Fler nyheter

Brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet mot smitta

  • 15 juni 2021

Arbetsgivarna gör mycket för att begränsa smittspridningen på arbetsplatser. Dock får många av de inspekterade arbetsplatserna krav på förbättringar av arbetsmiljön i Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats med fokus på smittspridning av covid-19.

– Vi ser att många arbetsgivare verkligen försöker och har genomfört åtgärder för att förebygga smittspridning. Det som ofta brister är att åtgärderna inte alltid anpassas efter de risker som finns på den egna arbetsplatsen. Det är därför det är så viktigt med lokala riskbedömningar, att anpassa åtgärderna efter hur det ser ut i den egna verksamheten och att samverka med skyddsombud och arbetstagare, säger Pia Zätterström, chef för Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning.

Arbetsmiljöverket har inspekterat 1 150 arbetsgivare i hela landet. Inspektionerna genomförs inom ramen för det uppdrag om tillsyn av riskutsatta branscher för spridning av covid-19 som myndigheten fick av regeringen i vintras. Arbetsmiljöverket prioriterar inspektioner i branscher där man har många kontakter med människor eller där det är svårt att jobba hemifrån, till exempel butiker, restauranger som levererar mat, fastighetsskötsel och lokalvård, stora byggprojekt och grund- och gymnasieskolor.

De vanligaste kraven handlar om att arbetsgivaren ska undersöka, riskbedöma och åtgärda smittrisker, utbilda arbetstagare vid arbetsmoment med risk för kontakt med kroppsvätskor samt upprätta rutiner för utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud.

Förebyggande arbetsmiljöarbetet viktigt

Det är viktigt att arbetsgivarna fortsätter att arbeta för att förebygga smittrisker på arbetsplatserna – pandemin är inte över.

– Det är viktigt att arbetsgivarna säkerställer att medarbetarna har en god arbetsmiljö. Ingen ska behöva bli sjuk eller i värsta fall dö på grund av sitt jobb. Och kom ihåg att vi alla behöver hjälpa till med att säkra personalens arbetsmiljö i till exempel restauranger och butiker. Ta hänsyn och håll avstånd, säger Pia Zätterström.

Delrapport till regeringen

Den 15 juni har Arbetsmiljöverket skickat en delrapport av uppdraget ”Riktad tillsyn med fokus på riskutsatta branscher för spridning av covid-19” till regeringen. Inspektionerna fortsätter under året. Vi inspekterar branscher där det förekommer många kontakter mellan människor och där arbete hemifrån inte är ett alternativ. Hittills har vi gjort 1 450 förrättningar: 1 150 inspektioner och 300 uppföljningar. Dessutom har vi tagit upp frågan om smittspridningen och hur arbetsgivarna arbetar för att förebygga smittrisker i all övrig planerad tillsyn.

Delrapport 2, 2021, avseende regeringsuppdraget om riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19, pdf, öppnas i nytt fönster

Stöd i arbetsmiljöarbetet under covid-19-pandemin

Här har vi samlat viktig information till dig som arbetsgivare för att ge vägledning i arbetsmiljöarbetet i syfte att minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatser.

Stöd i arbetsmiljöarbetet under covid-19-pandemin

Inom branscherna handel, restaurang, utbildning samt lokalvård/fastighetsvård har vi gjort minst 100 inspektioner vardera. Här presenterar vi några av våra erfarenheter från tillsynen.

  • Inom handeln ser vi att arbetsgivarna har genomfört en hel del åtgärder, till exempel att begränsa antalet personer i butikerna, införa barriärskydd och fästa avståndsmarkeringar i golvet. De brister vi har sett har till exempel handlat om att centrala riskbedömningar i större kedjor inte har anpassats till lokala förhållanden.
  • Många restauranger har gjort mycket i lokalerna för att minska smittrisken för kunder. Många har också utökat sin verksamhet med hämtmat och undviker på så sätt trängsel. Men även här brister man ibland i sina lokala riskbedömningar.
  • I skolorna är trängsel ett en avgörande faktor för risken att smittas av covid-19 och vi har tagit del av många goda exempel på hur man har kunnat minska trängseln. Men inspektionerna visar att smittriskerna med covid-19 alltför sällan riskbedöms och hanteras i skolornas systematiska arbetsmiljöarbete.
  • Inom fastighetsskötsel och lokalvård är man förhållandevis van vid att använda personlig skyddsutrustning. Vid arbete som utförs hos kund har vi dock sett att riskbedömningarna ofta inte varit tillräckligt specifika eller inte har beaktat arbetsmoment där risk för smitta finns

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023
  • 22 februari 2024
2023 var ett mörkt år på svensk arbetsmarknad. Antalet arbetsorsakade besvär och dödsfall visar att en god arbetsmiljö inte prioriteras tillräckligt högt. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsredovisning.
Återkallad remiss om certifierad ackreditering av pannoperatörer
  • 8 februari 2024
Arbetsmiljöverket remitterade den 19 december 2023 ett förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer.
Lars Lööw blir ny generaldirektör för Arbetsmiljöverket
  • 19 januari 2024
Regeringen har utsett Lars Lööw till generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Han tillträder den 1 mars 2024.
Sök bidrag 2024 för att motverka brott i arbetslivet
  • 16 januari 2024
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan nu söka statsbidrag för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.
Fler nyheter