Tillbaka till remisser

Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler

Nu har remisstiden startat för Arbetsmiljöverkets förslag till regler i en ny struktur. På den här sidan har vi samlat information om remissen och här laddar du ner alla dokument som ingår i den.

Svara senast 20 augusti

Remisstiden startade 30 januari och vi behöver ditt svar senast 20 augusti 2020. Använd diarienummer: 2019/072424 och använd gärna svarsmallen som vi tagit fram för denna remiss. Då hjälper du oss att kunna sammanställa de svar vi får in och kunna redovisa dem.

Remissvar till remiss@av.se

Svarsmall, word-format, öppnas i nytt fönster

Frågor om remissen

Har du en fråga om remissen? Om du inte hittar svaret på denna sida så kan du mejla oss. Du kan även kontakta vår svarstjänst på telefon 010-730 90 00. Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren på en undersida som även uppdateras under remisstiden.

regelstruktur@av.se

Frågor och svar om remissen

Detta ingår i remissen

I remissen ingår följande underlag:

 • Missiv – ett följebrev (1 dokument)
 • Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler (1 dokument)
 • Förslag till föreskrifter och allmänna råd (14 dokument)
 • Konsekvensutredningar – en övergripande och specifika för varje häfte (15 dokument)
 • Paragrafnyckel (1 dokument)
 • Sammanställning av definitioner och övergripande begrepp i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (1 dokument)
 • Parallelluppställningar (36 dokument)
 • Svarsmall (1 dokument)

Ladda ner alla dokument i remissen i en Zip-fil

Vi har samlat alla dokument som ingår i remissen (förutom parallelluppställningarna) i en Zip-fil.

Du kan också läsa om de olika dokumenten – och ladda ner dem separat – längre ner på den här sidan.

Föreskriftsdokument, zip-format, öppnas i nytt fönster

Vi efterfrågar synpunkter på strukturen och inte på själva sakinnehållet

Av dokumenten i remissen önskar vi framförallt synpunkter på föreskriftstexterna, konsekvensutredningarna och dokumentet Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler.

Det vi önskar är framförallt synpunkter på strukturen och inte på själva sakinnehållet, eller krav och kravnivåer. Detta eftersom remissförslaget främst handlar om att Arbetsmiljöverket har sorterat in befintliga krav i en ny regelstruktur. Nya eller ändrade krav har i de flesta fall inte införts. Ett undantag finns och det är föreskrifterna om grundläggande arbetsmiljöregler för byggherrar med flera. Läs mer om det i missivet.

Så här kan du göra när du tar dig an remissen

Den här remissen är annorlunda än de remisser om ändrade eller nya föreskrifter som Arbetsmiljöverket brukar gå ut med. Därför kommer här tips på hur du kan ta dig an just den här remissen.

 1. Börja med att läsa missivet – det vill säga följebrevet.
 2. Läs därefter Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler.
 3. Fortsätt med den övergripande konsekvensutredningen.

När du har läst dessa tre dokument blir det lättare att fortsätta med föreskriftshäftena och de specifika konsekvensutredningarna.

Parallelluppställningarna finns med i remissen för att visa hur EU-direktiv föreslås att införas i våra föreskrifter. De flesta behöver inte läsa parallelluppställningarna.

Beskrivning av de olika dokumenten i remissen

Här kan du läsa om de olika delarna i remissen och ladda ner dokumenten var för sig.

Missivet

Det officiella namnet på ett följebrev. Det innehåller den allra viktigaste informationen om remissen, bland annat:

 • vilken typ av synpunkter vi efterfrågar
 • vad som ingår i remissen
 • hur du svarar på remissen.

Missivet, pdf, öppnas i nytt fönster

Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler

Det innehåller övergripande information om Arbetsmiljöverkets regler och beskriver bland annat delarna i den nya regelstrukturen. Detta vill vi gärna ha synpunkter på eftersom det är tänkt att användas när de nya föreskrifterna träder i kraft.

Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler, pdf, öppnas i nytt fönster.

Övergripande konsekvensutredning

Den beskriver de generella förändringar som vi gjort i alla föreskriftshäften. Den innehåller bland annat en beskrivning av konsekvenserna av att sortera in paragraferna i nya föreskriftshäften.

Övergripande konsekvensutredning, pdf, öppnas i nytt fönster

14 nya föreskriftshäften och specifika konsekvensutredningar till häftena.

Detta är själva föreskriftstexterna uppdelade i 14 nya häften. Till varje häfte hör en specifik konsekvensutredning.

Paragrafnyckel

Paragrafnyckeln är ett dokument där det går att slå upp var nu gällande paragrafer har sorterats in i den nya regelstrukturen. I dokumentet ingår varje nu gällande AFS med en rad för varje paragraf i vårt nu gällande regelverk.

Paragrafnyckel, pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanställning av definitioner och övergripande begrepp

I denna sammanställning ingår de definitioner och övergripande begrepp som finns i Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter.

Sammanställning av definitioner och övergripande begrepp, pdf, öppnas i nytt fönster

Parallelluppställningar

Arbetsmiljöverket har ansvar för att införa EU-direktiv i svenska föreskrifter. Vi har tagit fram en parallelluppställning för varje direktiv som visar hur direktiven har införts i våra föreskrifter.

Parallelluppställningar

De nya reglerna beräknas börja gälla våren 2022

Enligt nuvarande planering beräknas de nya föreskrifterna träda i kraft i mars 2022. I höst, när remisstiden är slut kommer Arbetsmiljöverket gå igenom alla synpunkter som vi fått in. Därefter beräknas Arbetsmiljöverkets generaldirektör fatta beslut om de nya föreskrifterna under våren 2021, ungefär ett år innan de träder i kraft.

Intressentmöten under våren

Under våren bjuder vi vid flera tillfällen in alla som fått remissen till intressentmöten där det finns möjlighet att ställa frågor om remissen. Vi startar med ett stort intressentmöte den 12 mars och följer upp med nya möten den 4, 6 och 18 maj. Det blir också två separata möten den 31 mars och den 2 april om ändringarna i föreskrifter för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Extra information om föreskrifterna om arbetsplatsens utformning och arbetsanpassning

Eftersom det har pågått två föreskriftsarbeten samtidigt som arbetet med den nya regelstrukturen så finns det extra information om de föreskrifterna samlade på denna sida:

Extra information om föreskrifterna om arbetsplatsens utformning och arbetsanpassning

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-01-30