Fler nyheter

Nu är remissen om ny regelstruktur på gång

  • 21 januari 2020

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska få en ny struktur och den 30 januari går förslaget ut på remiss. Förutom att föreskrifterna sorterats på ett mer överskådligt sätt har också språket fått en översyn. Vi har träffat Eva Barkström som är projektledare för arbetet med den nya regelstrukturen.

Eva Barkström
Eva Barkström.

Vad skulle du säga är det viktigaste med den nya regelstrukturen?

– I dag finns det 67 föreskrifter som vi på Arbetsmiljöverket har utfärdat. I den nya strukturen är det istället 14 föreskrifter, säger Eva.

– Vår ambition är att det ska bli enklare för arbetsgivare och andra som berörs av föreskrifterna att hitta rätt och förstå vilka föreskrifter som gäller för dem och att det ska bli lättare att förstå reglerna. Det ska vara lätt att göra rätt i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö. Ytterst handlar det om att den nya regelstrukturen ska bidra till att ingen blir sjuk, skadas eller dör i arbetet.

Vilken sorts synpunkter är det ni hoppas få från remissinstanserna?

– Tanken är att de som svarar på remissen i första hand ska lämna synpunkter på den nya strukturen och inte på sakinnehållet. Vi vill bland annat veta om förslaget till regelstruktur är enkelt att orientera sig i och om det är lätt att förstå när föreskrifterna gäller.

Finns det några nya eller ändrade föreskrifter i det material som går på remiss?

– Remissförslaget handlar framför allt om att Arbetsmiljöverket har sorterat in befintliga paragrafer i en ny regelstruktur utan att ändra det sakliga innehållet. Ett undantag från detta är föreskrifterna med regler för byggherrar där flera där nya paragrafer har lagts till och sakinnehållet har ändrats.

Ni har också ändrat namn på föreskrifterna. Går det att lämna synpunkter på det också?

– Ja, vi tar gärna emot förslag på hur vi ska namnge föreskrifter, avdelningar, kapitel och andra rubriker. Namnen ska vara tydliga och göra det enkelt att hitta rätt i föreskrifterna.

Vad är bakgrunden till att ni har bearbetat språket?

– Våra nuvarande föreskrifter har successivt tillkommit under 40 år och myndighetsspråket har förändrats under den tiden. Nu har vi gjort en översyn av språket med ambitionen att få en enklare och mer enhetlig språklig utformning.

Vem får svara på remissen och lämna synpunkter på förslaget till ny regelstruktur?

– Vi skickar förslaget på remiss till arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och branschorganisationer med flera. Men alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det. Svaren från remissinstanserna ska vara inne senast den 20 augusti 2020.

När börjar den nya regelstrukturen att gälla?

– Arbetsmiljöverket har vanligtvis en ikraftträdandetid för nya föreskrifter på sex månader. I det här föreskriftsarbetet blir ikraftträdandetiden längre. Enligt den nuvarande tidplanen träder de nya föreskrifterna ikraft den 1 mars 2022, vilket är cirka ett år efter beslutet om föreskrifterna.

Är det något du vill tillägga som kan vara bra att veta för dem som ska svara på remissen?

– Ja, under våren bjuder vi vid flera tillfällen in alla som fått remissen till intressentmöten där det finns möjlighet att ställa frågor om remissen. Vi startar med ett stort intressentmöte den 12 mars och följer upp med nya möten den 4, 6 och 18 maj. Det blir också två separata möten om ändringarna i byggföreskrifterna den 31 mars och den 2 april. Utöver det är givetvis alla som har frågor välkomna att kontakta oss via mejl eller telefon under hela remisstiden, avslutar Eva Barkström.

Läs mer om remissen här:

Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Relaterade nyheter

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över
  • 11 maj 2022
Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4,  som träder i kraft 1 december 2022.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning - om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar sjukfrånvaro
  • 28 mars 2022
Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet.
Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi
  • 22 mars 2022
Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom de två branscherna, i ett gemensamt EU-projekt med fokus på ergonomi.
Fler nyheter