Fler nyheter

Certifieringskrav för pannoperatörer börjar gälla 1 december 2022

  • 1 december 2021

Du som arbetsgivare behöver kunna styrka att certifierad kompetens finns inom organisationen från och med den 1 december 2022. Alla pannor klass A och B (kategori 1-4) ska övervakas av minst en certifierad pannoperatör.

Tre män står vid en trappa i en pappersmassafabrik

Vilka berörs av kravet på certifiering?

Kravet på certifiering gäller pannoperatörer som ansvarar för att driften av den trycksatta pannanordningen sker på ett korrekt och säkert sätt. Varje trycksatt panna som delas i klasser enligt 4 kap, 7§ AFS 2017:3 ska övervakas av minst en certifierad pannoperatör, vars huvudarbetsuppgift är att övervaka anordningen.

Du som arbetsgivare behöver ha rutiner för övervakning och för hur ut- och fortbildning av pannoperatörer för de specifika pannanordningarna säkerställs.

Regler för certifiering finns i :

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2017:3) om användning och kontroll av trycksatta anordningar. 

Hur blir man certifierad?

Certifikat för pannoperatörer utfärdas av ett certifieringsorgan som är ackrediterat av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC. Ackrediterade certifieringsorgan finns på SWEDAC:s webbplats, www.swedac.se.

Läs mer om certifieringskravet och vad det innebär för dig på: 

Certifieringskrav för pannoperatörer 

Vanliga frågor och svar

Finns det någon pågående diskussion alternativt om det redan finns förfrågningar på att undantas från kraven med certifiering (2017:3 kap 6 § 4) från exempelvis veteranföreningar som arbetar med ånglok eller gammal teknik?

Det har kommit in frågor kring kravet på certifiering av pannoperatörer för museiverksamhet. Det pågår inte något arbete med att förändra föreskriften eller för att komma med någon skrivelse kring detta som skulle göra att de automatiskt undantas.

AFS 2017:3 är en nationell föreskrift. Det innebär att det är möjligt att söka dispens för krav enligt någon paragraf. Inkommer det en begäran om dispens så kommer den behandlas på regelavdelningen men handläggs av avdelningen för juridik. Observera att detta inte är samma sak som att vi säger att det automatiskt går att få dispens, varje fall prövas för sig och det ska ju vara grundat på något som gör att vi kan anse att vi kan ge dispens.

Vi har lagt mycket tid och pengar för att nå deadline. Våra operatörer är nu certifierade fram till år 2025. Men i och med beslutet att skjuta upp kravet så är dem certifierade i 2 år ”i onödan”. Vi anser att deras certifiering bör gälla i 5 år från och med 1 dec 2022. Det vill säga fram till 1 december 2027. Hur tänker ni kring detta?

Certifikatets giltighetstid gäller enligt bilaga 2 AFS 2017:3, alltså fem år efter det datum då certifikatet utfärdades. Ingen förlängning. Ändringen gäller bara ikraftträdandet som retroaktivt skjutits fram till 1 december 2022.