E-tjänster och blanketter

Tips och arbetstagares anmälan

Här kan du tipsa oss om missförhållanden på en specifik arbetsplats eller göra en arbetstagares anmälan.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad, se 

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Tipsa oss om dålig arbetsmiljö

Du kan tipsa oss om arbetsmiljön inte är bra på din egen arbetsplats eller någon annan arbetsplats.

Så här gör du:

Fyll i formuläret nedanför. Välj vilken typ av anmälan du vill göra:

  • Du är inte anställd på arbetsplatsen: Välj ”Tips om missförhållanden (ej arbetstagare)”.

    Du kan välja att vara anonym. Du behöver alltså inte lämna dina kontaktuppgifter. Om du lämnar kontaktuppgifter så kan vi komma att lämna ut uppgifterna om någon begär att få dem.

  • Du är anställd på arbetsplatsen: Välj ”Arbetstagares anmälan”.

    Den här sortens anmälan omfattas av sekretess enligt 28 kap. 14 § i offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL). Detta innebär att vi inte lämnar ut uppgifter om anmälan till arbetsgivaren eller någon annan utomstående. Vi svarar att vi varken kan bekräfta eller dementera om det finns en anmälan om missförhållanden från en arbetstagare.

När du klickar på sänd så får du information på din skärm som bekräftar att din anmälan har kommit fram till oss. Det står också vad vi gör med ditt tips eller din anmälan. Du får inte någon annan bekräftelse av oss. Om du vill spara bekräftelsen måste du alltså göra en bild av skärmen, en så kallad skärmdump.

När vi får din anmälan bedömer vi om vi ska inspektera arbetsplatsen eller inte. Många tips och anmälningar leder till inspektion men du får normalt ingen återkoppling om hur vi går vidare i just ditt ärende.

 

Tips och arbetstagares anmälan

Allmänna frågor eller frågor om e-tjänster

Har du en allmän fråga eller en fråga om e-tjänster kontaktar du Svarstjänst på telefon 010-730 90 00.

Senast uppdaterad 2021-09-14