler jag omfattas av?

På ett övergripande plan blir det lättare för alla arbetsgivare att se vilka regler man omfattas av och vilka man inte alls berörs av.

När en arbetsgivare genom portalen har hittat vilka föreskriftshäften man omfattas av måste man gå ett steg vidare och utifrån de arbetsmiljöfaktorer som finns i verksamheten se vilka kapitel som gäller för den egna verksamheten.

På vilket sätt kommer det att bli lättare att tillämpa reglerna?

Det kommer att bli lättare att hitta och navigera i den nya strukturen! Den ger en bättre överblick över hela regelverket och genom ingångsföreskriften och vägvisaren ”Portalen” blir det enklare för de som omfattas av vår lagstiftning att hitta av vilka regler man omfattas av. Det innebär att en arbetsgivare och ett skyddsombud inte behöver gå igenom alla föreskriftshäften för att hitta de regler som arbetsgivaren berörs av.

Reglerna kommer även bearbetas så att de blir tydligare, vilket vi hoppas gör det enklare att tillämpa dem. Det kommer även vara en mer enhetlig hantering av principer som är genomgående i hela regelverket.

Vad händer med allmänna råd?

Allmänna råd kommer att finnas kvar i mindre omfattning. I den nya regelstrukturen kommer de att placeras direkt efter respektive paragraf och de ska uppfylla de regler som gäller för allmänna råd. När det är motiverat ska allmänna råd formuleras om till föreskriftstext.

Det som varken placeras direkt efter paragraf eller omformuleras till föreskriftstext kan komma att användas i ett senare arbete med att ta fram vägledande material till våra föreskrifter.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-01