Fler nyheter

Brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet mot smitta

  • 15 juni 2021

Arbetsgivarna gör mycket för att begränsa smittspridningen på arbetsplatser. Dock får många av de inspekterade arbetsplatserna krav på förbättringar av arbetsmiljön i Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats med fokus på smittspridning av covid-19.

– Vi ser att många arbetsgivare verkligen försöker och har genomfört åtgärder för att förebygga smittspridning. Det som ofta brister är att åtgärderna inte alltid anpassas efter de risker som finns på den egna arbetsplatsen. Det är därför det är så viktigt med lokala riskbedömningar, att anpassa åtgärderna efter hur det ser ut i den egna verksamheten och att samverka med skyddsombud och arbetstagare, säger Pia Zätterström, chef för Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning.

Arbetsmiljöverket har inspekterat 1 150 arbetsgivare i hela landet. Inspektionerna genomförs inom ramen för det uppdrag om tillsyn av riskutsatta branscher för spridning av covid-19 som myndigheten fick av regeringen i vintras. Arbetsmiljöverket prioriterar inspektioner i branscher där man har många kontakter med människor eller där det är svårt att jobba hemifrån, till exempel butiker, restauranger som levererar mat, fastighetsskötsel och lokalvård, stora byggprojekt och grund- och gymnasieskolor.

De vanligaste kraven handlar om att arbetsgivaren ska undersöka, riskbedöma och åtgärda smittrisker, utbilda arbetstagare vid arbetsmoment med risk för kontakt med kroppsvätskor samt upprätta rutiner för utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud.

Förebyggande arbetsmiljöarbetet viktigt

Det är viktigt att arbetsgivarna fortsätter att arbeta för att förebygga smittrisker på arbetsplatserna – pandemin är inte över.

– Det är viktigt att arbetsgivarna säkerställer att medarbetarna har en god arbetsmiljö. Ingen ska behöva bli sjuk eller i värsta fall dö på grund av sitt jobb. Och kom ihåg att vi alla behöver hjälpa till med att säkra personalens arbetsmiljö i till exempel restauranger och butiker. Ta hänsyn och håll avstånd, säger Pia Zätterström.

Delrapport till regeringen

Den 15 juni har Arbetsmiljöverket skickat en delrapport av uppdraget ”Riktad tillsyn med fokus på riskutsatta branscher för spridning av covid-19” till regeringen. Inspektionerna fortsätter under året. Vi inspekterar branscher där det förekommer många kontakter mellan människor och där arbete hemifrån inte är ett alternativ. Hittills har vi gjort 1 450 förrättningar: 1 150 inspektioner och 300 uppföljningar. Dessutom har vi tagit upp frågan om smittspridningen och hur arbetsgivarna arbetar för att förebygga smittrisker i all övrig planerad tillsyn.

Delrapport 2, 2021, avseende regeringsuppdraget om riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19, pdf, öppnas i nytt fönster

Stöd i arbetsmiljöarbetet under covid-19-pandemin

Här har vi samlat viktig information till dig som arbetsgivare för att ge vägledning i arbetsmiljöarbetet i syfte att minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatser.

Stöd i arbetsmiljöarbetet under covid-19-pandemin

Inom branscherna handel, restaurang, utbildning samt lokalvård/fastighetsvård har vi gjort minst 100 inspektioner vardera. Här presenterar vi några av våra erfarenheter från tillsynen.

  • Inom handeln ser vi att arbetsgivarna har genomfört en hel del åtgärder, till exempel att begränsa antalet personer i butikerna, införa barriärskydd och fästa avståndsmarkeringar i golvet. De brister vi har sett har till exempel handlat om att centrala riskbedömningar i större kedjor inte har anpassats till lokala förhållanden.
  • Många restauranger har gjort mycket i lokalerna för att minska smittrisken för kunder. Många har också utökat sin verksamhet med hämtmat och undviker på så sätt trängsel. Men även här brister man ibland i sina lokala riskbedömningar.
  • I skolorna är trängsel ett en avgörande faktor för risken att smittas av covid-19 och vi har tagit del av många goda exempel på hur man har kunnat minska trängseln. Men inspektionerna visar att smittriskerna med covid-19 alltför sällan riskbedöms och hanteras i skolornas systematiska arbetsmiljöarbete.
  • Inom fastighetsskötsel och lokalvård är man förhållandevis van vid att använda personlig skyddsutrustning. Vid arbete som utförs hos kund har vi dock sett att riskbedömningarna ofta inte varit tillräckligt specifika eller inte har beaktat arbetsmoment där risk för smitta finns

Relaterade nyheter

Stor satsning för att förebygga vibrationsskador
  • 8 mars 2023
Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Syftet är att höja kunskapen för att minska antalet vibrationsskador orsakade av handhållna maskiner.
Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över samverkansreglerna i arbetsmiljölagen (AML)
  • 1 mars 2023
Ett beslut av en intern rättslig utredning, med uttalanden om skyddsombudens uppgifter, har väckt reaktioner och förorsakat oklarheter. Arbetsmiljöverket ska inte bedöma eller ta ställning till frågor om innehållet i skyddsombuds uppdrag och väljer därför att upphäva beslutet.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2022
  • 23 februari 2023
Året har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det förändrade säkerhetspolitiska läget. I dag publicerar vi Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2022 på av.se.
Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön
  • 15 februari 2023
Digitaliseringen kan skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har låtit forskare göra en studie av vårdinsatser på distans. Den visar att digitaliseringen inneburit både positiva och negativa effekter på arbetsmiljön. Nu fortsätter Arbetsmiljöverket att fokusera p...
Fler nyheter