Inspektionsavdelningen

Inspektionsavdelningen består av fem regioner: region nord, region mitt, region öst, region väst och region syd.

Våra regionkontor 

Avdelningens huvudsakliga uppgift är att svara för tillsyn enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Här ingår bland annat att:

  • genomföra inspektioner, olycksfallsutredningar, yrkeshygieniska mätningar och andra tillsynsinsatser samt ställa de krav som behövs för att följa arbetsmiljölagen och därtill hörande föreskrifter
  • fatta beslut om förelägganden/förbud
  • begära utdömande av vite, åtalsprövning eller påförande av sanktionsavgift
  • samverka med andra myndigheter
  • genomföra informations- och utbildningsinsatser mot prioriterade grupper
  • utöva marknadsövervakning
  • besluta i ärenden om tillstånd, medgivanden, undantag och dispenser
  • initiera avsteg från den geografiskt bestämda tillsynen
  • handlägga ärenden som överklagats hos domstol.
Pia Zätterström
Avdelningschef (Inspektion)
Pia Zätterström
Telefon: 010-730 97 00

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-08-17