Fler nyheter

Andningsskydd kan behövas vid arbete i någon annans hem

 • 7 maj 2021

Ventilationen i våra bostäder är inte tillräcklig för att föra ut smittämnen. Vid arbete i någon annans hem, där personer har misstänkt, eller konstaterad covid-19, ska andningsskydd och visir användas. På arbetsplatser är det viktigt att ha en god ventilation, vädra och hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningen.

Allt fler vetenskapliga studier visar att personer har blivit smittade av coronavirus på längre avstånd, än rekommenderade två meter. Covid-19 betraktas i nuläget inte som luftburen smitta, på samma sätt som till exempel mässling och vattkoppor.

– Hur lång tid man vistas i ett rum, tillsammans med andra personer, påverkar också smittorisken, säger Fredrik Haux, sakkunnig handläggare inom inomhusmiljö. Ju längre tid man vistas i samma rum som en smittad person, desto större risk för att man blir smittad.

Om flera personer vistas i en lokal, eller i ett rum, med liten luftvolym ökar risken för smittspridning eftersom man då kan andas in andra personers utandningsluft. Med en god ventilation minskar koncentrationen av smittämnen och föroreningar i luften.

Det är därför av stor betydelse hur väl ventilationen fungerar där man befinner sig. 

Ventilera minst en timme före och efter arbetsdagen

För att luften i en lokal, eller ett rum, ska vara bra behöver ventilationen i regel sättas igång minst en timme innan arbetsdagen börjar.

Efter arbetsdagens slut, är det viktigt att ventilationen fortfarande är igång för att vädra ut föroreningar, och aerosol, med eventuell smitta. Hur lång tid ventilationen behöver vara igång beror på hur effektiv ventilationen är.

Arbete i någon annans hem

Ventilationen i bostäder är dock inte tillräcklig för att kunna föra bort smittämnen, för detta behövs en annan typ av ventilation med betydligt högre luftflöden. Det innebär att koncentrationen av smittämnen, i luften, kan vara hög i bostäder. Det är därför viktigt att det alltid hålls avstånd till de personer som finns i bostaden.  

– Om personerna i bostaden har misstänkt, eller konstaterad covid-19, ska personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd och visir användas, säger Björne Olsson, enhetschef på avdelningen Regler. Alternativet är att arbetet inte ska utföras.

Det är viktigt att arbetsgivaren gör en riskbedömning av arbetssituationen inför att ett arbete utförs i någon annans hem. Det innebär att arbetsgivaren behöver vara medveten om att ventilationen i våra bostäder inte kan föra bort smittämnen, och behöver därför förse arbetstagarna med aktuell skyddsutrustning. Detta är en viktig del av den totala riskbedömningen för det arbete som ska utföras på platsen. Exempel på sådana arbeten kan vara tjänster som utförs av hemtjänst, vård samt reparations- eller annat servicearbete.

Minska risken för smittspridning i ett rum

 • Håll avstånd till varandra. Det rekommenderas ofta att avståndet ska vara minst två meter
 • Se till att ventilationen fungerar som den ska, och uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Tänk på att fläktar, exempelvis bords- eller golvfläktar eller air-condition som blåser luft, skapar luftströmmar som rör sig längre sträckor.
 • Anpassa antalet personer till ventilationen i rummet
 • Ta täta pauser för att låta ventilationen vädra ut rummet
 • Öppna fönster om det går – det är ett bra sätt att snabbt byta ut luften i rummet. Fönstervädring kan dock försämra ventilationens funktion, låt därför vädringen gå snabbt och låt aldrig ett fönster stå på glänt.
 • Arbeta i mindre grupper
 • Forcera gärna ventilationen i mötesrum, undervisningslokaler, vård- och omsorgslokaler och liknande där det är möjligt.

Läs mer här:

Smittspridning och ventilation

Relaterade nyheter

Interna och externa kanaler för visselblåsning
 • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Anmäl förare för utstationering i Sverige
 • 14 juni 2022
Ska du som arbetsgivare etablerad i ett annat land skicka en förare att utföra en yrkesmässig transport i Sverige? Eller beställer du en transport från ett annat land till Sverige? Då berörs du av de nya reglerna om utstationering av förare. Reglerna finns för att stärka förarnas arbetsvillkor ...
Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram
 • 30 maj 2022
Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
 • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Fler nyheter