Aktuellt om regelförnyelsen

På den här sidan kan du läsa om vad som händer just nu i regelförnyelsearbetet – med den nya regelstrukturen, med stödet till reglerna och hur vi jobbar med digitaliseringen av reglerna och stödet.

Illustration som föreställer två personer som konverserar.

Den nya regelstrukturen är en av delarna i Arbetsmiljöverkets utvecklingsarbete med regelförnyelse. Parallellt pågår också ett arbete med att se över och utveckla stöd och vägledning om reglerna och att digitalisera reglerna och stödet. Målet är att göra arbetsmiljöreglerna tydligare, lättare att hitta och förstå för alla som ska använda dem i arbetsmiljöarbetet.

Förlängd tidsplan för den nya regelstrukturen

Efter samråd med arbetsmarknadens parter har Arbetsmiljöverkets generaldirektör beslutat att förlänga tidsplanen för Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. Tidsplanen har förlängts för att parterna, och deras medlemsföretag, ska få mer tid att gå igenom de ändringar vi har gjort i texterna efter den stora remissen 2020.

Så här ser den nya tidsplanen ut:

  • Ny remiss för arbetsmarknadens parter 5 februari-1 oktober.
  • Slutjustering av texter och samråd inför beslut.
  • Arbetsmiljöverkets generaldirektör kommer att fatta beslut om föreskriftshäftena i etapper. Det första gd-beslutet beräknas till mars 2023 och det sista till september 2023.
  • Alla nya regler kommer att börja gälla samtidigt – enligt nuvarande plan i september 2024.

Ny remiss för parterna i centrala samrådet

Remissen går denna gång ut till parterna som ingår i Arbetsmiljöverkets centrala samråd och några till. Vi ber om samlade synpunkter från dem, och deras medlemsföretag, på rena felaktigheter, ändringar som innebär ändrad kravnivå eller justeringar i sakinnehåll som gjorts efter remissen 2020.

I remissutskicket ingår, förutom föreskriftstexterna, paragrafnyckel, konsekvensutredningar och bedömningar om att inte konsekvensutredning behövs, parallelluppställningar, remissrapport och en övergripande konsekvensutredning.

Under våren bjuder vi in till ett antal möten med parterna, där de kan ställa frågor och få möjlighet till fördjupning i texterna.

Flera samråd med arbetsmarknadens parter om den nya regelstrukturen

I arbetet med den nya regelstrukturen har vi haft flera samrådsmöten med parterna i Arbetsmiljöverkets centrala samråd. Dessa fortsätter och innan generaldirektören fattar beslut om de nya föreskrifterna och allmänna råden i en ny struktur kommer parterna att kallas till ett särskilt samrådsmöte.

Stöd och kommunikation viktigt för att underlätta användningen av reglerna

Vi har sett i de undersökningar vi har gjort att de som ska använda våra regler behöver stöd och vägledning i sitt arbetsmiljöarbete. För att säkerställa att vi tar fram användarvänliga stöd använder vi oss av behovsdriven utveckling som arbetssätt i regelförnyelsearbetet, till exempel genom analys av intervjuer med representanter för målgrupperna. Vi jobbar bland annat med att ta fram exempel på stöd i några utvalda branscher. Vi fångar också in behov genom till exempel referens- och fokusgrupper.

Mycket av innehållet på av.se har en koppling till föreskrifterna så vi gör ett omfattande arbete med att granska och justera det innehållet. När de nya reglerna börjar gälla september 2024 ska alla ämnessidor på av.se vara uppdaterade med aktuell information utifrån de nya reglerna. Samtidigt fortsätter vi att utveckla fler former av stöd, till exempel i form av filmer och webbinarier.

De nya reglerna ska finnas i ett digitalt format på av.se vid gd-beslutet

Vi håller just nu på att skapa grunden för en digital hantering av våra föreskrifter och vår föreskriftsprocess. Det är något vi jobbar med i flera steg. I ett externt perspektiv handlar det om att tillgängliggöra våra föreskrifter i ett format som är sökbart, anpassat för olika skärmstorlekar och som på sikt kan användas till nya tjänster.

Vårt mål är att de nya föreskrifterna ska finnas digitalt på av.se när generaldirektören beslutat om dem, då med en markering om att de inte har trätt i kraft. Vid ikraftträdandet kommer nuvarande föreskrifter att ersättas med de nya.

Frågor om regelförnyelsen

Har du en fråga om den nya regelstrukturen, stödet vi tar fram eller hur vi jobbar med digitaliseringen? Se de två undersidorna med vanliga frågor och svar. Om du inte hittar svar på din fråga där kan du mejla till

regelförnyelse@av.se.

Vanliga frågor och svar om den nya regelstrukturen

Vanliga frågor och svar om digitalisering och stöd i arbetsmiljöarbetet

Presentationsmaterial om den nya regelstrukturen klart till gd-beslutet

Lagom till gd-beslutet kommer det att finnas ett presentations- och utbildningsmaterial om den nya regelstrukturen på av.se. Det kommer att ta upp vad som är ändrat, varför och hur den nya strukturen är uppbyggd. Materialet är tänkt för alla som vill informera om den nya regelstrukturen under ikraftträdandeperioden som väntas bli drygt ett år.

Intressentmöten under 2022

Datum för nya intressentmöten är ännu inte klara. Under 2022 planerar vi för ett intressentmöte om hur Arbetsmiljöverket jobbar med digitalisering och stöd. Planen är att genomföra detta i form av ett webbinarium för att nå ut i hela landet.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-08-15