Fler nyheter

Många svar på remissen om ny regelstruktur

  • 22 januari 2021

Den 30 december 2020 gick remisstiden ut för Arbetsmiljöverkets förslag till en ny regelstruktur för föreskrifter och allmänna råd. Drygt 100 remissinstanser har lämnat in svar med totalt cirka 5 000 synpunkter. Viktiga synpunkter som nu noggrant ska gås igenom och analyseras.

Arbetsmiljöverkets remissförslag handlar framförallt om att befintliga paragrafer har sorterats in i en ny regelstruktur. Målet med den nya regelstrukturen är att det ska bli lättare att överblicka, hitta och förstå reglerna.

– Vår ambition är att det ska bli enklare för arbetsgivare och andra som berörs av föreskrifterna att hitta och förstå vilka föreskrifter som gäller. Vi vill göra det lättare att följa reglerna. Ytterst handlar det om att den nya regelstrukturen ska bidra till att ingen blir sjuk, skadas eller dör av jobbet, säger Ywonne Strempl, chef för Avdelningen för regler vid Arbetsmiljöverket.

Engagemanget och intresset för att lämna synpunkter på den nya regelstrukturen har varit stort. Arbetsmiljöverket har fått in cirka 5 000 synpunkter från drygt 100 remissinstanser.

Alla synpunkter viktiga

Eva Barkström leder arbetsgruppen som nu tar sig an alla remissvar.

– Alla synpunkter är viktiga för oss. Vi har fått många synpunkter på vårt förslag, både övergripande och i detaljfrågor. Det kommer ta tid att gå igenom alla synpunkter och att ta ställning till all respons som vi har fått. Det är ett stort arbete som vi nu är i full gång med, säger Eva Barkström.

Fortsatt dialog med arbetsmarknadens parter

I samband med att remisstiden gick ut har arbetsmarknadens parter gemensamt framfört synpunkter på arbetet till Arbetsmiljöverket. Synpunkterna handlar både om processen och om innehållet i den nya regelstrukturen.

– Under de senaste åren har vi haft återkommande möten med arbetsmarknadens parter om regelstrukturen. Nu vill vi också, tillsammans med dem, hitta former för att återkoppla och diskutera de synpunkter vi fått från dem så att slutresultatet, det vill säga ett nytt regelverk, blir så bra som möjligt. Vi räknar med att slutresultatet kommer att bli bättre än vårt första förslag tack vare det omfattande arbete som alla remissinstanser har lagt ner på sina svar. Som myndighet skickar vi förslag på remiss för att en bredare krets ska kunna granska detaljerna och bidra med sina synpunkter. Vi är mycket tacksamma för all återkoppling som vi har fått. Det är tydligt att reglerna om arbetsmiljö berör och engagerar många, säger Ywonne Strempl.


Läs mer om Arbetsmiljöverkets arbete med regelförnyelse och en ny regelstruktur:

Regelförnyelse

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket lanserar funktioner för extern och intern visselblåsning
  • 14 juli 2022
Med start 17 juli lanserar Arbetsmiljöverket två nya funktioner för visselblåsning. Den ena handlar om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Den andra handlar om missförhållanden inom vår egen verksamhet.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning
  • 4 juli 2022
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå
  • 30 juni 2022
Den här veckan öppnar två center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Fler nyheter