Fler nyheter

Regeringen ger nytt informationsuppdrag till Arbetsmiljöverket

  • 25 september 2020

Regeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare om särskilda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Informationsinsatsen ska särskilt fokusera på risker i arbetsmiljön för personal inom vård och omsorg samt för arbetstagare som arbetar på distans, exempelvis i hemmet.

Regeringen ser ett ökat behov av att sprida information om vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och särskilt om risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön under den rådande pandemin. Det handlar om att möta utmaningar som pressade arbetsförhållanden och oklara gränser mellan arbete och privatliv.

– Vi välkomnar det här uppdraget, som sätter fokus på något som riskerar att komma i skymundan under pandemin, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Med rätta har många fokuserat på arbetsmiljöfrågor som rör riskerna för coronasmitta, men arbetsgivarna får inte glömma att även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har förändrats under pandemin.

– Många inom vård och omsorg har varit utsatta för hård press under lång tid, med att hantera riskerna för smitta, långa arbetspass, dödsfall med mera. Alla de som arbetar på distans just nu har andra utmaningar, som exempelvis minskade sociala kontakter med arbetskamrater. Vi kommer att jobba brett med kommunikation för att öka kunskapen hos arbetsgivare om vad ansvaret för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön betyder och hur de kan jobba med den. Allt för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

Tre miljoner kronor avsätts för uppdraget i år. Ytterligare medel avses avsättas för uppdraget under 2021.

Relaterade nyheter

Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Anmäl förare för utstationering i Sverige
  • 14 juni 2022
Ska du som arbetsgivare etablerad i ett annat land skicka en förare att utföra en yrkesmässig transport i Sverige? Eller beställer du en transport från ett annat land till Sverige? Då berörs du av de nya reglerna om utstationering av förare. Reglerna finns för att stärka förarnas arbetsvillkor ...
Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram
  • 30 maj 2022
Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Fler nyheter