Fler nyheter

Regeringen ger nytt informationsuppdrag till Arbetsmiljöverket

  • 25 september 2020

Regeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare om särskilda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Informationsinsatsen ska särskilt fokusera på risker i arbetsmiljön för personal inom vård och omsorg samt för arbetstagare som arbetar på distans, exempelvis i hemmet.

Regeringen ser ett ökat behov av att sprida information om vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och särskilt om risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön under den rådande pandemin. Det handlar om att möta utmaningar som pressade arbetsförhållanden och oklara gränser mellan arbete och privatliv.

– Vi välkomnar det här uppdraget, som sätter fokus på något som riskerar att komma i skymundan under pandemin, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Med rätta har många fokuserat på arbetsmiljöfrågor som rör riskerna för coronasmitta, men arbetsgivarna får inte glömma att även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har förändrats under pandemin.

– Många inom vård och omsorg har varit utsatta för hård press under lång tid, med att hantera riskerna för smitta, långa arbetspass, dödsfall med mera. Alla de som arbetar på distans just nu har andra utmaningar, som exempelvis minskade sociala kontakter med arbetskamrater. Vi kommer att jobba brett med kommunikation för att öka kunskapen hos arbetsgivare om vad ansvaret för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön betyder och hur de kan jobba med den. Allt för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

Tre miljoner kronor avsätts för uppdraget i år. Ytterligare medel avses avsättas för uppdraget under 2021.

Relaterade nyheter

Stor satsning för att förebygga vibrationsskador
  • 8 mars 2023
Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Syftet är att höja kunskapen för att minska antalet vibrationsskador orsakade av handhållna maskiner.
Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över samverkansreglerna i arbetsmiljölagen (AML)
  • 1 mars 2023
Ett beslut av en intern rättslig utredning, med uttalanden om skyddsombudens uppgifter, har väckt reaktioner och förorsakat oklarheter. Arbetsmiljöverket ska inte bedöma eller ta ställning till frågor om innehållet i skyddsombuds uppdrag och väljer därför att upphäva beslutet.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2022
  • 23 februari 2023
Året har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det förändrade säkerhetspolitiska läget. I dag publicerar vi Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2022 på av.se.
Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön
  • 15 februari 2023
Digitaliseringen kan skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har låtit forskare göra en studie av vårdinsatser på distans. Den visar att digitaliseringen inneburit både positiva och negativa effekter på arbetsmiljön. Nu fortsätter Arbetsmiljöverket att fokusera p...
Fler nyheter