Fler nyheter

Undersök och bedöm riskerna med corona i verksamheten

 • 14 maj 2020

Arbetsmiljöverket får många frågor om vad man ska tänka på när man gör riskbedömningar om coronaviruset i sin verksamhet. Arbetsgivare behöver undersöka och bedöma riskerna i sin verksamhet. Det gäller även under pågående coronapandemi.

Bild på dokument -. Riskbedömning och handlingsplan.

Riskbedömningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och är ett steg i en kedja av viktiga aktiviteter som regleras i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna kedja innebär att arbetsgivaren ska undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna, vidta åtgärder och kontrollera att åtgärderna haft önskad verkan.

Hur kan arbetsgivaren tänka vid riskbedömning av coronaviruset?

– Arbetsgivaren ska gå till väga ungefär som vanligt i sitt systematiska arbetsmiljöarbete och sin riskbedömning, men ta särskild hänsyn till de speciella risker som uppstår på grund av coronaviruset. Vi är medvetna om att det inte alltid är så lätt för den som inte är van att bedöma smittrisker. Därför ska man utgå från föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns även föreskrifter om smittrisker som är aktuella för vissa verksamheter, och som kan vara till hjälp vid val av skyddsåtgärder, säger Jenny Persson Blom, sakkunnig på Arbetsmiljöverket inom smittrisker.

Lokal samverkan viktig

Arbetsgivaren är ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet, men även den lokala samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare är viktig för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Många tror att Arbetsmiljöverket ska godkänna riskbedömningar i förväg, men vi har inte någon sådan roll eller möjlighet.

Vilka skyddsåtgärder man kommer fram till kan variera. Det beror bland annat på vilken verksamhet man bedriver och hur stor risken för smitta är. Val av skyddsåtgärder kan ses som steg i en trappa, en princip som finns i arbetsmiljölagen och flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Första steget i trappan är att ta bort risken helt. När det inte är möjligt, som när det gäller coronaviruset, ska man hantera risken genom att till exempel organisera arbetet för att minska riskerna, ta fram instruktioner för hur man arbetar och utbilda och informera personalen om riskerna. Att använda personlig skyddsutrustning är ett steg i trappan, och i verksamheter där det kan finnas smittrisker behövs ofta personlig skyddsutrustning tillsammans med andra skyddsåtgärder.

Många olika skyddsåtgärder ofta möjliga

Olika åtgärder kan bli aktuella i samband med coronapandemin. Några exempel på åtgärder är att förbättra städning och rengöring, att sätta upp barriärskydd framför personal med kundkontakt, att utsedda personalgrupper gör vissa arbetsuppgifter eller att förse personalen med personlig skyddsutrustning. All personal behöver ha kännedom om riskbedömningen, vilka åtgärder som ska vidtas och vilken skyddsutrustning som ska användas i varje arbetssituation.

För verksamheter där man riskerar att komma i kontakt med smitta, bland annat sjukvården och omsorgen, har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommendationer om vilken skyddsutrustning som arbetstagare inom vården och omsorgen ska använda i olika arbetsmoment.

– Coronaviruset var en okänd risk för de flesta av oss för bara några månader sedan. Därför är det viktigt att följa den kunskapsutveckling som sker på området för ett effektivt arbetsmiljöarbete. När kunskaperna inte är tillräckliga så ska man utgå från försiktighetsprincipen. Den innebär bland annat att man ska förebygga riskerna för smittspridning så gott man kan – hålla avstånd till varandra, jobba hemifrån, se till att tvätta händerna eller använda handsprit och överväga om riskfyllda arbetsmoment kan utföras på ett säkrare sätt, säger Jenny Persson Blom.

Här kan du få stöd och hjälp i din riskbedömning

Riskbedömning - hur allvarliga är riskerna i din arbetsmiljö?

Systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning

Andra aktörer

Checklistor och enkäter, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster 

Sunt arbetslivs webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsens stöd och vägledning till hälso- och sjukvården, öppnas i nytt fönster

Om du inte har tillräcklig kompetens för att själv göra undersökningar och riskbedöm­ningar av smittrisker behöver du ta hjälp utifrån. Där kan Företagshälsovården vara ett stöd.

Exempel på vad arbetsgivaren kan uppmärksamma i sitt systematiska arbetsmiljöarbete och i riskbedömningen.

Här har vi samlat några exempel på vad man kan uppmärksamma i sin riskbedömning och några exempel på skyddsåtgärder. Observera att det inte är en komplett lista. Risker och möjliga skyddsåtgärder kan också variera mellan olika arbetsplatser – riskbedömningen ska bygga på aktuella förhållanden på aktuell arbetsplats.

 • Exempel på verksamheter: sjukvård, hemtjänst, LSS-boenden, lokalvård, polis, laboratorier med flera.

 • Aktuella föreskrifter: AFS 2018:4 om smittrisker, AFS 2001:3 om personlig skyddsutrustning

 • En särskild riskbedömning kan vara aktuell för de arbetstagare som tillhör riskgrupperna för extra allvarlig sjukdom. Resultatet av riskbedömningen kan visa att risken för dessa arbetstagare är så stor att de inte kan arbeta alls eller behöver få andra arbetsuppgifter så länge allmän smittspridning av det nya coronaviruset pågår i samhället.

 • Personlig skyddsutrustning ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätska. Vilken personlig skyddsutrustning som ska användas beror bland annat på vilket arbetsmoment som utförs, risken att arbetstagaren utsätts för det nya coronaviruset och under hur lång tid arbetstagaren exponeras för viruset.

 • Kravet på personlig skyddsutrustning i AFS 2018:4 gäller alltid oavsett lokala riktlinjer.
 • Exempel på verksamheter: handel, kontorsarbete, bibliotek, lokaltrafik och mycket mera

 • Aktuella föreskrifter: AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

 • En särskild riskbedömning kan vara aktuell för de arbetstagare som tillhör riskgrupperna för extra allvarlig sjukdom. Resultatet av riskbedömningen kan visa att risken för dessa arbetstagare är så stor att de inte kan arbeta alls eller behöver få andra arbetsuppgifter så länge allmän smittspridning av det nya coronaviruset pågår i samhället.

 • Arbetsgivaren ska enligt 8 § i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete göra en riskbedömning när förhållandena förändras i verksamheten, som kan innebära att nya risker uppstår. Det nya coronaviruset är en ny risk som idag förekommer i princip på alla arbetsplatser. Arbetsgivaren ska vidta de skyddsåtgärder som behövs utifrån sin riskbedömning för att förebygga riskerna med det nya coronaviruset.

 • Vid val av skyddsåtgärder kan AFS 2018:4 vara till hjälp. Exempel på skyddsåtgärder som kan vara aktuella.

  • Städrutiner: mer frekvent, daglig städning av ytor som vidrörs ofta till exempel dörrhandtag
  • Möjlighet till att hålla god handhygien
  • Möblera om i öppna kontorslandskap för att öka avståndet mellan medarbetare
  • Inte ta emot kunder/resenärer med sjukdomssymtom under perioden med allmän smittspridning

Relaterade nyheter

Stor satsning för att förebygga vibrationsskador
 • 8 mars 2023
Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Syftet är att höja kunskapen för att minska antalet vibrationsskador orsakade av handhållna maskiner.
Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över samverkansreglerna i arbetsmiljölagen (AML)
 • 1 mars 2023
Ett beslut av en intern rättslig utredning, med uttalanden om skyddsombudens uppgifter, har väckt reaktioner och förorsakat oklarheter. Arbetsmiljöverket ska inte bedöma eller ta ställning till frågor om innehållet i skyddsombuds uppdrag och väljer därför att upphäva beslutet.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2022
 • 23 februari 2023
Året har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det förändrade säkerhetspolitiska läget. I dag publicerar vi Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2022 på av.se.
Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön
 • 15 februari 2023
Digitaliseringen kan skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har låtit forskare göra en studie av vårdinsatser på distans. Den visar att digitaliseringen inneburit både positiva och negativa effekter på arbetsmiljön. Nu fortsätter Arbetsmiljöverket att fokusera p...
Fler nyheter