Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Den 30 januari 2020 skickas Arbetsmiljöverkets remiss ut. Arbetsmiljöverkets förslag på ny regelstruktur skickas ut på remiss 30 januari 2020. Svar på remissen ska skickas in till Arbetsmiljöverket senast 20 augusti 2020.

En annorlunda remiss – med fokus på reglerna i en ny struktur

Den här remissen är annorlunda än de remisserna om ändrade eller nya föreskrifter Arbetsmiljöverket brukar gå ut med.

Utgångspunkten är att remissen handlar om att ta ställning till reglerna i en ny struktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Paragraferna har bearbetats språkligt och sorterats in i en ny struktur. Men målsättningen har varit att behålla skyddsnivåerna och det är inga stora förändringar i innehållet. Ett undantag från det är föreskriftshäftet 1.2 om ansvar för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Där har nya paragrafer lagts till.

Läs mer om den nya regelstrukturen.

Se tre filmer och presentationen från ett seminarium om remissen

Den 17 september 2019 hade Arbetsmiljöverket ett seminarium där vi presenterade senaste nytt om den nya regelstrukturen. Då gick vi också igenom vad remissen kommer att innehålla och hur man gör för att svara på remissen.

Presentationen Införa en ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler, pdf, öppnas i nytt fönster.  

Frågor och svar om remissen

Definitionerna samlas i ett eget dokument. Betyder de att de inte finns kvar i föreskrifterna?

Jo, definitionerna kommer att finnas som paragrafer i varje föreskriftshäfte. Dessutom har vi tagit fram ett separat dokument med en sammanställning över alla definitioner från Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi tror att det kan vara ett stöd för vissa läsare att ha en sådan sammanställning.

Förtydliganden som nu görs för ensamföretagare – hur syns det i remissen?

I varje föreskrift kommer det att stå vilka paragrafer som gäller för ensamföretagare. Vi har också gjort en förteckning över paragrafer i samtliga föreskrifter som gäller för ensamföretagare och lagt det som en bilaga i dokumentet Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler.

De som har färre än tio anställda har lägre dokumentationskrav idag. Hur gör ni med det?

Det kommer inte att ändras. Kraven på dokumentation föreslås vara desamma som idag. Vi ska bara försöka göra det tydligare.

Ni har gjort en översyn av de allmänna råden och säger att de ska placeras i direkt anslutning till reglerna och följa kriterier för allmänna råd. Vilka är kriterierna för dem?

Allmänna råd är icke bindande regler som berättar hur man kan eller bör handla för att följa en viss bestämmelse. I våra tidiga föreskriftshäften finns omfattande allmänna råd i slutet av föreskriftshäftet. Där ingår sådant som inte följer de kriterierna, till exempel beskrivning av varför risken är viktig att hantera. Vi har nu tagit bort mycket av det som stod i de allmänna råden från föreskriftshäftena. Men det finns kvar som underlag till kommande vägledande material till föreskrifterna.

Ni byter ut några begrepp i syfte att få dem mer genusneutrala, till exempel vinschman och hissman som byts ut till vinschoperatör och hissvakt. Men hur är det med byggherre och signalman?

Vi har sett över vilka ord vi använder ur ett genusperspektiv i föreskrifterna och kommer att göra en förflyttning jämfört med nu gällande föreskrifter. I vissa fall går det inte att byta ut begrepp, till exempel byggherre och signalman som är vedertaget i respektive bransch.

Gör det någon skillnad om jag som person eller en hel organisation kommer med remissvar?

Kloka synpunkter är alltid kloka oavsett varifrån de kommer – alla svar kommer att beaktas.

Hur kommer föreskrifterna om arbetsplatsens utformning att presenteras i den nya regelstrukturen?

Vi kommer att skriva om det i missivet till remissen. Missiv är ett följebrev till en officiell skrivelse, i det här fallet ett följebrev till remissen. Eftersom föreskrifterna om arbetsplatsens utformning varit på remiss och arbetats om, men ännu inte är beslutade, så får vi återkomma om hur de hanteras i remissen.

Kommer det att framgå vilka paragrafer som går utöver kraven i EU:s minimi-direktiv?

Nej, generellt kommer det inte att redovisas i denna remiss eftersom det inte görs någon förändring jämfört med nuvarande implementering av EU-direktiv. Om det finns enskilda ställen där implementeringen av EU-direktiv har ändrats så framgår det av konsekvensutredningarna.

När ni arbetar med paragraferna så att det blir bättre klarspråk kan de få en annan innebörd. Det måste vi få ha synpunkter kring, eller hur?

De förändringar som blivit på grund av klarspråksarbetet har vi gjort vårt bästa för att fånga upp i konsekvensutredningarna, och det ska ni självklart ha synpunkter på. Om ni hittar förändringar som vi inte har konsekvensutrett så vill vi gärna ha hjälp att belysa det.

Hur har ni valt vilka kapitel som sorterats in i föreskriftshäftet om vanliga risker i arbetsmiljön (2.1) respektive specifika risker vid vissa typer av arbeten (3.1)? Varför har de hamnat där de nu ligger?

På en övergripande rubriknivå berörs de flesta arbetsplatser och byggprojekt av allting i föreskriftshäftena i del 2, till exempel det om vanliga arbetsmiljörisker. Det som finns i del 3, till exempel föreskriftshäftet om vissa typer av arbeten, berör bara de som har just sådana arbeten. På en mer detaljerad nivå har vi sorterat reglerna så att de ska hänga ihop, till exempel utifrån hur EU-direktiven hänger ihop. Men detta är ett bra exempel på vad vi vill ha hjälp med nu: om ni ser bättre sätt att sortera in olika kapitel än det som vi presenterat så vill vi få sådana förslag i remissvaren.

Gör så här för att svara på remissen

Allt underlag och stödmaterial kommer att publiceras som pdf:er på den här sidan den 30 januari 2020 när remisstiden börjar.

Ladda ner och läs underlagen och stödmaterialet som ingår i remissen

Underlag:

 • 14 nya föreskriftshäften (cirka 1 100 sidor)
 • Konsekvensutredningar
 • Parallelluppställningar

Stödmaterial:

 • Ett missiv inklusive en läsanvisning
 • En introduktion till Arbetsmiljöverkets regler
 • Sammanställning av definitioner i Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • En paragrafnyckel.

14 föreskriftshäften

De 14 nya föreskriftshäftena kommer att publiceras som 14 separata pdf:er och kompletteras med en kort introduktionstext till varje häfte.

I de nya föreskrifterna har vi förbättrat tillgängligheten genom att bland annat ha en något större text, fler punktlistor och luftigare layout.

Konsekvensutredningar

Vi har tagit fram en övergripande konsekvensutredning och en separat konsekvensutredning för varje häfte.

 • I den övergripande beskriver vi de generella förändringar vi gjort av till exempel klarspråkskaraktär och vilka konsekvenser det får för begripligheten.Vi tar också upp konsekvenser som att utbildningsmaterial som hänvisar till våra föreskrifter behöver uppdateras och vad det kan kosta.
 • I konsekvensutredningarna för varje häfte beskriver vi de specifika förändringar vi gjort i det häftet och vilka konsekvenser det kan få.

Parallelluppställningar

Arbetsmiljöverket har ansvar för att införa 34 EU-direktiv i svenska föreskrifter. Vi har tagit fram en parallelluppställning för varje direktiv som visar hur direktiven har införts i våra föreskrifter. De kommer finnas i 34 dokument.

Missiv med läsanvisning

Missivet är ett följebrev som alltid ska tas fram och skickas med en officiell skrivelse.

Missivet kommer bland annat att innehålla:

 • remissens diarienummer
 • instruktioner om hur man svarar på remissen
 • en lista på alla organisationer som fått remissen
 • en läsanvisning.

Observera! Glöm inte diarienumret!

Alla som skickar in ett svar på remissen måste ta med remissens diarienummer. Om det saknas kan svaret registreras på ett eget diarienummer och då är det inte säkert att det kommer fram till handläggarna som går igenom alla svar.

Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler

Introduktionen förklarar varför den nya regelstrukturen har tagits fram. Den ger en översikt och beskriver delarna i strukturen. Den kommer också att innehålla en lista över vilka paragrafer som gäller för ensamföretagare.

Läs mer om den nya regelstrukturen:

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

Sammanställning av definitioner i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

En sammanställning där alla definitioner från Arbetsmiljöverkets föreskrifter sorterats in i bokstavsordning. Vi tror att det kan vara ett stöd för vissa läsare att ha en sådan sammanställning.

Paragrafnyckel

I paragrafnyckeln kan man se var det nu gällande paragraferna har sorterats in i den nya regelstrukturen.

Använd svarsmallen

Vi kommer att ta fram en mall för att lämna svar. Använd gärna den. Det gör det lättare för oss att sammanställa de svar vi får in och kunna redovisa dem samlat.

Frågor vi önskar svar på

Den här remissen handlar framför allt om att ta ställning till reglerna i en ny struktur, inte om att granska regler för nya risker.

Några frågor vi önskar svar på i den här remissen är följande:

 • Förstår jag hur jag läsa texterna?
 • Fungerar den nya sorteringen av paragraferna?
 • Finns det bättre förslag på häftenas namn eller namn på kapitel och avdelningar?
 • Är det tydligt när föreskrifterna gäller?

Har du frågor om remissen?

Mejla till regelstruktur@av.se om du har frågor om remissen.

Frågestunder under remisstiden

Vi kommer att ordna frågestunder (hearingar) under remisstiden där det också går att lämna synpunkter muntligt.

Beslut om när föreskrifterna börjar gälla

Tid för beslut och ikraftträdande av föreskrifterna är inte bestämt. Det beror på hur remissvaren ser ut.

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-01-10